Newsletter - 1/9/2022

Thursday, 01 September 2022
Newsletter - 1/9/2022
Gwobrau Merched sy’n Arloesi 2022/23
Bydd 50 o entrepreneuriaid buddugol yn cychwyn ar gynllun 12 mis ac yn elwa o becyn cymorth hybu busnes pwrpasol. Mae hyn yn cynnwys chwistrelliad ariannol o £50,000 yr un, hyfforddiant busnes a mentora wedi'i deilwra, ac ystod eang o gyfleoedd rhwydweithio a hyfforddi wedi'u cynllunio i helpu dyfu eu harloesedd ymhellach. Y dyddiad cau yw 19eg Hydref.
The Women in Innovation Awards 2022/23.
50 winning women entrepreneurs will embark on a 12-month journey and benefit from a bespoke business boosting support package. This includes a cash injection of £50,000 each, tailored business coaching, mentoring and a wide range of networking and training opportunities designed to help grow their innovation further. Deadline is 19th October.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cronfa Grymuso Digidol a Grymuso Ariannol Sefydliad Santander
Cefnogi prosiectau a fydd yn ymgrymuso pobl yn ddigidol ac yn ariannol; er mwyn rhoi'r hyder, y wybodaeth, a'r sgiliau digidol i bobl gwneud penderfyniadau gwell a mwy gwybodus am arian, a chael mynediad at wasanaethau ariannol.
Dyddiad cau 23 Medi
The Santander Foundation Digital & Financial Empowerment Fund
Supporting projects that will help people to become digitally and financially empowered; to give people the digital confidence, knowledge, and skills to enable them to make better, more informed decisions about money and have access to financial services.
Deadline 23 September
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mewn Undod mae Nerth
Mae'r arian hwn ar gyfer prosiectau sy'n creu cysylltiadau cryfach ar draws cymunedau. Mae ganddyn nhw ddiddordeb arbennig mewn prosiectau sy'n cael eu harwain gan, neu'n cefnogi pobl a chymunedau sy'n profi annhegwch ethnig neu hiliol, gwahaniaethu neu anghydraddoldeb, pobl anabl, pobl LHDTC+, a phobl sy'n ceisio lloches neu sy'n ffoaduriaid.
Bringing People Together
This funding is for projects that build stronger connections across communities. They are particularly interested in projects led by, or supporting people and communities experiencing ethnic or racial inequity, discrimination or inequality, disabled people, LGBTQ+ people, and people who are seeking asylum or who are refugees. 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Sefydliad Wolfson
Yn gyffredinol, dyfarnir y grantiau ar gyfer cyfalaf seilwaith (adeiladu, adnewyddu ac offer newydd) sy'n cefnogi rhagoriaeth ym meysydd gwyddoniaeth a meddygaeth, iechyd ac anableddaddysg a'r celfyddydau a'r dyniaethau.
The Wolfson Foundation
Grants are generally given for capital infrastructure (new build, refurbishment and equipment) supporting excellence in the fields of science and medicine, health & disability, education and the arts & humanities. 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved