Newsletter - 21/01/2021

Thursday, 21 January 2021
Newsletter - 21/01/2021
Croeso i'n haelodau newydd

New Era Talent C.I.C.
and
Sounds Like Radio C.I.C
Welcome to new members

New Era Talent C.I.C. 
and
Sounds Like Radio C.I.C
 
.
Y llynedd, cafodd 1,792 o bobl gefnogaeth gan RCS a gwnaethant gynhyrchu gwerth dros £4.6 miliwn o effaith gymdeithasol. Ein cenhadaeth yw cefnogi a gwella llesiant yn y gweithle i unigolion a busnesau ledled Cymru. Wrth i ni ehangu ein gwasanaethau yn 2021, byddwn yn parhau i wneud gwahaniaeth.
Cysylltwi gael rhagor o wybodaeth, neu i hunangyfeirio at unrhyw un o'n gwasanaethauch a ni, t: 01745 336442 e: [email protected]
Last year, RCS supported 1,792 people and generated social impact over £4.6 million. Their mission is to support and improve workplace wellbeing for individuals and businesses across Wales. As they expand their services in 2021, they will continue to make a difference. Get in touch for more information, or to self-refer to any of their services. t: 01745 336442 e: [email protected]
 
Ymchwil Mapio Mentrau Cymdeithasol 2020-2021 – mae angen eich cymorth chi arnom
Mae'r ymchwil mapio mentrau cymdeithasol 2020/2021 eisoes wedi dechrau. Buaswn yn gwerthfawrogi eich mewnbwn yn fawr, gan y buasai hyn yn ein helpu i gael darlun cywir o'r hyn sy'n digwydd i'r sector ledled Cymru ac yn ein galluogi ni i edrych ar y cymorth y bydd ei angen arnoch yn y dyfodol. Mae'r ymchwil yn cael ei weithredu gan Wavehill ac os nad ydych wedi cael cyfle cliciwch y ddolen ganlynol er mwyn cwblhau'r arolwg. Arlwog Wavehill
Social Enterprise Mapping Research 2020-2021 – we need your help
The social enterprise mapping research 2020/2021 is now underway. We would really appreciate your input, as this will help us obtain an accurate picture of what is happening to the sector across Wales and enable us to look at the support that you are going to need in the future. The research is being undertaken by Wavehill and if you haven’t had an opportunity to do so, please click here to complete the survey.
 
Ariannu Torfol yng Nghymru
Mae Localgiving wedi cefnogi dros 400 o sefydliadau yng Nghymru i ddatblygu eu sgiliau codi arian ar-lein a chodi dros £1 miliwn o gyllid ychwanegol. Mae ein rhaglen newydd, Crowdfund Wales, yn rhoi cyfle gwych i sefydliadau dielw godi arian ychwanegol drwy ariannu torfol.
Bydd eich mentor yn eich cefnogi i gyflwyno ymgyrch ariannu torfol i godi o leiaf £2,000 drwy godi arian ar-lein a darparu'r offer a'r sgiliau i chi barhau â'ch taith codi arian ar-lein.
Darganfyddwch fwy yma
Crowdfund Wales
Localgiving has supported over 400 organisations in Wales to develop their online fundraising skills and raise over £1million in additional funding. Our new programme, Crowdfund Wales, provides not for profit organisations with a fantastic opportunity to raise extra funding through crowdfunding.
Your mentor will support you to deliver a crowdfunding campaign to raise a minimum of £2,000 through online fundraising and provide you with the tools and skills to continue your online fundraising journey. Find out more here.
 
Cronfa Gymunedol Y Loteri Genedlaethol
Grantiau o £10,000 a mwy i elusennau a mentrau cymdeithasol er mwyn cefnogi syniadau prosiect arloesol a strategol bwysig sy'n annog newid cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru. Dim dyddiad cau.
National Lottery Community Fund - Supporting Great Ideas awards
Grants of £10,000 plus to charities and social enterprises to support innovative and strategically important project ideas that encourage positive social change in Wales. No deadline.
 
Dolenni defnyddiol
Useful Links

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved