Newsletter - 21/01/2022

Friday, 21 January 2022
Newsletter - 21/01/2022
£15.4 miliwn i helpu i gefnogi sectorau Celfyddydau a Diwylliant Cymru
Mae'r cymorth ychwanegol, fel rhan o drydedd rownd y Gronfa Adfer Diwylliannol Llywodraeth Cymru, ar gael i'r sectorau diwylliannol yng Nghymru wrth iddo barhau i gael ei effeithio gan bandemig COVID-19.
Cliciwch yma i wybod mwy
£15.4 million to help support Wales’ Arts and Culture sectors
The additional support, as part of the third round of the Welsh Government’s Cultural Recovery Fund, is being made available for the cultural sector in Wales as it continues to be severely impacted by the COVID-19 pandemic.
Find out more here
 
Mae’n falch gan CGGC gyhoeddi bod seithfed cylch Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi (LDTCS) yn derbyn ceisiadau nawr am grantiau rhwng £5,000 a £49,999 ar gyfer prosiectau sy’n dechrau o fis Mawrth 2022.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Ionawr 2022 am 23:59.

Os oes gennych chi syniad am brosiect a fyddai’n fuddiol i’r gymuned a’r amgylchedd lleol, gwiriwch a ydych chi’n gymwys drwy fynd i dudalen we LDTCS a defnyddio’r map.
WCVA is pleased to announce the seventh round of the Landfill Disposals Tax Communities Scheme (LDTCS) is now accepting applications for grants of between £5,000 and £49,999 for projects beginning from March 2022.

The closing date for applications is 23 January 2022 at 23:59.
If you have a project idea which would benefit the community and the local environment, check out your eligibility by visiting the LDTCS Webpage and using the map.
 
Mae 11eg Rownd Cronfa Ficro Pen Y Cymoedd bellach ar agor
Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a busnesau newydd/sy'n datblygu yn gymwys i geisio am grantiau o hyd at £5k. Dysgwch fwy  Dyddiad cau: 14/02/22
11th Round of the Pen Y Cymoedd Microfund is now open
Community groups, social enterprises and new/developing businesses are eligible to apply for grants of up to £5k. Learn moreDeadline: 14/02/22.
 
Dosbarth Meistr Cyfranddaliadau Cymunedol - Am ddim - 9 Chwefror
Bydd y gweithdy’n treiddio i fyd cyfranddaliadau cymunedol, yn dysgu mwy i chi am y model, ac yn cynnig syniadau ar sut gallwch chi wneud i newid ddigwydd yn eich cymuned. Archebwch Nawr
Free Community Shares Masterclass - 9 February
This workshop will dive into the world of community shares, give you greater knowledge of the model, and offer ideas on how you can make change happen in your community. Book Now
 
Mae Impact Hub King's Cross wedi cyhoeddi pecyn cymorth am ddim sy'n cynnig ffyrdd i fusnesau bwyd a diod sy'n ceisio cael effaith cadarnhaol feithrin gwydnwch ac ymateb yn well i heriau mawr, megis Covid-19.
Impact Hub King's Cross has published a free toolkit, which offers a roadmap for impact-led food and drinks businesses to build resilience and better deal with major challenges, such as Covid-19.
 
Mae Anabledd Dysgu Cymru yn cydweithio â RNIB er mwyn darparu hyfforddiant am ddim i'ch helpu chi cefnogi pobl ag anabledd dysgu sydd o bosib yn colli eu golwg.
 
Deall Colli Golwg
18 Chwefror 2022
 
Ymddygiad a Cholli Golwg
24 Chwefror 2022
25 Chwefror 2022
LDW have teamed up with RNIB to provide free training to help you better support people with a learning disability who may have sight loss.

Understanding Sight Loss
18 February 2022

Behaviour and Sight Loss
24 February 2022
25 February 2022

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved