Newsletter - 21/6/2024

Friday, 21 June 2024
Newsletter - 21/6/2024
Croeso i’r aelod newydd Natalie o CBC Academi Boss & Brew. Nod yr academi yw mynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc, codi hyder a gwella lles ymhlith pobl ifanc trwy ddarparu cyrsiau hyfforddi barista ynghyd â chymorth cyflogadwyedd.
Welcome to new member Natalie from Boss and Brew Academy CIC. The aim of the academy is to address youth unemployment, elevate confidence and improve well-being amongst young people by providing barista training courses along with employability support.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae’r Ymddiriedolaeth 1910 Trust yn cefnogi ystod eang o sefydliadau, grwpiau ac unigolion gwirfoddol sydd gan nodau ac amcanion sy’n cyd-fynd â'i meini prawf ar draws Rhanbarth De Cymru.
The 1910 Trust supports wide-ranging voluntary organisations, groups and individuals, whose aims and objectives match its criteria across the South Wales Region.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cadw gweithwyr anabl - Gweminar rhad ac am ddim
Dydd Mercher 10 Gorffennaf | 10 am - 11 am | Ar-lein | Yn rhad ac am ddim ac ar gael i bawb
Free webinar on retaining disabled employees
Wednesday 10 July | 10 am - 11 am | Online | Free and open to all
Cofrestrwch yma | Register here
 
Mae amser enwebu Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2024 wedi cychwyn
Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn tynnu sylw at dwf a photensial y sector menter gymdeithasol yng Nghymru. Nid dim ond seremoni wobrwyo arall yw hon – mae’n deyrnged i’r ymdrechion diflino a fydd yn llunio ein dyfodol.

Gyda 6 chategori o wobrau, mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni yn datgelu straeon eithriadol mentrau ac entrepreneuriaid cymdeithasol sydd nid yn unig wedi goroesi’r storm ond sydd wedi dod i’r amlwg fel ffaglau newid yn y 12 mis diwethaf. Mae’n bryd cymeradwyo’r rhai a feiddiai wneud gwahaniaeth, gan drawsnewid bywydau a chymunedau.

Rydym yn annog ein haelodau i ymgeisio am wobr.

Enwebiadau'n cau 7 Gorffennaf

Nominations are open for the Social Business Wales Awards 2024
The awards shines a spotlight on the growth and potential of the social enterprise sector in Wales. This isn’t just another awards ceremony – it’s a tribute to the tireless efforts being made to shape our future.

With 6 award categories, this years Social Business Wales Awards promise to unveil the exceptional stories of social enterprises and entrepreneurs who’ve not just weathered the storm but emerged as beacons of change in the past 12 months. It’s time to applaud those who dared to make a difference, transforming lives and communities.

We strongly encourage our members to apply for an award.

Nominations close on the 7 July

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ydych chi eisiau dweud eich dweud am arferion cyfyngol? Mae'r rhain yn bethau a allai eich atal rhag gwneud eich penderfyniadau eich h
Maent yn chwilio am bobl ag anabledd dysgu sydd am rannu eu profiadau a'u barn gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Bydd pawb sy'n cyfranogi yn cael eu talu a'u bwydo!un neu wneud yr hyn yr hoffech ei wneud
Do you want to have your say about restrictive practices? These are things that might stop you making your own decisions or doing what you want to do

They are looking for people with a learning disability who want to share their experiences and opinions with Swansea Bay University Health Board. Everyone taking part will get paid and fed!

Dweud eich dweud fan hyn | Have your say here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved