Newsletter - 22/04/2021

Thursday, 22 April 2021
Newsletter - 22/04/2021
Pobl yng Nghymru sy’n methu gweithio gartref yn cael eu hannog i ddefnyddio hunan-brofion llif unffordd
Bydd y pecynnau profi cyflym hyn ar gyfer y coronafeirws ar gael i’w casglu o safleoedd profi lleol ledled Cymru o ddydd Gwener yma (16 Ebrill) ymlaen.
People in Wales who cannot work from home are encouraged to use lateral flow self-tests
The rapid coronavirus testing kits will be available to collect from local test sites across Wales from Friday 16 April.
 
Cronfa Adnewyddu Gymunedol y Deyrnas Gyfunol
Bydd y gronfa yn cael ei ddefnyddio i dreialu dulliau newydd o symud oddi wrth Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd , er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Cyffredin y Deyrnas Gyfunol yn 2022/23. Ei nod yw cefnogi pobl a chymunedau sydd â'r angen mwyaf ledled y Deyrnas Gyfunol, gan greu cyfleoedd i dreialu dulliau newydd a syniadau arloesol ar lefel leol.
Mae'r gronfa'n gystadleuol ac mae gan bob awdurdod lleol uchafswm o £3 miliwn y gallant wneud cais iddo.
Mae modd ymgeisio yn –

Cygnor Castell-nedd Port Talbot – Dyddiad cau  12pm 14 Mai

Sir y FFlint – Dyddiad cau 5pm 14 Mai 

UK Community Renewal Fund
This will be used to pilot new approaches to move away from the EU Structural Funds, in preparation for the introduction in 2022/23 of the UK Shared Prosperity Fund. It aims to support people and communities most in need across the UK, creating opportunities to trial new approaches and innovative ideas at the local level.
The fund is competitive and each local authority has a maximum of £3mil that they can bid up to.
Applications are now open in –

Neath Port Talbot – deadline 12pm 14 May

Flintshire – deadline 5pm 14 May

 
Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru
Yn cynnig gwasanaethau gwrando a chefnogi yn gyfrinachol
C.A.L.L.Mental Health Helpline for Wales
Offering a confidential listening and support services
 
Gweminar yn Rhad ac Am Ddim 30 Ebrill 9am-12pm
Mae Hyrwyddwyr Llesiant yn chwarae rhan hanfodol mewn sefydliadau o bob maint, gan wneud llesiant yn flaenoriaeth a rhoi cymorth i'w cydweithwyr.
Free Webinar, 30 April - 9am-12pm
Wellbeing Champions play a vital role in organisations of all sizes, making wellbeing a priority and providing support to their colleagues
 
Sefydliad Banc Lloyds - Cyllid ar gyfer Materion Cymdeithasol Cymhleth
Mae grantiau dwy flynedd anghyfyngedig o hyd at £50,000 ar gael i gefnogi elusennau bach a chanolig i wella ac adnewyddu y tu hwnt i'r argyfwng presennol. Dim dyddiad cau
Lloyds Bank Foundation - Funding for Social Complex Issues
Two year unrestricted grants of up to £50,000 available to support small and medium-sized charities to recover and renew beyond the immediate crisis. No deadline
 
O Gynhwysiant i Gydnerthedd: Agenda ar gyfer cynhwysiant digidol. 
Mae Cynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru wedi amlinellu pum cam y mae’n credu eu bod yn hanfodol er mwyn i Gymru ddangos esiampl ym maes cynhwysiant digidol. Cliciwch yma i wybod mwy
From Inclusion to Resilience: an Agenda for digital inclusion
The Digital Inclusion Alliance for Wales (DIAW) has set out five approaches which it feels are essential to making Wales an exemplar for digital inclusion. Click here to read more
 
Dolenni Defnyddiol

Lechyd Meddwl
Useful LInks

Mental Health 
Cyngor Covid 19 
Covid 19 Advice
Offer Busnes
Business Tools
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved