Newsletter - 2/2/2023

Friday, 03 February 2023
Newsletter - 2/2/2023
Croeso i'n haelod newydd Anne Collis, sy'n gyfarwyddwr PinkGold Cyfyngedig a Chwmni Buddiannau Cymunedol Neu Dice.  Nod PinkGold Cyf yw darparu ymchwil, ymgynghori, ymgysylltu â'r cyhoedd, a chyfieithu gwybodaeth - tra bod CBC NeuDice am geisio darparu cymuned, gwasanaethau ac ymchwil er mwyn creu ffordd o wneud busnes sy'n gweithio i niwroamrywiol a phobl eraill. Gallwch ddilyn y ddau gwmni ar twitter @pinkgold_ltd a @neu_DICE
Welcome to new member Anne Collis who is the director of PinkGold Ltd who's aim is to provide research, consultation, public engagement, and knowledge translation and NeuDice CIC who's aim is to provide community, services and research to create a way of doing business that works for neurodivergent and other people. You can follow both companies on twitter @pinkgold_ltd and @neu_DICE
 
Penblwydd hapus i gwmni a’i wreiddiau ym mudiad Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan; CBC Barod sy'n 10 mlwydd oed. Mae Barod yn cyflogi cymysgedd cyfartal o bobl anabl a phobl nad sydd yn anabl, ac yn arbenigo mewn pontio'r bwlch rhwng sefydliadau yn y sector gyhoeddus a'r sector breifat. Cadwch lygad barcud am ddigwyddiadau arbennig i ddathlu yn ystod 2023.
Happy birthday to Barod CIC who is 10 years old. Grown out of the People First movement within Wales, Barod who employ an equal mix of disabled and non disabled people, specialise in bridging the gap between public and private sector organisations. Look out for special events in 2023 to celebrate. 
 
Bydd Cronfa Cenedlaethau'r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu'r Principality yn cefnogi sefydliadau trydydd sector a chymunedol ledled Cymru er mwyn helpu ac annog pobl ifanc:
  • myned at fwyd iach ac eitemau hanfodol eraill gan gynnwys dillad, deunydd ysgrifennu a thechnoleg.
  • adeiladu gwytnwch ariannol ar gyfer ansicrwydd bywyd
  • paratoi ar gyfer y dyfodol a’r byd gwaith (gan gynnwys sgiliau adeiladu)
  • byw'n gynaliadwy a bod yn rhan o ddiogelu ein hamgylchedd naturiol
  • cyrraedd y cymorth iechyd meddwl sydd ei angen arnynt
Dyddiad cau 8fed Chwefror
The Principality Building Society’s Future Generations Fund will support third sector and community organisations across Wales to help/encourage young people to:
  • get access to healthy food and other essential items including clothes, stationery and technology.
  • build financial resilience for life’s uncertainties
  •  prepare for the future and world of work (including building skills)
  • live sustainably and being involved in protecting our natural environment
  • get the mental health support they need
Deadline 8 February
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Offeryn newydd a syml y gall elusennau, mentrau cymdeithasol a busnesau egin effeithiol gael mynediad ato drwy borwr gwe yw ProBono Alert, ategyn sydd yn eich hysbysu chi'n awtomatig pan fydd y prosiectau ble mae angen help arnoch chi ar gael.
ProBono Alert is a new and simple tool that charities, social enterprises and impact start-ups can access via your web browser. It’s a plugin that automatically tells you when projects that you need help with are available.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cyllid er mwyn datblygu a hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg gan Gyngor Celfyddydau Cymru.  Dyddiad cau: 8 Chwefror
Funding to develop & promote the use of the welsh language from The Arts Council of Wales.
Deadline: 8 February
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Monitro gweithwyr - ydy hi'n iawn i'ch busnes?
Mae'r cynnydd mewn gweithio o bell yn golygu y bydd llawer o sefydliadau am ystyried sut y gallant reoli yn effeithlon a chynhyrchiol, ble bynnag y mae eu staff wedi'u lleoli.
Mae gan ICO ganllaw byr a fydd yn eich helpu i benderfynu a yw monitro gweithwyr yn iawn i'ch busnes chi. Bydd hefyd yn dangos sut y gallwch ei wneud mewn ffordd sy'n parchu eich staff ac yn cydymffurfio â'r gyfraith diogelu data.
Employee monitoring – is it right for your business?
The increase in remote working means many organisations will want to think about how they can run efficiently and productively, wherever their staff are based.

ICO have a short guide which will help you decide if employee monitoring is right for your business. It will also show how you can do it in a way that respects your staff and complies with data protection law.

Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved