Newsletter - 22/9/2022

Thursday, 22 September 2022
Newsletter - 22/9/2022
Cronfa grantiau ‘1949’ ymddiriedolaeth Triangle Trust ar agor nawr ar gyfer 2022
Gall sefydliadau dielw sy'n gweithio i gefnogi pobl ifanc yn y system gyfiawnder troseddol ymgeisio am grantiau gwerth £10,000 - £60,000 dros gyfnod o 6 mis i 2 flynedd. Dyddiad cau 28 Hydref
Triangle Trust 1949 Fund 2022 grant fund now open
Not for profit organisations working to support young people caught up in the criminal justice system may apply for grants £10,000 - £60,000 for 6 months to 2 years. Deadline 28 October
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Prosiect Y Bobl
Mae'r Loteri Genedlaethol, ITV, UTV a'r Sunday Mail yn rhoi cyfle i fudiadau cymunedol ymgeisio am hyd at £70,000. Ar gael i sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, elusennau cofrestredig, grwpiau neu glybiau cyfansoddedig a chwmnïau nid-er-elw neu Gwmni Budd Cymunedol (CBC).
Dyddiad cau 7 Hydref
The People's Project
The National Lottery, ITV, UTV and the Sunday Mail are giving community organisations the chance to apply for funding of up to £70,000. Open to voluntary or community organisations, registered charities, constituted group or club and not-for-profit company or Community Interest Company (CIC)
Deadline 7 October
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi canllawiau diwygiedig ar y newidiadau sy'n cael eu cyflwyno gan Ddeddf Elusennau 2022.
The Charity Commission has issued updated guidance on the changes being introduced by the Charities Act 2022.
Cliciwch yma am wybodaeth lawn | Click here for full information
 
Gweminarau Lles yn rhad ac am ddim gan RCS.
Mae'r gweminarau AM DDIM i unrhyw un sy'n gweithio i Fusnesau Bach a Chanolig (sef 249 o weithwyr neu lai) sydd wedi'u lleoli ym Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro. 
 • Hyfforddiant Pencampwr Lles yn y Gweithle
 • Iechyd Meddwl yn y Gweithle
 • Iechyd a Lles Dynion
 • Sut i fod yn Gyflogwr Llesiant
 • Cynlluniau Gweithredu Rheoli Straen a Llesiant
 • Ymwybyddiaeth o'r Menopos
 • Rheoli Absenoldeb Salwch a Dychwelyd Gweithwyr i'r Gwaith
Free Wellbeing Webinars from RCS.
These webinars are FREE to anyone who works for an SME (249 employees and less) who are based in Anglesey, Gwynedd, Conwy, Denbighshire, Ceredigion, Carmarthenshire and Pembrokeshire.
 •  Workplace Wellbeing Champion training
 • Mental Health in the Workplace
 • Men’s Health and Wellbeing
 • Becoming a Wellbeing Employer
 • Stress Management and Wellbeing Action Plans
 • Menopause Awareness
 • Managing Sickness Absence and Employee Return to Work
Dyddiadau, amserau a manylion archebu yma | Dates, timings and booking details here
 
Sut gall eich elusen fod yn rhan o Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Rhodd Cymorth 2022
Ar Ddydd Iau 6 Hydref 2022, hoffai’r grŵp ariannu elusennol CFG i'ch elusen chi ymuno â'r ymgyrch, felly gallwn ddiolch i'r rhai sy'n #TickTheBox a rhannu'r effaith enfawr y mae Rhodd Cymorth yn ei gael ar eich cymunedau.
How your charity can get involved in Gift Aid Awareness Day 2022
On Thursday 6 October 2022, Charity Finance Group would like your charity to join the campaign, so we can thank those who #TickTheBox and share the enormous impact Gift Aid has on your communities.
Dysgwch ragor am ymgyrch #TickTheBox 2022 yma a lawrlwythwch becyn cymorth yr ymgyrch heddiw! | Find out more about the 2022 #TickTheBox campaign here and download the campaign toolkit today!
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved