Newsletter - 2/3/2023

Thursday, 02 March 2023
Newsletter - 2/3/2023
Mae yna llai na phythefnos tan Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth 2023; gyda 70+ o siaradwyr maent am gynnig mewnwelediadau drwy rannu profiadau byw unigolion gyda chi, yn ogystal ag arbenigedd gweithwyr proffesiynol ac eiriolwyr sy'n gweithio yn y maes.
There's less than two weeks to go until Neurodiversity Celebration Week 2023
With 70+ speakers, they are hoping to offer you lots of insights through sharing individuals' lived experiences, as well as the expertise of professionals and advocates working in the field.
Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau fan hyn | Register for events here
 
Cynllun Sefydliad Grantiau Cymunedol KFC
Grantiau i gefnogi mudiadau ar lawr gwlad wrth galon cymunedau eu bwytai :
sefydliadau sy'n grymuso pobl ifanc dan anfantais economaidd yn y Deyrnas Gyfunol i gyflawni eu potensial drwy ddarparu gofodau cymdeithasol diogel, mentora neu waith, a sgiliau cymdeithasol.
KFC Foundation Community Grant Programme
Grants to support grassroots organisations in the heart of their restaurant’s communities. Organisations empowering economically disadvantaged young people in the UK to fulfil their potential by providing safe social spaces, mentoring or work, and social skills.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cynllun yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl i gael gwaith
Mae cynllun newydd yn anelu at helpu mwy na 10,500 o bobl, sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau neu alcohol neu sydd â salwch meddwl, i gael addysg, hyfforddiant neu waith. Cafodd ei lansio gan Lywodraeth Cymru.
Scheme aims to help more than 10,500 people into work
A new scheme which aims to support over 10,500 people who are in recovery from substance or alcohol misuse, or have mental ill-health, to get into education, training or work has been launched by the Welsh Government
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Beth sy'n newydd ar gyfer 2023 - 2024?
Ymunwch â gweminar byw am drosolwg o'r cyfraddau newydd ar gyfer Yswiriant Gwladol Dosbarth 1, isafswm cyflog a chyflog byw cenedlaethol, taliadau statudol, treuliau a budd-daliadau, didyniadau Benthyciad Myfyrwyr, adrodd ar flaensymiau cyflog, gwiriadau cyn cyflogaeth, treth pecynnu plastig a newidiadau sy'n effeithio ar y rheiny sydd hefyd yn hunangyflogedig
What's new for 2023 - 2024?
Join this live webinar for an overview of the new rates for Class 1 NI; National living and minimum wage; statutory payments; expenses and benefits, Student Loan deductions, reporting salary advances, pre-employment checks, plastic packaging tax and changes affecting those who are also self-employed.
Dewiswch eich dyddiad yma | Choose your date here
 
Cynllun Gweithredu Cymru sy’n Falch o’r Mislif
Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu rhoi terfyn ar dlodi mislif, a sicrhau urddas mislif yng Nghymru erbyn 2027. Datblygwyd tudalen we bwrpasol sy'n cysylltu â gwybodaeth, adnoddau a chynllun y grant urddas mislif
The Period Proud Wales Action Plan.
The Welsh Government plan to end period poverty and achieve period dignity in Wales by 2027. A dedicated web page has been developed which links to the plan, resources and information on the period dignity grant.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Sesiynau blasu Hawdd i Ddeall 1 awr arlein yn rhad ac am ddim drwy Teams.
Bydd y sesiwn yn rhoi cyflwyniad i chi i reolau Hawdd i Ddeall a sut y gallwn eu defnyddio yn ein gwaith.
Free 1 hour Easy Read taster sessions online through Teams.
The session will give you an introduction to Easy Read rules and how we can apply them to the work we do
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved