Newsletter - 23/9/2021

Thursday, 23 September 2021
Newsletter - 23/9/2021
Sefydliad Steve Morgan – Gogledd Cymru
Mae'r Sefydliad yn arbenigo mewn cefnogi sefydliadau sy'n helpu plant a theuluoedd yn ogystal â'r henoed, pobl anabl a'r rhai sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol. Maent yn ystyried unrhyw waith sy'n cael effaith gadarnhaol ar les ac ansawdd bywyd, neu sy'n ehangu'r cyfleoedd a'r dewisiadau bywyd i bobl ifanc yn y rhanbarth hwn.
Steve Morgan Foundation – North Wales
The Foundation specialises in supporting organisations helping children and families as well as the elderly, disabled and socially isolated. They consider any work which has a positive effect on welfare and quality of life, or which expands the opportunities and life choices for young people in this region.
 
'Dylanwadu ar Bolisi Cymdeithasol Cymru': awgrymiadau i ymgyrchwyr
Os ydych yn elusen, busnes, corff cyhoeddus neu sefydliad arall sydd am ddylanwadu ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru a'r Senedd ond nad ydych yn siŵr am y broses, nid ydych chi ar ben eich hun. Lawrlwythwch ein e-lyfr fan hyn
‘Influencing Welsh Social Policy: Tips for campaigners’
If you’re a charity, business, public body or another organisation with sights on influencing the decisions of the Welsh Government and Parliament but aren’t sure about the process to follow, you’re not alone. Get your free download here
 
Awgrymiadau da ar gyfer dyslecsia a thechnoleg 5ed Hydref 1-2pm
Bydd y gweminar rhad am ddim yma'n archwilio'r rhwystrau digidol i'w hosgoi, ac yn esbonio ymarfer da ar gyfer defnyddwyr dyslecsig ar-lein. Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys: heriau chyfathrebu, y dechnoleg a'r offer sydd ar gael, meddalwedd lleferydd i destun, a llawer mwy. Archebwch eich lle chi yn rhad ac am ddim
Top tips for dyslexia and technology - 1.00 - 2.00pm, 5 October
This free webinar will examine the digital barriers to avoid, and explain good practice for enabling dyslexic users online. Topics covered includes: the challenges with communication, the tech and tools available, speech to text software, plus much more. Book your free place here
 
Dolenni Defnyddiol
Useful Links
Offer Busnes
Business Tools
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved