Newsletter - 24/8/2023

Thursday, 24 August 2023
Newsletter - 24/8/2023
Mae cynllun grantiau Gwella Bywydau yn darparu grantiau i sefydliadau elusennol a dielw sy'n helpu pobl pan nad yw ffynonellau cymorth eraill ar gael oherwydd eu bod yn amhriodol, neu wedi methu.
The Improving Lives grant programme provides grants to charitable and non profit organisations that help people when other sources of support have failed, are inappropriate, or are simply not available.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Gwobrau Dewi Sant 2024
Dyma'ch cyfle i gydnabod y bobl eithriadol sy'n gwneud Cymru mor wych!
Cyfnod enwebu yn cau ar 19eg Hydref.
St David Awards 2024
This is your chance to recognise the exceptional people that make Wales great!
Nominations close on the 19th October
Cliciwch yma i enwebu | Click here to nominate someone
 
Gweminar Am Ddim: Awgrymiadau arbennig i roi hwb i'ch sgiliau digidol gan BT ac Age UK ar 12 Medi
Ymunwch â'r weminar rhad ac am ddim hon ble bydd siaradwyr gwadd o BT Group, Age UK ac AbilityNet yn trafod sut i sicrhau bod dinasyddion hŷn a phobl anabl yn cael eu cynnwys yn y chwyldro digidol.
Free Webinar: Top tips for boosting your digital skills, with BT Group and Age UK - 12 September
Join this free upcoming webinar with guest speakers from BT, Age UK and AbilityNet discussing how to ensure that senior citizens and disabled people are not left behind in the digital revolution.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Sefydliad Esmee Fairbairn Foundation yn cynnal gweminar Holi ac Ateb cyn ymgeisio ar 27 Medi ar gyfer sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwneud cais i Esmée am gymorth, sydd â chwestiynau am ein proses ymgeisio neu angen arweiniad.
Esmee Fairbairn Foundation is hosting a pre-application Q&A webinar on 27 September for organisations interested in applying to Esmée for support, who have questions about our application process or guidance.
Archebwch yma | Book here
 
Iechyd meddwl yn y gwaith: addasiadau rhesymol
Mae'r Podlediad ACAS hwn yn archwilio sut y gall cyflogwyr gefnogi eu staff gydag addasiadau rhesymol ar gyfer iechyd meddwl, gan greu diwylliant gwaith iach a dangos ymrwymiad i arfer da.
Mental health at work: reasonable adjustments
This ACAS Podcast explores how employers can support their staff with reasonable adjustments for mental health, creating a healthy work culture and demonstrating a commitment to good practice.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved