Newsletter - 25/2/2021

Thursday, 25 February 2021
Newsletter - 25/2/2021
Ydych chi wedi clywed o gredydau Time Tempo?
Mae Credydau Amser Tempo wedi eu hariannu gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno Credydau Amser Tempo Cymru ledled Cymru dros y 3 blynedd nesaf. Mae pobl yn ennill Credydau Amser drwy helpu mewn grŵp cymunedol neu wasanaeth sy'n rhan o rwydwaith Tempo. Maent yn defnyddio Credydau Amser Tempo ar weithgareddau hwyliog gyda ffrindiau a theulu, a ddarperir gan ein rhwydwaith o bartneriaid gwobrwyo. O ddiddordeb?
Rhagor o wybodaeth:
Have you heard of  Time Tempo Credits?
Tempo Time Credits have been funded by Welsh Government to roll out Tempo Time Credits Cymru across Wales over the next 3 years. People earn Time Credits by helping out in a community group or service that is part of the Tempo network. They use Tempo Time Credits on fun activities with friends and family, provided by our network of reward partners. Interested?
Further information:
 
Cefnogaeth Llesiant
Canllawiau, offer a chymorth ichi fynd ati i sefydlu a datblygu diwylliant llesiant eich busnes, ac i gynnwys gweithwyr yn y drafodaeth ynghylch iechyd yn y gweithle.
Well-being support
Guides, tools and support for you to establish and develop the well-being culture of your business, and to involve employees in the conversation on workplace health. 
 
Cynllun talu newydd ar gyfer gohirio TAW 
Os gwnaethoch ohirio talu TAW a oedd yn ddyledus yn y cyfnod rhwng 20 Mawrth a 30 Mehefin 2020, dylech ei dalu erbyn 31 Mawrth 2021.
Os na allwch fforddio talu erbyn 31 Mawrth 2021, gallwch ymuno â'r cynllun talu newydd ohirio TAW a thalu eich TAW gohiriedig dros gyfnod hirach, hyd at 11 rhandaliad misol, yn ddi-log.
VAT deferral new payment scheme 
If you deferred paying VAT due in the period from 20‌‌ March to 30‌‌ June‌‌ 2020, you should pay it by 31‌‌ ‌March‌‌ ‌2021 if you can.
If you can’t afford to pay by 31‌‌ March‌‌ 2021, you can join the VAT deferral new payment scheme and pay your deferred VAT over a longer period, up to 11 monthly instalments, interest free. 
 
Cronfa i Fenywod Ffynnu
Grantiau o hyd at £40,000 i sefydliadau menywod arbenigol ledled y Deyrnas Gyfunol. Dylai sefydliadau fod yn gweithio i alluogi menywod a merched i wella eu hiechyd meddwl a'u llesiant a/neu wella eu gwydnwch ariannol.
Dyddiad cau 25 Mawrth
The Women Thrive Fund
Grants of up to £40,000 to specialist women’s organisations across the UK. Organisations should be working to enable women and girls to improve their mental health and wellbeing and/or improve their financial resilience. Deadline 25 March
 
Dolenni defnyddiol
Useful Links

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved