Newsletter - 25/2/2022

Friday, 25 February 2022
Newsletter - 25/2/2022
Cynllun Prentisiaethau  Llywodraeth Cymru yn agor ar 28 Mawrth
Mae Llywodraeth Cymru yn hysbysebu hyd at 50 o gyfleoedd prentisiaeth ym mis Mawrth. Y flwyddyn hon rydym yn cynnig tri llwybr gwahanol, gyda phob un yn arwain at gymhwyster NVQ lefel 3.
  • Gweinyddiaeth Busnes
  • Data Digidol a Thechnoleg
  • Cyllid
Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan y rhai sydd heb eu cynrychioli ar hyn o bryd yn ein gweithlu, megis pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl.

Cofrestrwch ar sesiwn rhithwir Gwybodaeth i Ymgeiswyr i wybod mwy.

15 Mawrth
5 Ebrill
12 Ebrill 
Welsh Government Apprenticeship Scheme opening on 28 March
The Welsh Government is advertising up to 50 apprenticeship opportunities in March. This year they are offering three different pathways, all leading to an NVQ level 3 qualification.
  • Business Administration apprenticeships
  • Digital Data and Technology
  • Finance Professions Apprenticeship
They  welcome and encourage applications from those currently unrepresented in our workforce, such as Black, Asian and minority ethnic people and disabled people.

Enrol on a Virtual Candidate Information session to find out more.
15 March
5 April
12 April
 
Mae’r pandemig COVID wedi trawsnewid perthynas pawb gyda’r digidol, boed hynny yn y modd yr ydych yn rhyngweithio â chydweithwyr neu’n darparu gwasanaethau. Gyda’r digidol yn chwarae rhan eang yn y gwaith rydym yn ei wneud, mae’n hanfodol bod sefydliadau’r Trydydd Sector yng Nghymru yn gallu cael gafael ar wybodaeth a chymorth i’w helpu i wneud penderfyniadau ynghylch sut y gall digidol ategu’r amrywiaeth o weithgareddau a gyflawnir.

Rydym yn chwilio am 500 o sefydliadau ledled Cymru i roi gwybod inni am eich perthynas gyda thechnoleg. Bydd y wybodaeth hon yn galluogi NEWID i ddatblygu dulliau sy’n cefnogi’r Trydydd Sector yng Nghymru i ddefnyddio’r digidol i ategu, gwella a hyd yn oed trawsnewid eu gwasanaethau
Llenwch yr arolwg
The COVID pandemic has transformed everyone’s relationship with digital, whether that is how you interact with colleagues or deliver services. With digital having a wide-ranging role within the work we undertake, it is vital that Third Sector organisations in Wales have access to information and support to help make judgements around how digital can complement the range of activities being undertaken.

We are calling out for 500 organisations across Wales to let us know more about your relationship with technology. This information will enable NEWID to develop approaches that support the Third Sector in Wales to use digital to compliment, improve and even transform their services.
Complete theSurvey
 
Cyrsiau AM DDIM gan Busnes Cymru
P'un a ydych chi'n newydd i ddigidol neu'n awyddus i wneud mwy o'ch presenoldeb ar-lein, mae gan Busnes Cymru weminarau manwl sy'n rhoi'r sgiliau a'r gefnogaeth ddigidol i chi i sicrhau eich busnes nawr ac yn y dyfodol.
Darganfyddwch fwy yma
FREE Online Courses from Business Wales
Whether you’re new to digital or looking to make more of your online presence, Business Wales has in-depth webinars providing you with the digital skills and support to secure your business for now and in the future.
Find out more here
 
Twristiaeth i Bawb
Cwrs byr AM DDIM sy'n dangos sut y gall y camau cychwynnol o ran gwella hygyrchedd fod yn haws na fyddwch chi'n credu, a thrwy wneud rhai addasiadau gallai hyn eich helpu i dyfu eich busnes i gynulleidfa ehangach.  Ymunwch fan hyn
Tourism For All 
A FREE short course which shows how the initial steps in improving accessibility can be easier than you think and by making some adjustments this may help you to grow your business to a wider audience. Join up here
 
Grant dechrau busnes carbon sero net
Cynllun peilot yw’r Grant dechrau busnes carbon sero net sy’n cynnig cymorth ariannol a thechnegol i:
  1. Helpu egin fentrau cymdeithasol (neu fentrau sy’n dechrau) i gael eu busnes yn barod ar gyfer masnachu neu fuddsoddi
  2. Ymwreiddio arferion sy’n ystyriol o’r hinsawdd mewn mentrau cymdeithasol newydd o’r diwrnod cyntaf

Mae’r cynllun yn agored i unrhyw fusnes cymdeithasol neu fudiad masnachu gwirfoddol yng Nghymru sy’n cychwyn ar ei daith. Nid oes angen i chi fod yn grŵp sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd neu’r newid yn yr hinsawdd i wneud cais. Diddordeb? Cliciwch yma

Net zero carbon start-up grant
The Net zero carbon start-up grant is a pilot scheme offering financial and technical support to:
  1. Help budding (or ‘start-up’) social enterprises to get their business ready for trading or investment
  2. Embed climate friendly practices into start-up social enterprises from the outset

The scheme is open to any up-and-coming social business or trading voluntary organisation in Wales. You don’t need to be an environmental or climate change focussed group to apply. Interested? Click here

 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved