Newsletter - 25/3/2021

Thursday, 25 March 2021
Newsletter - 25/3/2021
Croeso i'n haelod newydd Daniel Minty sy'n datblygu Canllaw Gigs Cwmnïau Cymdeithasol.  Y nod yw cyrraedd pobl trwy chwalu'r rhwystrau i gerddoriaeth i bawb.
Welcome to new member Daniel Minty who is developing the Social Firm Minty's Gig Guide. The aim is to reach people and break down barriers to music for all.
 
Gwobrau 2021 Busnes Cymdeithasol SE100 Index NatWest 
Unwaith eto, mae'r arloeswyr Pioneers Post a NatWest yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer Gwobrau Busnes Cymdeithasol & NatWest SE100 Index.
Dyddiad cau 25 Ebrill
NatWest SE100 Index & Social Business Awards 2021
Pioneers Post and NatWest are once again seeking entries for the NatWest SE100 Index & Social Business Awards.
Deadline 25 April
 
Yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol a'r Cyflog Byw Cenedlaethol
Bydd y cyfraddau'n cynyddu ar 1 Ebrill. Yn ogystal â'r cyfraddau newydd, bydd yr oedran y daw gweithwyr yn gymwys i dderbyn y Cyflog Byw Cenedlaethol yn cael ei ostwng i 23. Mae CThEM yn cynnig gweminarau byw i esbonio'r codiadau yn y gyfradd sydd ar y gweill, gan gynnwys pryd yn union y dylech ddechrau talu'r cyfraddau newydd.
The National Minimum Wage and National Living Wage.
The rates will increase on 1‌‌ ‌April. In addition to the new rates, the age from which workers become eligible for the National Living Wage will be lowered to 23. HMRC is offering live webinars to explain the upcoming rate rises, including when exactly you should start paying the new rates.
 
Strategaeth Lles yn y Gweithle ar Waith
Podcasts yn rhad am ddim gan Acas.
Workplace Wellbeing Strategy in Practice
Free podcasts from ACAS 
 
Dewch o hyd i fentor busnes
  • Mae dros 100 o fentoriaid Google a llawer mwy o arbenigwyr digidol ar gael ar gyfer mentora 1-i-1 am ddim
  • Gallwch ddysgu sut i adeiladu neu wneud y gorau o'ch gwefan, cael cymorth ar ddatblygu strategaeth ar-lein neu ddod o hyd i gyngor ar sut i weithredu eich cynllun marchnata digidol
Find a business mentor with Digital Boost
  • Over 100 Google mentors and many more digital experts are available for free 1-to-1 mentoring
  • You can learn how to build or optimise a website, get support on developing an online strategy or find advice on how to implement your digital marketing plan
 
Ydych chi’n chwilio am gyllid i’ch mudiad gwirfoddol?
Mae Cyllido Cymru yn declyn am ddim i’ch cynorthwyo chi i ddod o hyd i gyllid i’ch achos.
Are you looking for funding for your voluntary organisation?
Funding Wales is a free tool to help you find funding for your cause. 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved