Newsletter - 26/11/2021

Friday, 26 November 2021
Newsletter - 26/11/2021
Rhowch eich sefydliad chi ar y map: gweithdy RHAD AC AM DDIM
Mae Llywodraeth Cymru yn noddi map Cymraeg i hybu digwyddiadau yng Nghymru. 

Wrth i ni symud tuag at 2022, darganfyddwch sut i roi eich digwyddiadau ar fap openstreetmap.cymru yn rhad ac am ddim.

Ymunwch gyda'r arbenigwr mapio Ben Proctor o'r sefydliad 3ydd sector Data Orchard & David Wyn o www.dailingual.cymru am 11yb Dydd Mercher yma, 1af o Ragfyr ar Zoom.  Byddant yn esbonio sut mae @MapioCymru yn gallu eich helpu chi i hybu digwyddiadau gyda map sy'n gallu cael ei osod ar eich gwefan yn rhad ac am ddim trwy law Llywodraeth Cymru.
 
Am wybodaeth bellach, ac i archebu eich lle chi, ebostiwch [email protected] cyn gynted a bod modd os gwelwch yn dda
Putting your organisation on the map : FREE workshop
Welsh Government is sponsoring a Welsh map to promote events in Wales.

As we move towards 2022, find out how to put your events on the map
openstreetmap.cymru for free. 
 
Join map expert Ben Proctor of Herefordshire 3rd sector organisation Data Orchard & David Wyn of www.dailingual.wales at 11am this Wednesday 1st December on Zoom
as they explain how the WG's @MapioCymru could help you promote your events with an embeddable map for your website at no cost to you.
 
For further details, and to book your attendance, please email [email protected] asap.
 
Mae The Big Skill wedi derbyn Grant Treftadaeth. 
Cliciwch fan hyn i ddarllen y datganiad i'r wasg ar gyfer eu cais llwyddiannus am Grant Treftadaeth ynglŷn â'r Grymoedd sydd yn Llunio ein Dyfodol.
 
The Big Skill have been awarded a Heritage Grant 
Click here to see the press release for their successful Heritage Grant application, 'The Forces that Shape our Future'
 
 
Cronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol yn agor yn fuan
Bydd y cynllun benthyca newydd a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a reolir gan Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru ar gael i alluogi sefydliadau gwirfoddol, elusennau, mentrau cymdeithasol neu Gwmnïau Buddiannau Cymunedol i gymryd perchnogaeth o ased i'r gymuned. Bydd benthyciadau hyd at werth £300,000 ar gael i'w prynu at ddefnydd y gymuned, neu i'w defnyddio gan grwpiau a fydd o fudd i'r gymuned - ac yn wahanol i fenthyciadau banc traddodiadol, gall y gronfa ariannu hyd at 100% o werth yr eiddo.
Community Asset Loan Fund opening soon
This new loan scheme funded by Welsh Government and managed by Social Investment Cymru, will be available to allow voluntary organisations, charities, social enterprises or Community Interest Companies (CICs) to take ownership of an asset for the community. Loans up to the value of £300,000 will be available for the purchase of property for community use, or for use by groups that will benefit the community and unlike traditional bank loans, CALF can fund up to 100% of the property value.
 
Cronfa Eco DPD
Gall unrhyw un geisio am hyd at £2,000 o Gronfa Eco'r DPD. Mae angen i bob cais fod o natur werdd, ecolegol neu am gynaliadwyedd, gyda'r prosiect o fudd i'r amgylchedd.
DPD Eco Fund
Anyone can apply for up to £2,000 from the DPD Eco Fund. All applications need to be of a green, ecological or sustainability nature, with the project benefiting the environment.
 
Cronfa Gwynt y Môr
Mae cronfa o £19 miliwn ar gael gan Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr ar gyfer cymunedau yn ardaloedd arfordirol Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae'r gronfa ar agor ar gyfer ceisiadau bach hyd at £10,000. Bydd yn gallu ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw sy'n canolbwyntio ar dair thema'r gronfa: 
  • Adeiladu cymunedau cryf, cydlynol a chynaliadwy
  • Datblygu cymunedau ffyniannus, mentrus sydd â thwf economaidd cryf
  • Lleihau tlodi ac anghydraddoldeb mewn cymunedau
Gwynt y Mor fund
A fund of £19 million is available from Gwynt y Môr Offshore Wind Farm for communities in coastal areas of Conwy, Denbighshire and Flintshire. The fund is open for small applications up to £10,000. It will be able to fund both capital and revenue projects that focus on the three themes of the fund: 
  • Building strong, cohesive and sustainable communities
  • Developing prosperous, enterprising communities with strong economic growth
  • Reducing poverty and inequality in communities

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved