Newsletter - 2/7/2021

Friday, 02 July 2021
Newsletter - 2/7/2021
Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl : Gwasanaeth unigryw am ddim i gyflogwyr
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflogi rhwydwaith o Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl, gyda chefnogaeth Cynghorwyr Cyflogaeth Pobl Anabl Busnes Cymru, i roi cyngor, gwybodaeth a chymorth i gyflogwyr ledled Cymru.
Gall unrhyw fusnes yng Nghymru sydd â diddordeb mewn cynyddu amrywiaeth eu gweithlu a darganfod mwy am yr holl fanteision a'r gefnogaeth sydd ar gael i gyflogi pobl anabl gysylltu â'r Hyrwyddwyr fan hyn: [email protected].
FREE bespoke service for employers: Disabled People’s Employment Champions
The Welsh Government has employed a network of Disabled People’s Employment Champions, supported by Business Wales Disabled People’s Employment Advisors, to provide advice, information and support to employers across Wales.
Any business in Wales interested in increasing the diversity of their workforce and finding out more about the many benefits of and support available for employing disabled people can contact the Champions at: [email protected].
 

Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref fel rhaglen beilot i roi cymorth ariannol i entrepreneuriaid a busnesau sy'n awyddus i ddechrau a thyfu busnes yn un o bedwar canol tref ledled gogledd Cymru - Bangor, Bae Colwyn, y Rhyl a Wrecsam. 

Bydd y gronfa hon ar gael fel grant dewisol o rhwng £2,500 - £10,000 fesul busnes i gefnogi gyda'r costau refeniw sydd ynghlwm â dechrau busnes mewn canol tref neu adleoli i ganol tref.


Business Wales Town Centre Entrepreneurship Fund
Welsh Government has launched the Town Centre Entrepreneurship Fund as a pilot programme to provide financial assistance for entrepreneurs and businesses who are looking to start and grow a business in one of four town centres across North Wales – Bangor, Colwyn Bay, Rhyl and Wrexham.
This fund will be available as a discretionary grant of between £2,500 - £10,000 per business to support with the revenue costs associated with starting up in or relocating to a town centre
 
Hwb i'r Hinsawdd o fusnesau'r Deyrnas Gyfunol
Mae hon yn ymgyrch sy'n gofyn i fusnesau bach o hyd at 250 o weithwyr yn y DG ymuno â'r frwydr yn erbyn newid hinsawdd drwy ymrwymo i leihau eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr.
Pan fyddwch yn ymrwymo, byddwch yn derbyn yr offer i'ch helpu i ddeall eich allyriadau, sut i fynd i'r afael â nhw, a sut i rannu'r hyn rydych yn ei wneud gyda'ch cwsmeriaid a'ch cymuned.
The UK Business Climate Hub
This is a campaign that asks UK small businesses of up to 250 employees to join the fight against climate change by committing to reducing their greenhouse gas emissions.
When you commit, you’ll get the tools to help you understand your emissions, how to tackle them, and how to share what you’re doing with your customers and your community.
 
Dolenni Defnyddiol
Useful Links
Lechyd Meddwl
Mental Health 
Offer Busnes
Business Tools
 
Y Trydar / Twitter
Y Trydar / Twitter
Gwefan / Website
Gwefan / Website

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved