Newsletter - 27/5/2021

Tuesday, 01 June 2021
Newsletter - 27/5/2021


Mae Canolfan Glowyr Caerffili ar gyfer y Gymuned yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd i ymuno â'u Bwrdd.

Cliciwch yma i wybod mwy


Caerphilly Miners’ Centre for the Community is looking for new Trustees to join their Board.

Click here to find out more 
 
 
Y Gronfa Adferiad Diwylliannol i weithwyr llawrydd
Mae'r gronfa'n cefnogi gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn y sectorau canlynol:
 • Y Celfyddydau
 • Diwydiannau Creadigol
 • Celfyddydau a Threftadaeth
 • Digwyddiadau
 • Diwylliant a Threftadaeth
Bydd y gronfa hefyd yn cefnogi gweithwyr llawrydd sy'n gweithio mewn digwyddiadau y mae'r pandemig wedi effeithio arnynt yn sylweddol, gan gynnwys y rheiny sy'n gweithio mewn priodasau a digwyddiadau corfforaethol, ond nid digwyddiadau chwaraeon. 
Os gwelwch yn dda, adolygwch y meini prawf i wirio a ydych chi'n gymwys trwy wefan Busnes Cymru. Bydd y ceisiadau'n cau am 5pm Ddydd Mawrth 1af Mehefin (a ddarperir gan yr awdurdodau lleol yng Nghymru). 
The Cultural Recovery Fund Freelancer Fund
The fund supports freelancers who work in the following sectors:
 • The Arts
 • Creative Industries
 • Arts and Heritage
 • Events
 • Culture and Heritage
The fund will also support freelancers who work in events that have been significantly impacted by the pandemic, including those working in weddings and corporate events, but not sport events.  
Please review the criteria to check your eligibility via the Business Wales website.
Applications close at 5pm on Tuesday 1 June (delivered by the local authorities in Wales). 
 
Mae'r Sefydliad Bevan wedi cyhoeddi adroddiad newydd ynghylch 'cydweithio llwyddiannus rhwng Entrepreneuriaid Cymdeithasol a Chyrff Cyhoeddus'
 
Mae'r adroddiad yn ganlyniad i waith a gwblhawyd ar y cyd â'u partner prosiect UnLtd (elusen menter gymdeithasol sy'n canfod, yn ariannu ac yn cefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol) ac yn nodi ffyrdd o feithrin mwy, a gwell, cydweithio rhwng cyrff cyhoeddus a mentrau cymdeithasol ar gyfer canlyniadau cymdeithasol cadarnhaol.  
 
5 Cam Clyfar i Entrepreneuriaid Cymdeithasol weithio'n effeithiol gyda Chyrff Cyhoeddus
The Bevan Foundation have released a new report 'Social Entrepreneurs and Public Bodies: Collaboration for Success'. 
 
The report is a result of work completed in conjunction with their project partner UnLtd (a social enterprise charity that finds, funds and supports social entrepreneurs) and identifies ways to foster more and better collaborations between public bodies and social enterprises for positive social outcomes.  

5 Top Tips for Social Entrepreneurs when Dealing with Public Bodies
 
Wobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021
Eleni mae 6 chategori prif wobr:
 1. Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
 2. Un i'w Wylio
 3. Technoleg Er Budd: Technoleg mewn Menter Gymdeithasol
 4. Effaith ar y Gymuned
 5. Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
 6. 'Prynu’n Gymdeithasol' - Meithrin y Farchnad  
Cofrestrwch nawr
Ceisiadau agored o 24 Mai – 2 GorffennafChofrestrwch eich diddordeb nawr i dderbyn y ffurflenni cais.
Social Business Wales Awards 2021
This year there are 6 main award categories:
 1. Social Enterprise of the Year
 2. One to Watch
 3. Tech for Good: Technology Social Enterprise
 4. Community Impact
 5. Social Enterprise Team of the Year
 6. ‘Buy Social’ - Market Builder   
Register now
Applications are open from 24 May till 2 July. Register your interest now to receive the application forms.
 
 
Gŵyl Tech Er Budd Cymdeithasol
Fel rhan o raglen ehangach yr wythnos Arweinwyr Digidol ar 14 - 18 Mehefin 2021, mae'r Gŵyl Tech er Budd Cymdeithasol yn cynnig cyfle cyffrous i arweinwyr digidol ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat, trydydd a busnes cymdeithasol yng Nghymru i archwilio a darganfod yn wir y buddion posibl technoleg ddigidol i wella bywydau a chymunedau ar gyfer pobl yng Nghymru.
 
Wedi'i ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru, bydd digwyddiadau eleni yn adeiladu ar lwyddiant Gŵyl Tech 2020 ac yn ymchwilio i faterion gwahanol bob dydd. Mae’n ddechrau ddydd Llun, archwilio ‘Cynhwysiant digidol’, ‘Ymgysylltu â’r gymuned’ ddydd Mawrth, diwrnod ‘Masnachu’ ddydd Mercher, ‘Amrywiaeth’ ddydd Iau ac wedyn yn cau gyda diwrnod arddangos byw Sgiliau Digi er Budd yn fyw ar y dydd Gwener.
Archebwch eich lle
Tech Fest 4 Social Good 
As part of the wider Digital Leaders week programme on 14 – 18 June 2021, the Tech Fest for Social Good offers an exciting opportunity for digital leaders in Wales across the public, private, third and social business sectors to explore and truly discover the potential benefits of digital technology to improve lives and communities for people in Wales. 
 
Delivered by the Wales Co-operative Centre, this year’s events will build on the 2020 Tech Fest success and delve into a different theme each day. It starts on Monday by exploring ‘Digital inclusion’, ‘Community engagement’ on Tuesday, followed by a ‘Trading’ day on Wednesday, ‘Diversity’ on Thursday and then closing with a Digi Skills for Good live demonstration day on the Friday. 
Book your place 
 
Her Heneiddio'n Iach
Mae'r cyfle ariannu hwn, i'w lansio ar 19 Gorffennaf 2021, yn canolbwyntio ar gefnogi Mentrau Cymdeithasol sy'n gweithio ar atebion sy'n helpu pobl wrth iddynt heneiddio. Maent yn cynnal gweminar ar 14 Gorffennaf yn cyflwyno cwmpas y gystadleuaeth, pwy sy'n gymhwys a sut i wneud cais. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Dr Helen Crampin, Arweinydd Arloesedd yr Her Heneiddio'n Iach.
[email protected]     
SBRI (Small Business Research & Innovation) Healthy Ageing Challenge
Launching on 19th July 2021 this funding opportunity is focussed on supporting Social Enterprises who work on solutions that help people as they age. They are holding a webinar on the 14th July presenting the competition scope, eligibility and how to apply. For further information please contact Dr. Helen Crampin, Innovation Lead, Healthy Ageing Challenge. 
[email protected]
 
Gronfa Dreftadaeth - Coetiroedd Cymunedol
Mae grantiau o rhwng £10k a £250k ar gael i sefydliadau dielw ar gyfer prosiectau a fydd yn adfer, gwella ac o bosib caffael tir i greu coetiroedd cymunedol newydd. Gall hyn gynnwys coed stryd mewn cymdogaeth drefol, neu goridor eang gan gynnwys llwybr troed newydd i gysylltu dau goetir sy'n bodoli eisoes. Gellid defnyddio cyllid ar gyfer gosod llwybrau troed, a mabwysiadu coetir gan y gymuned leol. Dyddiad cau 21 Mehefin

Heritage Fund - Community Woodlands
Grants of between £10k and £250k are available to not-for-profit organisations for projects that will restore, enhance and perhaps acquire land to create new community woodlands. This may include street trees within an urban neighbourhood, or a broad corridor including a new footpath to link two existing woodlands. Funding could be used for the installation of footpaths, and the adoption of a woodland by the local community. Deadline 21 June

 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved