Newsletter - 28/1/2021

Thursday, 28 January 2021
Newsletter - 28/1/2021
Croeso i'n haelodau newydd


Aubergine Café and Events C.I.C 
Welcome to new full members

Aubergine Café and Events C.I.C 
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cyhoeddi cyfle newydd, cyffrous i ysgolion ac Ymarferwyr Creadigol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.
 
Maent am rymuso rhwydwaith o ysgolion i ddyfeisio a chyflwyno prosiectau arloesol a chreadigol sy'n archwilio themâu allweddol Cynefin: Pobol Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig Cymru, ac maent yn awyddus i recriwtio Ymarferwyr Creadigol ysbrydoledig i weithio ar y cynnig dysgu creadigol newydd hwn i ysgolion.
 
Bydd 25 o Ymarferwyr Creadigol llwyddiannus yn derbyn ffi o £4000 er mwyn cwblhau'r gwaith hwn.
 
Cliciwch yma am fwy o fanylion
 
Arts Council of Wales in partnership with Welsh Government have announced a new, exciting opportunity for schools and Creative Practitioners.

They want to empower a network of schools to devise and deliver innovative and creative projects that explore the key themes of Cynefin: Black, Asian and minority ethnic Wales, and are looking to recruit inspirational Creative Practitioners to work on this new creative learning offer for schools.

25 successful Creative Practitioners will receive a fee of £4000 to complete this work.

Click here for more information
 
Mae'n amser gwych i gyflogi prentis!
 
Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymhellion prentis i fusnesau ar gyfer unrhyw fusnes, beth bynnag eu maint neu eu sector tan 28 Chwefror 2021:
 • Hyd at £3,000 ar gyfer cyflogi unrhyw brentis newydd
 • Hyd at £2,600 i'r busnesau hynny sy'n ail-gyflogi prentis a ddiswyddwyd ar ôl y 23ain o Fawrth
 • Cymhelliant o £1,500 i gyflogi prentis anabl
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cymhellion recriwtio prentisiaethau yma.
 
Wythnos Prentisiaeth Genedlaethol 8-14 Chwefror
Now is a great time to take on an apprentice!

The Welsh Government is currently offering businesses apprentice incentives for any business, regardless of size or sector until 28 February 2021:
 • Up to £3,000 for the employment of any new apprentice
 • Up to £2,600 for those businesses who re-employ an apprentice made redundant after the 23rd of March
 • A £1, 500 incentive for employing a disabled apprentice
You can find out more about the apprenticeship recruitment incentives here.

National Apprenticeship week 8-14 February
 
Dysgwch sut y gall y sector gwirfoddol gefnogi'r rhaglen frechu drwy gyfathrebu yn y gweminar rhad am ddim hon, dydd Iau 4 Chwefror, 3pm – 4pm
Find out how the voluntary sector can support the vaccine programme through communications at this free webinar, Thursday 4 February, 3pm – 4pm
 

Cyfrif Dysgu Personol
A yw eich anghenion busnes wedi newid o ganlyniad i Covid-19?

Mae’n bosibl fod eich anghenion o ran sgiliau wedi newid o ganlyniad i Covid-19, er enghraifft:

 • efallai bod angen i chi newid y ffordd rydych yn marchnata’ch busnes nawr
 • mae’n bosibl y bydd angen sgiliau digidol newydd ar eich gweithwyr er mwyn addasu i farchnadoedd newydd

Mae’n bosibl y bydd y Cyfrif Dysgu Personol yn gallu helpu drwy wneud y canlynol:

 • cefnogi’r broses o ddatblygu sgiliau eich gweithlu drwy gynnig cyrsiau hyfforddi hyblyg
 • ei gwneud yn bosibl iddyn nhw ennill cymwysterau i’ch helpu chi i lenwi bylchau sgiliau presennol yn eich busnes
 • eich helpu chi i fynd i’r afael â heriau presennol a thyfu eich busnes.
Cliciwch yma i wybod mwy

The Personal Learning Account programme
Have your business skills needs changed as a result of Covid-19?

Your skills requirements may have changed as a result of Covid-19, for example:

 • it could be that you now need to change the way you market your business
 • your employees may need new digital skills to adjust to new markets

The Personal Learning Account Programme may be able to help by:

 • Supporting the skills development of your employees through flexible training courses
 • Enable them to gain qualifications to help meet your current skills gaps
 • Help you address current challenges and grow the business
Find out more here
 
Rhaglen Sgiliau Hyblyg
Uwchsgilio eich gweithwyr gyda Phrosiectau Partneriaeth y Rhaglen Sgiliau Hyblyg

Ydy sgiliau cyfredol eich busnes yn cyfyngu ar ei lwyddiant? Ydy’ch busnes chi'n ystyried cyfle busnes newydd, technoleg newydd, cynllun ehangu a thwf? 
Mae’n bosib iawn y gall ein rhaglenni eich helpu chi gyda chymorth ariannol tuag at uwchsgilio'ch staff. Ar hyn o bryd mae gennym ni raglenni penodol a fydd yn helpu gyda’r canlynol:

 • datblygu sgiliau digidol uwch;
 • mynd i'r afael â heriau sgiliau sy'n gysylltiedig ag allforio;
 • cefnogaeth i fylchau sgiliau yn y diwydiant Peirianneg a Cynhyrchu
 • Uwchsgilio yn y Sector Lled-ddargludydd Cyfansawdd a’i gadwyn gyflenwi.
 • Cefnogaeth i fylchau sgiliau ac uwchsgilio yn y sector creadigol
 • cefnogaeth i fylchau sgiliau ac uwchsgilio yn y sector Twristiaeth a Lletygarwch
 • Recriwtio Graddedigion Technoleg Gwybodaeth neu Peirianneg

Bydd meini prawf cymhwysedd i dderbyn cyllid yn berthnasol. Am wybod mwy? Cliciwch yma.

Flexible Skills Programme
Upskilling your employees with the Flexible Skills Programme Partnership Projects

Is your business success constrained by current skills within your business?  Is your business considering a new business opportunity, new technology, an expansion plan and growth?  
The programmes may be able to help you with financial support towards upskilling your staff.  There is currently specific programmes to help:

 • develop advanced digital skills;
 • address export related skills challenges
 • support skills gaps in the Engineering and Manufacturing Sector
 • Upskilling in the Compound Seminconductor sector and its supply chain
 • support skills gaps and upskilling in the Creative Sector
 • support skills gaps and upskilling in the Tourism and Hospitality Sector
 • Recruiting an IT or Engineering graduate

Eligibility criteria for funding will apply.  Want to know more?  Click here

 
Mae Anabledd Dysgu Cymru'n chwilio am 2 gydweithiwr Newydd
 • Rheolwr Arloesedd, 30 awr yr wythnos
 • Swyddog Ymchwil a Pholisïau Uwch, 30 awr yr wythnos am 1 flwyddyn 
Fanylion pellach 
Learning Disability Wales is looking for 2 new colleagues
 
 • Innovation Manager, 30 hrs pw
 • Senior Research and Policy Officer, 30 hrs pw for 1 year
Further details 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved