Newsletter - 29/6/2023

Thursday, 29 June 2023
Newsletter - 29/6/2023Sut gallwn ni sicrhau dyfodol Cwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru?

Digwyddiad rhwydweithio a gwybodaeth yn rhad ac am ddim i Aelodau Cwmnïau Cymdeithasol (a phobl â diddordeb), d.Mercher 5ed Gorffennaf @ 10-11.30am (Zoom)

Mae eich angen chi!

Yma yng Nghwmni Cymdeithasol Cymru rydym yn edrych ar ddyfodol cwmnïau cymdeithasol yng Nghymru a sut y gallwn lunio ein cefnogaeth fel sydd orau i chi yn y blynyddoedd sydd i ddod. Byddem wrth ein bodd pe baech yn dod draw i rannu eich meddyliau, eich anghenion a'ch syniadau fel bod unrhyw un yng Nghymru sydd ag anabledd neu anfantais arall yn cael cyfle cyfartal i gael gwaith cyflogedig.

Rydym am sicrhau bod Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn ‘Ateb y Gofyn’ ac yn diwallu anghenion y rhai yr ydym yn bodoli i'w gwasanaethu.  Rydym hefyd am ei wneud yn ddigwyddiad diddorol ac addysgiadol ac felly byddwn yn arddangos gwaith a dulliau dau Gwmni Cymdeithasol Cymru (enwau i'w cadarnhau).

Bydd cyfle hefyd i rwydweithio â chwmnïau cymdeithasol eraill o bob cwr o Gymru, felly gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli’r cyfle!

I archebu eich tocyn digwyddiad am ddim, dilynwch y ddolen a pheidiwch ag anghofio dweud wrthym am unrhyw anghenion mynediad sydd gennych.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld ar y diwrnod. How can we ensure the future of Social Firms in Wales?

 
Free networking and information event for Social Firms Members (and interested parties), Wed 5th July @ 10-11.30am (ZOOM)
 
We need you!
 
Here at Social Firms Wales we are taking a look at what the future holds for Social Firms in Wales and how we can best shape our support to you in coming years. We would love you to come along and share your thoughts, needs and ideas so that anyone in Wales with a disability or other disadvantage is given equal opportunity to receive paid employment.
 
We want to make sure that Social Firms Wales is ‘Fit for Purpose’ and meeting the needs of those we exist to serve-but we also want to make it an interesting and informative event and so we’ll be showcasing the work and approaches of two Welsh Social Firms (Names to be confirmed).
 
There will also be a chance to network with other Social Firms across the country, so make sure you don’t miss out!
 
To book your free event ticket, follow this link and don’t forget to tell us about any access needs you may have.

We look forward to seeing you on the day
 
Cronfa Taclo Gwastraff Bwyd
Cronfa newydd i fynd i'r afael â gwastraff bwyd. Mae Hubbub wedi lansio cronfa gwerth £200,000 er mwyn cefnogi syniadau arloesol i fynd i'r afael â gwastraff bwyd. Gyda chefnogaeth Starbucks, rydym yn cynnig grantiau o hyd at £40,000. Y dyddiad cau ar gyfer Datganiadau o Ddiddordeb yw 21 Gorffennaf.
Eat it Up Fund
A new fund to tackle food waste. Hubbub has launched a £200,000 fund to support innovative ideas to tackle food waste. Supported by Starbucks, we’re offering grants of up to £40,000. Expressions of Interest deadline 21 July
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Sefydliad Cymunedol Cymru
Grantiau o £5,000 y flwyddyn am hyd at 3 blynedd i dalu am gostau craidd a/neu prosiect grwpiau sy'n gallu dangos eu bod yn darparu gwasanaethau i'r gymuned sy'n helpu i leddfu sefyllfaoedd o argyfwng a chaledi. Dyddiad cau 4 Gorffennaf
Community Foundation Wales
Grants of £5,000 a year for up to 3 years to cover the core and/or project costs of groups that can demonstrate they are providing services to the community to help alleviate situations of crisis and hardship. Deadline 4 July
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau
Nod y Cynllun Datblygu Angor Cymunedol yw cryfhau sefydliadau sydd wedi'u gwreiddio yn eu cymunedau fel eu bod mewn sefyllfa well i wynebu heriau yn y dyfodol. Bydd y rhaglen yn cynnig cyllid hyblyg o hyd at £150,000 dros bedair blynedd a'r cyfle i gymryd rhan mewn cynllun dysgu gyda sefydliadau tebyg. Maent yn cynnal tri gweithdy gwybodaeth ar-lein. Mae'r digwyddiadau yn rhad ac am ddim i'w mynychu;
Dydd Iau 6 Gorffennaf, 6pm - 7.30pm

Dydd Llun 10 Gorffennaf, 10am - 11.30am

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 2pm -3.30pm
Building Communities Trust
The aim of the Community Anchor Development Programme is to help organisations which are at the heart of their communities to become stronger and better placed to face future challenges. The programme will offer flexible funding of up to £150,000 over four years, and the chance to take part in a learning programme with similar organisations. They are running three online information workshops. The events are free to attend

Thursday 6th July, 6pm - 7.30pm

Monday 10th July, 10am - 11.30am

Tuesday 11th July 2pm -3.30pm

Darganfyddwch fwy yma | Discover more here

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved