Newsletter - 30/3/2023

Thursday, 30 March 2023
Newsletter - 30/3/2023
Mae Grantiau i Galonnau iachach yn ôl!
Ceir cyllid o hyd at £15,000 i gymunedau ledled y Deyrnas Gyfunol ar gyfer prosiectau sy'n hyrwyddo calonnau iach. Dyddiad cau 27 Ebrill
Healthy Hearts Grants are back!
Funding of up to £15,000 is available to communities across the UK for projects that promote a healthy heart. Deadline 27 April
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ymddiriedolaeth Fore
Yn Haf 2023, bydd grantiau cyfyngedig o hyd at £30,000 ar gael er mwyn helpu elusennau bach a mentrau cymdeithasol i ddatblygu, tyfu neu fod yn fwy cynaliadwy. Ymgeisiwch rhwng 12pm ar 11 Ebrill a 12pm ar 17 Ebrill.
The Fore Trust
Unrestricted grants of up to £30,000 in Summer 2023 to help small charities and social enterprises develop, grow or become more sustainable. Apply between 12pm on 11 April and 12pm on 17 April
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ymddiriedolaeth y Cychod Gwenyn Mawr
Elusen gofrestredig annibynnol yn y Deyrnas Gyfunol sy'n darparu grantiau bach i wefannau a chynhyrchion digidol i elusennau cofrestredig bach eraill yn y DG.
The Fat Beehive Foundation
An independent UK registered charity that provides small grants for websites and digital products to other small UK registered charities
Darganfyddwch fwy | Find out more
 
Cronfa Grantiau ar gyfer Cymunedau Cryf
Cynnig o grantiau i Grwpiau Cymunedol a'r Sector Gwirfoddol tuag at gostau mentrau ym Mro Morgannwg sy'n helpu i gefnogi gweledigaeth y Cyngor o "gymunedau cryf gyda dyfodol disglair". Dyddiad cau 26 Ebrill
The Strong Communities Grant Fund
Offering grants to Community Groups and the Voluntary Sector towards the cost of initiatives within the Vale of Glamorgan which help to support the Council’s vision of “strong communities with a bright future”. Deadline 26 April
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Grant cychwynnol carbon sero-net - Dyddiad cau wedi ymestyn i 3 Ebrill
Yn dilyn llwyddiant y rowndiau blaenorol, mae £50,000 arall ar gael i gefnogi pedwar busnes cymdeithasol ychwanegol yng Nghymru i baratoi at fasnachu neu fuddsoddiad, ynghyd â chefnogaeth dechnegol er mwyn ymgorffori arferion sy’n gyfeillgar i’r hinsawdd.
Net zero carbon start-up grant - Deadline Extended to 3 April
Building on the success of the previous rounds a further £50,000 is available to support an additional four Welsh social businesses to get trading or investment ready, plus technical support to embed climate friendly practices. 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cwrdd â’r cyllidwr: bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post - 18 Ebrill 2023, 11am-12pm
Yn 2023 bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post unwaith eto yn dyfarnu arian i achosion da ledled Cymru. Bydd y gweithdy hwn yn amlinellu fformat y rowndiau ariannu diwygiedig, yn egluro meini prawf cymhwysedd a blaenoriaethau ariannu, ac yn rhoi rhai awgrymiadau allweddol ar gyflwyno cais cryf
Meet the funder: Postcode Community Trust - 8 April, 11am - 12pm
In 2023 Postcode Community Trust will once again be awarding funds to good causes throughout Wales. This workshop will outline the revised funding rounds format, explain eligibility criteria and funding priorities, and provide some key tips on submitting a strong application.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
 
Cyflogres – adroddiadau a thasgau blynyddol
Gweminar byw ar ystod o ddyddiadau lle gallwch chi ofyn y cwestiynau. Bydd yn cynnwys y camau y mae angen i chi eu cymryd ar ddiwedd y flwyddyn dreth, a sut i sefydlu eich cofnodion cyflogres ar gyfer y flwyddyn dreth newydd.
Payroll – annual reports and tasks
Live webinar on various dates during which you can ask questions. Includes the steps you need to take at the end of the tax year and how to set up your payroll records for the new tax year.
Dewiswch eich dyddiad yma | Choose your date here
Gwyliwch y weminar 'Cyflogwyr – beth sy'n newydd ar gyfer 2023 i 2024?' am ddiweddariad o’r newidiadau sy'n effeithio ar y gyflogres yn y flwyddyn dreth sydd i ddod.
Watch the recorded webinar 'Employers – what’s new for 2023 to 2024?' for a round-up of changes affecting payroll in the coming tax year.
Gwyliwch y gweminar a recordiwyd fan hyn | Watch the recorded webinar here
Fideo byr  'Sut ydw i'n defnyddio meddalwedd y gyflogres i anfon adroddiadau at CThEM?'
Short video including 'How do I use payroll software to send reports to HMRC?
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved