Newsletter - 30/9/2021

Thursday, 30 September 2021
Newsletter - 30/9/2021
Croeso i'n haelodau newyddPaula Massey o Guardians for Heroes CIC. (Yn flaenorol Upcyciing and Mobility Training)

acBernadette Hurley o Moss Rose Cottage CIC 
Welcome to new members


Paula Massey from Guardians for Heroes CIC. (previously Upcyciing and Mobility Training)

and 

 
Bernadette Hurley from Moss Rose Cottage CIC 
 
Mae aelod Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yng Nghaerdydd sef 'Cardiff Salad Garden' am ehangu eu bwrdd o gyfarwyddwyr er mwyn bod yn fwy cynhwysol.
Wedi'i sefydlu 5 mlynedd yn ôl, maent yn fenter gymdeithasol fach sy'n chwilio am aelod newydd i ymuno â'u tîm a'u helpu gyda'u cenhadaeth o dyfu salad o ansawdd uchel, a darparu cyfleoedd ar gyfer iechyd meddwl cadarnhaol drwy dyfu. Oes gennych chi ddiddordeb ymgeisio? - cliciwch yma 
Social Firms Wales members Cardiff Salad Garden are looking to expand and diversify their board of directors. Established 5 years ago, they are a small social enterprise who are looking for a new member to join their team and help them with their mission of growing high quality salad, and providing opportunities for positive mental health through growing. Interested in applying? - click here 
 
Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru
Am ddim i fynychu, cynhelir y Gwobrau ar y platfform rhyngweithiol ar-lein Eventbrite. O gysur eich cadair eich hun gallwch eistedd yn ôl a mwynhau'r gofod seremoni wobrwyo rithwir.
Social Business Wales Awards 2021
Free to attend, the Awards will take place on the interactive online platform Eventbrite. From the comfort of your own chair you can sit back and enjoy the virtual awards ceremony space
 
Byddwch yn barod am fuddsoddiad gyda Innovate UK EDGE Pitchfest
Mae Pitchfest yn cefnogi busnesau bach a chanolig arloesol ac uchelgeisiol yn Y Deyrnas Gyfunol i baratoi ar gyfer buddsoddiad trwy ddatblygu eu cais i fuddsoddwyr er mwyn eu helpu dod o hyd i gyllid newydd. Dyddiad cau 1 Rhagfyr
Innovate UK EDGE Pitchfest: Get investment ready
Pitchfest supports innovative and ambitious UK small to medium sized businesses to get investment ready and develop their investor pitch in order to help raise finance. Deadline 1 December
 
Sefydliad Asda – Cronfa i ddod â chymunedau ynghyd unwaith eto
Nod y gronfa hon yw aduno cymunedau, dathlu ar y cyd, a chefnogi grwpiau wrth i'r cyfyngiadau leddfu. Mae grantiau rhwng £250 a £1k ar gael er mwyn:
  • cael gweithgareddau megis clybiau garddio, clybiau cinio a gweithgareddau hamdden yn ôl yn rheolaidd
  • cynnal digwyddiad i ddod â phobl ynghyd megis parti croeso yn ôl neu ddathliad cymunedol
  • trefnu cyfuniad o'r gweithgareddau hyn
The Asda Foundation - Bringing Communities Back Together Fund.
This fund aims to reunite communities, celebrate togetherness, and support groups as restrictions ease. Grants of between £250 and £1k are available to:
  • get activities back on track such as gardening clubs, lunch clubs and recreational activities
  • hold a get-together event such as a welcome back party or community celebration
  • run a combination of these activities
 

Elw gyda phwrpas: Cwmnïau sy'n Garedig I'n Hinsawdd – 7 Hydref
Mae'r weminar rhad am ddim hon yn canolbwyntio ar fusnes sy'n cael effaith gymdeithasol – eich cyfle chi i glywed gan grŵp dethol o entrepreneuriaid cymdeithasol llwyddiannus ac arloesol. Byddant yn rhannu eu cynhwysion cudd ar gyfer llwyddiant, yn siarad am eu heriau mwyaf ac yn ateb eich cwestiynau busnes llosg. Archebwch eich lle fan hyn

Profit with Purpose: Climate Friendly Companies - 7 October
This free webinar focuses on socially impactful business – is your chance to hear from a select group of successful and innovative social entrepreneurs. They will be sharing their secret ingredients for success, talking about their biggest challenges and answering your burning business questions. Book your place here

 
Arolygon monitro a gwerthuso Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru 
Os cafodd busnes arian sy'n gysylltiedig â Covid gan Lywodraeth Cymru, yna rhywbryd dros y misoedd nesaf byddant yn cael eu gofyn i gymryd rhan yn yr arolygon monitro a gwerthuso.
 
Cofiwch fod hwn yn ofyniad safonol sy'n cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â'r Gronfa Cadernid Economaidd i fonitro derbynwyr grantiau, ac na ddylid dehongli bod unrhyw beth yn y cais hwn i awgrymu bod pryderon penodol yn ymwneud â'r busnes. Manylion pellach yma
Welsh Government - Economic Resilience Funding (ERF) - post completion monitoring and evaluation surveys 
If a business received Covid related funding from the Welsh Government, then they will be contacted at some point over the coming months to take part in the monitoring and evaluation surveys.
 
Please be assured that this is a standard requirement being used by the Welsh Government in respect of the ERF to monitor grant recipients, and that nothing in this request should be construed in any way as suggesting that there are specific concerns relating to the business. Further details here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved