Newsletter -  31/01/2022

Monday, 31 January 2022
Newsletter - 31/01/2022
Y Gronfa Argyfwng Busnes 
Bydd Awdurdodau Lleol yn darparu cronfa ddewisol i fusnesau sy'n anghymwys i gael cymorth Cyfradd Ardrethi Annomestig gyda throsiant llai na £85,000 drwy broses ymgeisio fer. Bydd unig fasnachwyr, gweithwyr llawrydd a gyrwyr tacsis yn gallu gwneud cais am £1,000 a gall busnesau sy'n cyflogi pobl wneud cais am £2,000. Mae'r cyllid hwn hefyd ar gael i weithwyr llawrydd yn y sectorau creadigol.
Emergency Business Fund 
Local Authorities will deliver a discretionary fund for businesses ineligible for Non Domestic Rates support with a turnover of less than £85,000 via a short application process. Sole traders, freelancers and taxi drivers will be able to apply for £1,000 and businesses that employ people can apply for £2,000. This funding is also available to freelancers in the creative sectors. 
 
Grantiau Calonnau Iachus - 31 Ionawr
Gall sefydliadau dielw ymgeisio am gyllid o hyd at £10,000 ar gyfer prosiectau cymunedol yng Nghymru sy'n hyrwyddo calon iach. Dyfernir cyllid ar gyfer prosiectau gwreiddiol, arloesol sy'n hyrwyddo calon iach ac yn helpu lleihau'r risg o ddatblygu clefyd y galon. Eleni, maent hefyd yn cynnig cyllid ar gyfer prynu offer untro a fydd yn eich helpu i hybu iechyd y galon yn eich cymuned. Dyddiad cau 28 Chwefror
Healthy Heart Grants 31 January
Not for profit organisations can apply for funding of up to £10,000 for community projects in Wales that promote a healthy heart. Funding is awarded for original, innovative projects that promote a healthy heart and help reduce the risk of developing heart disease. This year, they are also offering funding for one-off purchases of equipment that will help you to promote heart health in your community. Deadline 28 February
 
Grant Caledi i Denantiaid : Coronafeirws
Mae'r grant hwn ar gyfer ôl-ddyledion rhent a gronnwyd rhwng 1/03/20 a 30/12/21. Rhaid i chi fod dan fygythiad o gael eich troi allan o'ch cartref oherwydd ôl-ddyledion, ac wedi cael trafferth talu rhent oherwydd COVID-19. Dysgwch fwy yma
Tenancy Hardship Grant : Coronavirus 
This grant covers rent arrears accrued between 1/03/20 and 30/12/21. You must be under threat of eviction because of arrears, and have struggled to pay rent because of COVID-19. Learn more here
 
Sefydliad Screwfix
Grantiau o hyd at £5,000 ar gyfer elusennau a sefydliadau dielw i gefnogi prosiectau a fydd yn trwsio, atgyweirio, cynnal a gwella eiddo a chyfleusterau cymunedol i'r rhai mewn angen.
The Screwfix Foundation
Grants of up to £5,000 to charities and not for profit organisations to support projects that will fix, repair, maintain and improve properties and community facilities for those in need.
 
Sut gall busnesau lleol ein helpu i gael adferiad ar ôl Covid yn ogystal â mynd i’r afael â newid hinsawdd? - 16 Chwefror 2022, 14:00-15:00
Yn y weminar hon, a drefnwyd gan Rwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru, byddwn yn clywed gan Glenn Bowen sydd yn Gyfarwyddwr Rhaglen Fentrau Canolfan Gydweithredol Cymru.
How can social businesses help us recover from Covid as well as tackle climate change? - 16 February 2022, 14:00-15:00
In this webinar organised by Public Health Network Cymru we will hear from Glenn Bowen who is the Enterprise Programme Director for the Wales Co-operative Centre.
 
Ydych chi wedi clywed am Gyfranddaliadau Cymunedol?
Mae Cyfranddaliadau Cymunedol yn caniatáu i bobl fod yn berchen ar ran o fusnes, gwasanaeth neu ased sy'n bwysig iddynt. Gallai fod yn siop leol, gwarchodfa natur, mynediad i'r rhyngrwyd neu unrhyw beth arall y gallwch ddychmygu!
 
Ariennir Prosiect Cadernid Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a chaiff ei ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru. Maent yn cynnig cyngor a chefnogaeth i gymunedau sydd am ddenu buddsoddiad sy’n amddiffyn, neu’n creu, yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw.
Dysgwch fwy am gynlluniau cyfranddaliadau cymunedol a'r cymorth rhad ac am ddim sydd ar gael i'ch helpu i sefydlu un fan hyn.
Have you heard about Community Shares?
Community Shares allow people to own a part of a business, service or asset that matters to them. It could be the local shop, a nature reserve, internet access or anything else you can think of!
 
The Community Shares Wales Resilience Project is funded by the National Lottery Community Fund and delivered by the Wales Co-operative Centre. They offer advice and support to communities wanting to raise investment that protects, or creates, what matters to them. Find out more about community share schemes and the free support on offer to help you set one up here.
 
Cofrestrwch nawr ar gyfer ein sesiwn sydd wedi’i hariannu’n llawn ddydd Iau, 17 Chwefror, 10.00 – 11.30.
Register now for a fully funded session - Thursday, 17 February 10.00 – 11.30. 
 
Beth ydych chi'n ei feddwl am sgrinio iechyd yng Nghymru? 
LDW am wybod beth mae pobl ag anableddau dysgu yn ei feddwl am sgrinio iechyd yng Nghymru. Cliciwch yma i ddweud wrthynt
What do you think about health screening in Wales?
LDW want to know what people with learning disabilities think about health screening in Wales.  Click here to tell them

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved