Newsletter - 3/2/2022

Thursday, 03 February 2022
Newsletter - 3/2/2022
Croeso i'ch aelod newydd diweddaraf Marg o SEE AROUND BRITAIN, sy'n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol drwy ddarparu ystod o luniau o leoliadau er mwyn eich helpu chi i benderfynu a fydd lleoliad yn addas ar gyfer ymweliadau. 
Welcome to your latest new member Marg from SEE AROUND BRITAIN, who promote social inclusion by providing a photo gazetteer of venues to help decide if a venue will be suitable for visits. 
 
Diwrnod agored y Grymoedd sy'n Siapio Ein Cymunedau 26 Chwefror.
Mae'r Grymoedd sy'n Siapio Ein Cymunedau yn brosiect 3 blynedd a ariennir gan y Gronfa Dreftadaeth yng Nghraig-y-Nos a Chwm Tawe, sy'n edrych ar hen leoedd gwaith diwydiannol, hanes bywydau cartref ac amodau gwaith y gweithwyr; y sgiliau a oedd ganddynt, y deunyddiau a'r planhigion a ddefnyddiwyd ganddynt, a'r effaith y cafodd eu gwaith ar y dirwedd.
The Forces That Shape Our Communities open day 26 February.
The Forces That Shape Our Communities is a 3 year Heritage Funded project based at Craig-y-Nos & the Swansea Valley, looking at old industrial work places, & the history of the workers’ home lives & work conditions; the skills they had, the materials & plants they used, the effect their work had on the landscape.
 
Mae'r cwmni a ddatblygodd o Remploy Furniture, Ministry of Furniture wedi datgelu cynlluniau twf cyffrous ar gyfer 2022, gan gynnwys buddsoddiad sylweddol mewn systemau, symudiad arfaethedig i adeiladau mwy a lansio llinell newydd o gynnyrch.
Ministry of Furniture, the company which emerged from Remploy Furniture, has unveiled exciting growth plans for 2022, including a significant investment in systems, a planned move to larger premises and the launch of a new product line.
 
Sesiynau hyfforddi am ynni AM DDIM i weithwyr rheng flaen a grwpiau cymunedol tan 31 Mawrth 2022
Ar hyn o bryd mae Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf ac Ynys Môn yn darparu sesiynau hyfforddi ynni am ddim i weithwyr rheng flaen a grwpiau cymunedol sy'n cefnogi aelodau o'r cyhoedd ledled Cymru. Nod yr hyfforddiant yw codi ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael mewn cymunedau lleol i sicrhau bod pobl sy'n profi tlodi tanwydd yn gallu cael cyngor a chymorth ynni pan fydd ei angen arnynt.
 
Rhondda Cynon Taf
 
Ynys Môn
FREE energy training sessions to frontline workers and community groups until 31 March 2022
Citizens Advice Rhondda Cynon Taff and Ynys Mon are currently providing free energy training sessions to frontline workers and community groups supporting members of the public across Wales. The aim of the training is to raise awareness of the support that’s available in local communities to ensure that people experiencing fuel poverty can access energy advice and support when they need it.

Rhondda Cynon Taff

Ynys Mon
 
2il Gynllun Adhawlio Tâl Salwch Statudol COVID-19 – gweminar 9 ac 24 Chwefror
Mae'r weminar hon yn edrych ar wneud taliadau i weithwyr nad sydd yn gweithio oherwydd salwch neu'n hunan-ynysu oherwydd coronafeirws ar neu ar ôl 21 Rhagfyr 2021 a'r hyn y gall cyflogwyr ei hawlio o dan y cynllun.
COVID-19 Statutory Sick Pay Rebate Scheme 2 - webinar 9 & 24 February
This webinar looks at making payments to employees who are off sick or self-isolating because of coronavirus on or after 21 December 2021 and what employers can claim under the scheme.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved