Newsletter - 3/3/2022

Thursday, 03 March 2022
Newsletter - 3/3/2022
Elusen Henry Smith
Nod Elusen Henry Smith yw sicrhau newid parhaol i fywydau pobl, gan eu helpu i elwa ar gymdeithas a chyfrannu ati. Maent yn cyflawni hyn drwy ariannu sefydliadau sy'n gweithio
gyda phobl i leihau anfantais gymdeithasol ac economaidd. Cliciwch yma i wybod mwy am y gwahanol grantiau sydd ar gael
The Henry Smith Charity
The Henry Smith Charity aims to bring about lasting change to people’s lives, helping them to benefit from and contribute to society. They achieve this by funding organisations that work with people to reduce social and economic disadvantage. Click here to find out about the different grants available
 
Arian i Bawb
Grantiau o hyd at £10,000 i elusennau a sefydliadau dielw i gefnogi'r hyn sy'n bwysig I bobl a chymunedau. Dim dyddiad ca
 
Awards for All
Grants of up to £10,000 to charities and not for profit organisations to support what matters to people and communities. No deadline
 
Cronfa Ymateb Covid 19
Mae'r Ymddiriedolaeth Volant yn derbyn ceisiadau gan elusennau yn y Deyrnas Gyfunol ac yn rhyngwladol sy'n arddangos ffocws cryf ar liniaru amddifadedd cymdeithasol a helpu grwpiau agored i niwed sydd wedi’u heffeithio'n arbennig gan pandemig Covid-19.  Dyddiad cau 31ain Gorffennaf
Covid 19 Response Fund
The Volant Trust accepts applications from charities in the UK and internationally that demonstrate a strong focus on alleviating social deprivation and helping vulnerable groups who have been particularly impacted by the Covid-19 pandemic. Deadline 31 July 
 
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Menopos AM DDIM i Dimau
8 Mawrth – 13.00 - 14.30
FREE Menopause Awareness Training for Teams
8 March - 13.00 - 14.30
 
Y daith i Sero Net i fusnesau bach a chanolig
Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon wedi cynhyrchu canllaw, sy'n rhoi llwybr i fusnesau bach a chanolig eu maint i sero net. Mae'n cyflwyno'r opsiynau syml sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig sy'n dechrau ar eu taith sero net ac yn tynnu sylw at yr heriau yn y tymor hir.
The journey to Net Zero for SMEs
Carbon Trust have produced a guide, which provides small and medium sized enterprises with a pathway to net zero. It introduces the simple options available to SMEs beginning their net zero journey and highlights the challenges in the long term.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved