Newsletter - 4/5/2023

Thursday, 04 May 2023
Newsletter - 4/5/2023
Cynnal Cymru – ble mae 'Marchnata a Cynaliadwyedd ynghyd'. 11 Mai
Yn fwyfwy, mae cynaliadwyedd yn ffocws beunyddiol i bobl a sefydliadau ledled y byd. Yn wir, mae materion moesegol a chynaliadwyedd yn ffactor allweddol i bron i draean o ddefnyddwyr sy'n honni bod hyn yn yrrwr allweddol yn eu penderfyniadau prynu. 

Mae’r digwyddiad rhad ac AM DDIM hwn yn gyfle i wrando ar arweinwyr busnesau yng Nghymru yn trafod y manteision ariannol - ac i’r bobl a’r blaned - o addasu a chyfathrebu arferion llywodraethu amgylcheddol, cymdeithasol a chorfforaethol
Cynnal Cymru - 'Marketing Meets Sustainability'. 11 May
Sustainability is becoming a day-to-day focus for people and organisations all over the world. In fact, ethical and sustainability issues are a key factor for almost a third of consumers who claim this is a key driver in their buying decisions. 

At this FREE event, hear from leaders of businesses in Wales on the financial, people and planet benefits of adapting and communicating environmental, social and corporate governance practices.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Tollau cymdeithasol: Pecynnau band eang a ffôn rhatach
Mae tariffau cymdeithasol yn becynnau band eang a ffôn rhatach ar gyfer pobl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol, Credyd Pensiwn a rhai budd-daliadau eraill. Rhannwch y wybodaeth hon os gwelwch yn dda.
Social tariffs: Cheaper broadband and phone packages
Social tariffs are cheaper broadband and phone packages for people claiming Universal Credit, Pension Credit and some other benefits. Please share this information.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Grant calonnau iachus
Mae ffenestr gais Grant Calonnau Iachus Cymru wedi ei hymestyn tan 5pm ar 11 Mai  ac maent bellach yn gwahodd Cwmnïau Buddiannau Cymunedol i ymgeisio!  Ymgeisiwch am gyllid o hyd at £15,000 ar gyfer prosiectau cymunedol i oedolion yng Nghymru sy'n hyrwyddo calon iach
Healthy Heart Grant 
Wales' Healthy Heart Grant round application window has been extended until 11th May at 5pm and they are now inviting CIC’s to apply!  Apply for funding of up to £15,000 for adult community projects in Wales that promote a healthy heart.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cefnogaeth un-i-un gyda DigiCymru
Gall ProMo-Cymru gynnig cefnogaeth ddigidol un-i-un i sefydliadau yng Nghymru am ddim, gan eu harbenigwyr. Mae hyn yn cynnwys trosolwg o offer digidol a'u manteision, cefnogi sefydliadau sy'n defnyddio teclynnau i wneud prosesau'n haws a datrys problemau technegol.
Free one to one support with DigiCymru
ProMo-Cymru can offer organisations in Wales free, short, one-to-one digital support from their experts. This includes an overview of digital tools and their benefits, support organisations use of tools to make processes easier and technical troubleshooting.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Gweithdy iechyd meddwl a llesiant Leonard Cheshire “Fy llais i, fy newis i” yn Aberystwyth a Machynlleth
Fe fydd y gweithdy 1:30pm 11eg Mai ar gael ar Zoom. Bwriad y rhaglen yw datblygu eich sgiliau ymgyrchu ac eiriolaeth fel y byddwch yn gallu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol. Maen nhw'n cynnal gweithdai am ddim ledled Cymru.
Leonard Cheshire  - My Voice My Choice Mental Health and Wellbeing Workshop in Aberystwyth & Machynlleth 
The workshop is on the 11th May at 1:30pm, on Zoom. The programme is designed to develop your campaigning and advocacy skills so you’ll be able to make a difference in your local community. They are running free workshops across Wales.
Cofrestrwch drwy lenwi ffurflen gyswllt fan hyn | Register by completing a contact form here
 
Sesiwn blasu Hawdd i Ddeall yn rhad ac am ddim gan Anabledd Dysgu Cymru
Mae Hawdd ei Ddeall yn ffordd o ysgrifennu sy'n haws i bobl sydd ag anabledd dysgu ddarllen a deall. Mae'n defnyddio iaith syml, brawddegau byr, a lluniau i ddangos ac egluro gwybodaeth. Mae'n hyrwyddo annibyniaeth a chynhwysiant ac yn grymuso pobl i gymryd mwy o reolaeth yn eu bywydau. Ymunwch â'r sesiwn blasu 1 awr yn rhad ac am ddim i ddysgu mwy am Hawdd ei Ddeall.
Learning Disability Wales - Free Easy Read Taster Session 
Easy Read is a way of writing that is easier for people with a learning disability to read and understand. It uses simple language, short sentences, and pictures to show and explain information. It promotes independence and inclusion and empowers people to take greater control in their lives.
Join the free 1-hour taster session to find out more about Easy Read.
Dewiswch eich dyddiad yma | Choose your date here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved