Newsletter -  5/11/2021

Tuesday, 09 November 2021
Newsletter - 5/11/2021
Croeso i'n haelod newydd Tom, Cyfarwyddwr Qualia Law; sefydliad dielw sy'n darparu cymorth diogelu a rheolaeth ariannol arbenigol i bobl sy'n agored i niwed, neu sydd wedi colli galluedd meddyliol.
Welcome to new member TomDirector of Qualia Law, a not-for-profit organisation providing expert safeguarding and financial management support to people who are vulnerable or have lost mental capacity. 
 
ALLWCH CHI HELPU?
Mae un o wirfoddolwyr Big Skill yn creu map o grefftau a lleoliadau ym Mannau Brycheiniog a'r ardaloedd cyfagos fel rhan o'i draethawd hir ar gyfer ei flwyddyn olaf o'i radd Darlunio.
Os hoffech chi ychwanegu at y cynnwys anfonwch fanylion eich crefft, lleoliad ynghyd â disgrifiad byr at [email protected] . Fe fydd wrth ei fodd i dderbyn eich gwybodaeth
CAN YOU HELP?
One of Big Skill's volunteers, as part of his dissertation for his final year of his BA Illustration Course, is creating a map of crafts & venues in the Brecon Beacons & surrounding areas.
He would love to hear from you;  to be included please send details of your craft, location & brief description to [email protected]
 
Wythnos Elusennau Cymru - 15 - 19 Tachwedd
Nod yr wythnos yw dathlu a thaflu golau ar waith gwych grwpiau nid-er-elw o bob lliw a llun yng Nghymru. Wedi'i drefnu gan CGGC, cefnogir Wythnos Elusennau Cymru gan ITV Cymru Wales.
Cliciwch yma i wybod mwy
Welsh Charities Week 15 - 19 November
The aim of the week is to celebrate and shine a light on the amazing work of Welsh not-for-profit groups of all shapes and sizes. Organised by WCVA, Welsh Charities Week is supported by ITV Cymru Wales.
 Click here to find out more
 
Mae Anabledd Dysgu Cymru’n chwilio am Ymddiriedolwyr newydd
LDW wrth ein bodd o glywed gennych os ydych:
  • Yn gynrychiolydd o sefydliad Gofalwyr Teulu neu Ddarparwr Cymorth i Deuluoedd
  • Yn berson ag anabledd dysgu
  • Wedi ymrwymo i'n gwaith ac eisiau gwneud gwahaniaeth
  • O grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol gan gynnwys menywod a chymunedau Du ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME)
  • Yn brofiadol ym maes cyllid a chyfrifyddu elusennau i weithio ochr yn ochr â'n Trysorydd i baratoi i ymgymryd â'r swydd hon yn y pen draw
I ddarganfod mwy, ewch LDW gwefan
 
Learning Disability Wales is looking for new Trustees
LDW would love to hear from you if you are:
  • A representative of a Family Carer or Family Support Provider organisation
  • A person with a learning disability
  • Committed to our work and want to make a difference
  • From an under-represented group including women and Black and Asian and Minority Ethnic (BAME) communities
  • Experienced in finance and charity accounting to work alongside our Treasurer in preparation to eventually take over this job
To find out more please visit LDW website
 
 
Microsoft yn lansio Pecyn Arwyneb Addasadwy
Mae Microsoft wedi lansio pecyn newydd yn yr Unol Daleithiau sy'n cynnwys labeli cyffyrddol ac offer eraill a ddyluniwyd er mwyn helpu pobl sydd â namau echddygol neu olwg cyfyngedig i reoli a defnyddio eu hoffer cyfrifiadurol.   Cliciwch yma i wybod mwy
Microsoft launches Surface Adaptive Kit
Microsoft has launched a kit in the US containing tactile labels and other tools designed to help people with limited fine motor control and visual impairments to manage and use their computer equipment. Click here to find out more
 
Gyda'r cynnydd mewn heintiau a rheolau newydd ynghylch Pàs COVID y GIG, diweddarwch eich gwybodaeth am eich cyfrifoldebau fel cyflogwr o ran y Coronafeirws.
With the rise in infections and new rules around Covid Passes coming out, refresh your knowledge on your responsibilities as an employer with regards to Corona Virus.
 
Poster cyfraith iechyd a diogelwch – beth sydd angen i chi wybod
Fel cyflogwr, rhaid i chi naill ai arddangos y poster cyfraith a gymeradwywyd gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, neu ddarparu'r daflen gyfatebol i bob un o'ch gweithwyr. Ceir fersiynau gwahanol o'r poster, felly gallwch ddewis y rhai mwyaf priodol ar gyfer eich busnes chi.
Health and safety law poster – what you need to know
As an employer, you must either display the HSE-approved law poster, or provide each of your workers with the equivalent leaflet. There are various versions of the poster, so you can select the most appropriate for your business.
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved