Newsletter - 5/1/2024

Friday, 05 January 2024
Newsletter - 5/1/2024
Darganfod Cyfrinachau Meistroli Codi Arian
Pe bai angen cymorth arnoch i gynllunio eich codi arian eleni, bydd y cwrs Fundraising Formula yn dechrau ar Ionawr 23, ceir cod disgownt o 15% ar gyfer tanysgrifwyr y cylchlythyr (TAKE15)!
Discover the Secrets to Mastering Fundraising
If you need some help with planning your fundraising year, The Fundraising Formula course will be starting on 23 January, with a 15% discount code for mailing list subscribers (TAKE15)! 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Pencampwyr Taith – Gweminar Cyflwyniad i Lwybr Taith 1, Ionawr 11eg
Dyma gyfle i bawb, yn enwedig y rheiny o gymunedau difreintiedig, i ddysgu sgiliau newydd gan arbenigwyr o wledydd eraill.
Taith Champions - Introduction to Taith Pathway 1 Webinar - 11 January
This is an opportunity for people, especially those from disadvantaged communities, to learn new skills from experts from other countries.
Cofrestrwch yma | Register here
 
Creu gweithle cynhwysol ar gyfer anableddau
Cwrs yn rhad ac am ddim trwy Zoom –
Ionawr 18fed
How to build a disability inclusive workplace
Free course via Zoom - 18 January
Cofrestrwch yma | Register here
 
Sut gall busnesau yng Nghymru symud tuag at Economi Llesiant?
Ymunwch â'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn a ddarperir gan Cwmpas a Google Digital Garage ble byddant yn edrych ar anghenion busnesau Cymru yn y dyfodol. 17 Ionawr
How can businesses in Cymru move towards a Well-being Economy?
Join this free event delivered by Cwmpas and Google Digital Garage where they will explore the future needs for Welsh businesses. 17 January 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
CThEM - Tâl Salwch Statudol a Thâl Mamolaeth a Thadolaeth Statudol
Pe bai un o'ch cyflogai'n rhiant newydd neu'n sâl, gall CThEM eich helpu i wahaniaethau rhwng 'wythnosau cymhwyso' o'ch 'cyfnodau o analluogrwydd i weithio' gyda'r gweminarau byw canlynol. Gallwch hefyd ofyn unrhyw gwestiynau drwy ddefnyddio'r blwch testun ar y sgrin. 
HMRC - Statutory Sick Pay & Statutory Maternity and Paternity Pay
If your employee becomes a parent or falls sick, HMRC can help you sort out your 'qualifying weeks' from your 'periods of incapacity for work' with the following live webinars. You can also ask any questions you may have by using the on-screen text box. 
Cofrestrwch ar gyfer gweminar Tâl Salwch Statudol \ Register for SSP webinar
Cofrestrwch ar gyfer gweminar Tâl Mamolaeth a Thadolaeth Statudol yma | Register for SMP&PP webinar here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved