Newsletter - 6/4/2023

Thursday, 06 April 2023
Newsletter - 6/4/2023
Y Gronfa Ffyniant Gyffredin – Cronfa Twf y Trydydd Sector ar agor nawr!
Fel rhan o Agenda Ffyniant Bro Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol, mae CVS Castell-nedd Port Talbot wedi llwyddo sicrhau £925,000 i weinyddu Cronfa Twf y Trydydd Sector er mwyn darparu cymorth grant ar gyfer sefydliadau gwirfoddol, elusennau a mentrau cymdeithasol yng Nghastell-nedd Port Talbot.
The UK Shared Prosperity Fund – Third Sector Growth Fund is now open!
Part of the UK Government’s Levelling Up Agenda, Neath Port Talbot CVS has successfully secured £925,000 to administer a Third Sector Growth Fund to provide grant support for voluntary organisations, charities and social enterprises in Neath Port Talbot. 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cynllun Ecwiti Hiliol
Elusennau bach lleol a chwmnïau buddiannau cymunedol (CBC) sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi wynebu annhegwch oherwydd eu hil neu ethnigrwydd. Gall sefydliadau ymgeisio am grant anghyfyngedig o £75,000 dros dair blynedd. Dyddiad cau 31 Mai
Racial Equity Programme
Small local charities and community interest companies (CICs)  working with people who have faced inequity because of their race or ethnicity. Organisations can apply for a three year unrestricted grant of £75,000. Deadline 31 May
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Wedi’i gomisiynu gan Busnes Cymdeithasol Cymru, pwrpas yr ymchwil hwn yw deall maint a graddfa’r sector, a chynnal gwiriad iechyd o’r sector (gan gynnwys nodi rhai o’r heriau a’r cyfleoedd a wynebir). Mae adroddiad 2022 hefyd yn gyfle i ddeall sut mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar y sector. 
Commissioned by Social Business Wales, the purpose of this research is to understand the size and scale of the sector, and to conduct a health check of the sector (including identifying some of the challenges and opportunities faced). The 2022 mapping is also an opportunity to understand how the sector has been affected by the COVID-19 pandemic. 
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Cronfa Elusennol Y Groser
Grantiau o hyd at £5,000 ar gael i elusennau ar gyfer achosion amrywiol gan gynnwys anabledd.
The Grocers' Charity Fund
Grants of up to £5,000 available to charities for various causes including disability.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Roots HR yn cynnig cefnogaeth Adnoddau Dynol am ddim i bob menter gymdeithasol ac elusen.
 
Maent yn cynnig pecynnau cymorth am ddim gan gynnwys: rheoli absenoldeb salwch, lles yn y gwaith, recriwtio a mwy!
Roots HR are offering Free HR support to all social enterprises and charities.
They are offering free toolkits including: managing sickness absence, wellbeing at work, recruitment and more!
Hawliwch eich pecyn cymorth am ddim yma | Get your free toolkit here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved