Newsletter - 7/12/2023

Thursday, 07 December 2023
Newsletter - 7/12/2023
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
dai : lingual
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
dai : lingual
 
Cynllun Effeithlonrwydd Ynni
Mae'r cynllun yn helpu mudiadau gwirfoddol i wella’u heffeithlonrwydd ynni drwy ddarparu cyngor, cyllid ac arbenigedd. Ar agor ar gyfer ceisiadau nawr tan 15 Ionawr
Energy Efficiency Scheme
The scheme is helping voluntary organisations improve the energy efficiency of their properties by providing advice, finance and expertise. Open for applications now until 15 January
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae sefydliad The Morrisons Foundation yn dyfarnu arian grant ar gyfer prosiectau elusennol sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau lleol. Mae’r prif grantiau ar gael i ariannu prosiectau yn llawn hyd at £25,000. Dim dyddiad cau
The Morrisons Foundation awards grant funding for charity projects which make a positive difference in local communities. In the main grants are available to fully fund projects up to £10,000. No deadline
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Straen, gorbryder ac iselder yw'r prif resymau dros salwch sy'n gysylltiedig â gwaith yn y deyrnas gyfunol, ac maent ar gynnydd.

P'un a ydych chi'n fusnes bach neu'n gorfforaeth fawr, mae'r gyfraith yn ei gwneud hi’n ofynnol i bob cyflogwr i atal straen sy'n gysylltiedig â gwaith er mwyn cefnogi iechyd meddwl da yn y gweithle.

Mae'r ymgyrch ‘Working Minds’ yn cynnig ystod o offer a chymorth yn rhad ac AM DDIM er mwyn helpu busnesau a gweithwyr ddeall y ffyrdd gorau o atal straen sy'n gysylltiedig â gwaith ac annog iechyd meddwl da.
Stress, anxiety and depression are the number one reasons for work related illness in the uk and are on the rise.

Whether you’re a small business or a large corporation, the law requires all employers to prevent work related stress to support good mental health in the workplace.
 

The Working Minds campaign brings together a range of FREE tools and support to help businesses and workers understand the best ways to prevent work related stress and encourage good mental health.

Cofrestrwch ar gyfer dysgu ar-lein yn rhad ac AM DDIM i gyflogwyr | Register for FREE online learning for employers
 
Hoffai ymchwilwyr ym mhrifysgol Royal Holloway ddarganfod sut beth yw hi i rieni ag anableddau dysgu fynd i grŵp cymorth o gyfoedion.

Hoffent gyfweld â rhieni ag anableddau dysgu i gael gwybod am:
 • eich grŵp cymorth o gyfoedion
 • eich profiadau o fynychu'r grŵp
 • y pethau da, a ddim mor dda am y grŵp.
Pe bai gennych ddiddordeb mewn cyfranogi, siaradwch â'ch cydlynydd cymorth cyfoedion rhieni neu e-bostiwch yr ymchwilydd, Ashley ar: [email protected]
Researchers at Royal Holloway university would like to find out what it is like for parents with learning disabilities to go to a parent peer-support group.

They would like to interview parents with learning disabilities to find out about:
 • Your peer-support group
 • Your experiences of going to the group
 • The good and not so good things about going to the group
If you are interested in taking part, please speak to your parent peer support coordinator or email the researcher, Ashley on: [email protected]
 
Mae hi wedi cyrraedd yr adeg honno o'r flwyddyn unwaith eto pan mae'n bryd i sicrhau eich bod yn amddiffyn gweithwyr yn ystod tymheredd isel ac amodau gaeafol.
Mae canllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cynnig cyngor ar sut i ddiogelu gweithwyr mewn tymereddau isel.
It's that time of year again to make sure you protect workers during low temperatures and wintry conditions.

HSE's guidance offers advice on how to protect workers in low temperatures.

Canllawiau HSE | HSE Guidance
 
‘Llun Llwm’  - 15fed Ionawr 2024.
Mae'n debyg mai hwn yw diwrnod mwyaf digalon y flwyddyn.
Dyma ambell i beth y gallwch eu gwneud i wrthsefyll Dydd Llun Llwm yn eich gweithle chi.
 • Trefnu seibiant myfyrdod - gwahoddwch bawb i fyfyrdod ganol bore er mwyn i ymestyn eu coesau 
 • Beth sy'n well na danteithion melys megis cacen flasus neu siocledi i lonni’r galon?
 • Gwnewch hi'n Ddiwrnod Gwisgo Lliwiau Llachar yn y gwaith!
 • Dweud diolch - mae nodyn personol i ddiolch i'ch staff am eu gwaith caled, gan amlinellu un o'u pwyntiau gorau yn ffordd dda o godi calon eich staff neu gydweithwyr
 • Chwarae cerddoriaeth hapus
‘Blue Monday’ - 15th January 2024.
This is allegedly the most depressing day of the year.

Here are a few things you can do to help combat Blue Monday in your work place.

 • Organise a meditation break - Invite everyone to stretch their legs for some mid-morning meditation
 • Sweet treats - treat your staff to a delicious cake or box of chocolates, what is better than a sugar kick to help fight off the gloom
 • Wear bright colours - make it a bright colour to work day
 • Say thank you  - A personalised note thanking your staff for all their hard work and outlining one of their best points is a good way to cheer up your staff or colleagues
 • Play uplifting music 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved