Newsletter - 8/4/2021

Thursday, 08 April 2021
Newsletter - 8/4/2021
Croeso i'n haelodau newydd Digwyddiadau Sbarc CIC
Eu nod yw annog pawb i fwynhau, cymryd rhan a bod yn rhan o weithgareddau hamdden cymunedol ar Ynys Môn a thu hwnt; er mwyn teimlo'n hyderus wrth ymweld â lleoliadau amrywiol gan wybod y byddant yn cael eu croesawu gyda darpariaeth a dealltwriaeth
Welcome to new members Digwyddiadau Sbarc CIC. Their aim is to encourage access for all to enjoy, to participate and be part of community lifestyle activities on Anglesey and beyond. To feel confident in visiting various locations in the knowledge that they will be welcomed, understood and catered for.
 
Gronfa Adferiad Diwylliannol Cam 2.
Diben yr ail gam o’r gronfa yw diogelu busnesau a sefydliadau cynaliadwy a chymaint o swyddi â phosibl yn y sector diwylliant er mwyn sicrhau bod y sector yn goroesi argyfwng Covid-19 ac yn parhau i fod yn fywiog, hyfyw a chynaliadwy yn 2021 a thu hwnt.
Bydd y gronfa i sefydliadau ar agor i geisiadau yn yr wythnos sy'n dechrau 6 Ebrill 2021 ac yn cau ar 20 Ebrill 2021.
Cultural Recovery Fund Phase 2 grant
The aim of this second phase of funding is to protect sustainable businesses and organisations and as many jobs in the sector as possible in order to ensure the sector survives the Covid-19 crisis and remains vibrant, viable and sustainable in 2021 and beyond. 
The Fund will be open for applications from the week beginning 6 April and close on the 20 April.
 
 
Cronfa Brecsit ar gyfer Busnesau Bach
Gallai'r gronfa gynnig hyd at £2,000 i'ch helpu gyda hyfforddiant neu gyngor proffesiynol ar fewnforio a/neu allforio, os oes gan eich busnes hyd at 500 o weithwyr a dim mwy na £100 miliwn o drosiant blynyddol. Dyddiad cau 30 Mehefin. 
SME Brexit Support Fund
The fund could give you up to £2,000 to help with training or professional advice on importing and/or exporting, if your business has up to 500 employees and no more than £100 million annual turnover. Deadline 30 June. 
 
Cronfa i Fwyafrif y Byd
Lansiwyd y gronfa gan Comic Relief yn gynnar yn 2021 ac mae ar gyfer sefydliadau sy'n gweithio gyda chymunedau sy'n wynebu anghydraddoldeb hiliol yn y Deyrnas Gyfunol. Grantiau o hyd at £10,000 ar gyfer costau prosiect neu graidd. Dyddiad cau 30 Ebrill
The Global Majority Fund
The fund was launched by Comic Relief in early 2021 and is for organisations who work with communities facing racial inequality within the UK. Grants of up to £10,000 for project or core costs. Deadline 30 April. 
 
Cynllun Grant Gofalwyr Ifanc ar Agor Nawr
Grantiau o £10,000 i £60,000 ar gael i sefydliadau dielw sy'n gweithio gyda gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr. Ffocws ein hariannu yw rhoi cymorth i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy'n ofalwyr i fynd i'r afael â bylchau dysgu sy'n gysylltiedig â phandemig Covid-19. Dyddiad cau 11 Mai
Young carers Grant Programme Now Open
Grants of £10,000 - £60,000 available to not-for-profit organisations working with young carers and young adult carers. The focus of our funding is to provide support to young carers and young adult carers to address learning gaps linked to the covid-19 pandemic.
Deadline 11 May.
 
Pecyn Cymorth Pensiynau
Mae cyflogeion yn aml yn edrych ar eu cyflogwyr fel ffynhonnell ddibynadwy o gyngor ar bensiynau gweithle, felly mae'r pecyn cymorth hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i deimlo'n fwy hyderus wrth siarad â'ch gweithwyr am eu pensiwn gwaith. 
Pension Communication Toolkit
Employees often look to their employers as a trusted source of advice on workplace pensions, so this toolkit is designed to help you feel more confident when talking to your employees about their workplace pension. 
 
Cysylltu yn Rhondda Cynon Taf
Mae gan Interlink safle cyfryngau cymdeithasol newydd er mwyn cysylltu pobl, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, a phartneriaid. Pan fydd eich sefydliad yn creu proffil ar y fan honno, bydd yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill £250, a fydd yn fisol rhwng mis Ebrill a mis Mehefin, felly ceir tri chyfle i ennill. Yn well byth, bydd gennych bresenoldeb ar Connect RhCT – ffordd bwerus iawn o gysylltu ag eraill a hyrwyddo'r hyn rydych yn ei wneud.
Connect RCT
Interlnk have a new social media site to link up people, community and voluntary groups, and partners. When your organisation creates a profile on there, it will be entered into a prize draw to win £250, and with monthly draws between April and June, there’s three chances to win. Better still, you’ll have a presence on Connect RCT – a very powerful way to connect with others and promote what you do.
 
Pecyn Cymorth Dadansoddi Data
Pe bai eich sefydliad yn ystyried defnyddio dadansoddeg data ar ddata personol yna manteisiwch ar becyn cymorth newydd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth.
 
Mae'r pecyn cymorth dadansoddi data yn eich llywio drwy'r pwyntiau diogelu data allweddol y mae angen i chi feddwl amdanynt wrth ddechrau unrhyw brosiect sy'n cynnwys dadansoddi data a data personol. Mae'r pecyn cymorth yn cynhyrchu adroddiad sy'n cynnwys cyngor wedi'i deilwra ar gyfer eich prosiect dadansoddi data.
Data Analytics Toolkit
If your organisation is considering the use of data analytics on personal data then take advantage of the ICO's new toolkit.

The data analytics toolkit takes you through the key data protection points you need to think about from the outset of any project involving data analytics and personal data. The toolkit produces a report containing tailored advice for your data analytics project.
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved