Newsletter - 9/12/2021

Thursday, 09 December 2021
Newsletter - 9/12/2021
Mae Ability Net wedi creu blog arbennig ar 12 Scam y Nadolig.  Mae'n werth cymryd ychydig funudau i'w darllen ac o bosib danfon ymlaen at gydweithwyr a ffrindiau.
Ability Net have put together a great blog on the 12 Scams of Christmas. It is worth taking a couple of minutes to read and perhaps pass onto colleagues and friends.
 
Mae gan gyflogwyr yr un cyfrifoldebau iechyd a diogelwch ar gyfer y rhai sy'n gweithio gartref ag unrhyw weithiwyr arall.
Mae canllawiau gweithio gartref Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar gyfer unrhyw un sy'n cyflogi gweithwyr cartref, gan gynnwys y rhai sy'n rhannu eu hamser rhwng eu gweithle a'u cartref. Mae'r canllawiau wedi'u hailddylunio a'u hehangu i roi mwy o fanylion am gamau syml i reoli iechyd a diogelwch gweithwyr cartref, gan gynnwys y risgiau straen ac iechyd meddwl gwael yn ogystal â gweithio gydag chyfarpar sgrin arddangos.
 
Ceir cyngor hefyd i weithwyr cartref eu hunain, yn ogystal â fideo ac awgrymiadau ymarferol ar ystum da wrth weithio gyda DSE.
Employers have the same health and safety responsibilities for those working at home as any other worker.
HSE’s home working guidance is for anyone who employs home workers, including those who split their time between their workplace and home. The guidance has been redesigned and expanded to provide more detail on straightforward actions to manage home workers’ health and safety, including the risks of stress and poor mental health as well as working with display screen equipment (DSE).
 
There is also advice for home workers themselves, as well as a video and practical tips on good posture when working with DSE.
 
Mae'r Cynllun Kickstart yn cau ar gyfer ceisiadau ar 17 Rhagfyr.
Mae'n darparu cyllid i greu swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.
Gall cyflogwyr o bob maint wneud cais am gyllid sy'n cynnwys:
  • 100% o'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol (neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol yn dibynnu ar oedran y cyfranogwr) am 25 awr yr wythnos am gyfanswm o 6 mis
  • cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwr cysylltiedig
  • isafswm cyfraniadau pensiwn cofrestru awtomatig
The Kickstart Scheme is closing for applications on 17 December.
It provides funding to create new jobs for 16 to 24 year olds on Universal Credit who are at risk of long term unemployment.
Employers of all sizes can apply for funding which covers:
  • 100% of the National Minimum Wage (or the National Living Wage depending on the age of the participant) for 25 hours per week for a total of 6 months
  • associated employer National Insurance contributions
  • minimum automatic enrolment pension contributions
 
Am Ddim Cwrs ar-lein – Gwneud gwybodaeth yn hawdd ei ddeall a’i ddarllen
Free Online Training - Making information easy to read and understand
 

Bouygues Digwyddiad Rhithwir Cwrdd â'r Prynwr - Cyfleoedd ar 71/72 Ffordd y Brenin

16 Rhagfyr 2021, 09:00 - 14:00

Digwyddiad ar-lein

Cost: Am ddim

Mae Bouygues UK yn cynnal digwyddiad cwrdd â'r prynwr mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Abertawe ddydd Iau 16 Rhagfyr 2021 i drafod y cyfleoedd sydd ar gael ar 71/72 Ffordd y Brenin.

Disgrifiad o'r prosiect

Disgwylir i'r datblygiad swyddfa uwch-dechnoleg newydd gael ei gwblhau yn gynnar yn 2023, bydd y datblygiad pum llawr a'r gofod islaw'r ddaear yn cynnwys 114,000 troedfedd sgwâr o arwynebedd llawr masnachol a defnyddiau ategol.

Archebwch nawr

Bouygues Virtual Meet the Buyer - Opportunities on 71/72 Kingsway

16 December 2021, 09:00 - 14:00

Online event

Cost: Free

Bouygues UK are hosting a meet the buyer event in partnership with City & Council of Swansea on Thursday 16th December 2021 to discuss available opportunities on 71/72 Kingsway.

Project Description

The new high-tech office development is set for completion in early 2023, the five-storey development and space below ground will include 114,000 square feet of commercial floorspace and ancillary uses.

Booking and further details

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved