Newsletter - 9/3/2023

Thursday, 09 March 2023
Newsletter - 9/3/2023
Yn dilyn llwyddiant ac adborth gwych o Lwybr a Gŵyl Grefftau 2022, rydym yn falch iawn i gyhoeddi bod y digwyddiad yn cael ei gynnal eto: 17eg – 25ain Mehefin 2023 felly bydd angen Sgiliau Mawr eto!
Llwybr crefftau a chelfyddyd sy’n wythnos o hyd ledled Y Bannau Brycheiniog a'r cyffiniau; gyda llwybr o stiwdios agored, orielau a chanolfannau cymunedol, a phob un yn cynnal detholiad o arddangosiadau,  gweithdai neu arddangosion; y cyfan yn agored i’r cyhoedd ei ddarganfod. Pe baech am arddangos, y dyddiad cau er mwyn cofrestru yw 30ain Mawrth.
Following the success and great feedback from the Crafts Festival and Trail of 2022, The Big Skill is delighted to announce that we are running it again - 17th – 25th June 2023.
A week long crafts and arts trail across the Brecon Beacons and the surrounding areas, with a trail of open studios, galleries and community centres, each running a selection of exhibits, demonstrations or workshops, all open to the public to explore. If you want to exhibit the deadline to register is 30 March
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Grant cychwynnol carbon sero-net
Yn dilyn llwyddiant y rowndiau blaenorol, mae £50,000 arall ar gael i gefnogi pedwar busnes cymdeithasol ychwanegol yng Nghymru i baratoi at fasnachu neu fuddsoddiad, ynghyd â chefnogaeth dechnegol er mwyn ymgorffori arferion sy’n gyfeillgar i’r hinsawdd. Dyddiad cau 24 Mawrth
Net zero carbon start-up grant
Building on the success of the previous rounds a further £50,000 is available to support an additional four Welsh social businesses to get trading or investment ready, plus technical support to embed climate friendly practices. Deadline 24 March
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cronfa Elusennol Tywysog Cymru
Eu cenhadaeth yw trawsnewid bywydau ac adeiladu cymunedau cynaliadwy drwy ddyfarnu grantiau i ystod eang o achosion da o fewn themâu ariannu craidd: Treftadaeth a Chadwraeth, Addysg, Iechyd a Lles, Cynhwysiant Cymdeithasol, Yr Amgylchedd a Chefn Gwlad
The Prince of Wales's Charitable Fund
Their mission is to transform lives and build sustainable communities by awarding grants to a wide range of good causes within core funding themes: Heritage & Conservation, Education, Health & Wellbeing, Social Inclusion, Environment and Countryside
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Templedi cynllunio cyfathrebu ar gyfer elusennau a sefydliadau dielw gan Richard Berks
Communications planning templates for charities and non profits from Richard Berks
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved