Clychlychyr - 3/8/2023

Thursday, 03 August 2023
Clychlychyr - 3/8/2023
Grantiau Cymunedol sy’n cynnig help llaw
Mae'r grantiau hyn wedi'u cynllunio i roi sylw i'r achosion sydd bwysicaf i chi drwy ddarparu grantiau arian parod o hyd at £10,000.  Dyddiad cau Awst 15
Helping Hands Community Grants.
These grants are designed to put a spotlight on causes that matter to you the most by prividing cash grants of up to £10,000. Deadline 15 August
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Croesawir enwebiadau tan Fedi 15
Nominations are open until 15 September
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Sefydliad Esmee Fairbairn Foundation yn cynnal gweminar Holi ac Ateb cyn ymgeisio ar 27 Medi ar gyfer sefydliadau sydd â diddordeb mewn gwneud cais i Esmée am gymorth, sydd â chwestiynau am ein proses ymgeisio neu angen arweiniad.
Esmee Fairbairn Foundation is hosting a pre-application Q&A webinar on 27 September for organisations interested in applying to Esmée for support, who have questions about our application process or guidance.
Archebwch yma | Book here
 
Gweminarau Medi CThEM
September webinars from HMRC
Cyfarwyddwyr cwmni a’r gyflogres | Company directors – payroll and you
Sicrhau'r wybodaeth gyflogres gywir | Getting payroll information right
 
Cyflwyniad i reoli iechyd a diogelwch
Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu offer defnyddiol i'ch cynorthwyo i reoli Iechyd a Diogelwch eich busnes
Introduction to managing health and safety. HSE provide helpful tools to assist you in managing H & S within your business
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cyfraith newydd ailgylchu yn y gweithle
O 6 Ebrill 2024 mi fydd yn dod i rym bod rhaid i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus wahanu eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu
New law coming in for workplace recycling
From 6 April 2024 
it will become law for all businesses, charities, and public sector organisations to separate their waste for recycling. 
Cliciwch yma am wybodaeth lawn | Click here for full information
 
Mae taflenni ffeithiau AbilityNet i'w lawrlwytho yn rhad ac am ddim ac yn darparu cyngor a gwybodaeth am sut y gall cyfrifiaduron a thechnolegau digidol eraill helpu pobl ag ystod o gyflyrau a namau.
AbilityNet’s factsheets are free to download and provide advice and information about how computers and other digital technologies can help people with a range of conditions and impairments.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Microsoft yn darparu llawer o hyfforddiant am ddim ar eu holl apiau, Word, Excel ac ati.
Microsoft provide lots of free training on all of their apps, Word, Excel etc
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved