Clychlythyr - 11/02/2021

Thursday, 11 February 2021
Clychlythyr - 11/02/2021
Cwrdd â’r Cyllidwr: Loteri Cod Post y Bobl

Mewn partneriaeth â CGGC, mae Loteri Cod Post y Bobl yn eich gwahodd i’w gweithdy “Sut i Ymgeisio am Gyllid”, lle byddant yn datgelu strwythur a phroses gyllido ein Ymddiriedolaethau Rhaglenni Cymunedol ar gyfer 2021.

Gyda newidiadau sylweddol i’r modd y caiff yr Ymddiriedolaethau Cod Post eu gweithredu yn 2021, a rhai newidiadau allweddol yn ymwneud â chymhwystra, mae hon yn argoeli i fod yn sesiwn allweddol i unrhyw grwpiau sy’n bwriadu ymgeisio am gyllid gan Ymddiriedolaethau a gefnogir gan Loteri Cod Post y Bobl.

Meet the Funder: People’s Postcode Lottery

In partnership with WCVA, People’s Postcode Lottery invites you to their “How to Apply for Funding” workshop, where they will unveil our new Community Programme Trust structure and funding process for 2021.

With significant changes to how the Postcode Trusts will operate in 2021, and some key changes regarding eligibility, this stands to be a key session for any groups looking to apply for funding to People’s Postcode Lottery supported Trusts. 

 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisiau clywed gan y gymuned fusnes leol fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i helpu a chryfhau'r gadwyn gyflenwi leol.
 
 
Mae'r Cyngor yn lansio arolwg i gasglu adborth gan gyflenwyr/gontractwyr lleol i helpu llunio'r ffordd y mae'n caffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau yn y dyfodol.
Caerphilly County Borough Council wants to hear from the local business community as part of its ongoing commitment to support and strengthen the local supply chain.
 
The council is launching a survey to gather feedback from local suppliers / contractors to help shape the way it procures works, goods and services in the future.
 
Mae Sefydliad Matthew Good wedi lansio cronfa newydd ar gyfer elusennau bach a mentrau cymdeithasol. Bob tri mis, bydd pum sefydliad yn rhannu cronfa o £10,000. Mae'r gronfa'n agored i brosiectau newydd sbon gyda syniadau arloesol yn ogystal ag elusennau sefydledig sydd ag incwm cyfartalog o lai na £50,000 y flwyddyn.  Dyddiad cau cyntaf 15fed Mawrth
The Matthew Good Foundation have launched a new fund for small charities and social enterprises. Every three months, fives organisations will share a £10,000 pot. The fund is open to brand new projects with innovative ideas as well as established charities whose average income is less than £50,000 per year.  First deadline 15th March
 

Diswyddiadau ar raddfa fach - Gweminar Acas yn Rhad ac am Ddim
Mae llawer o gyflogwyr yn wynebu penderfyniadau anodd a chynllunio ar gyfer diswyddiadau posibl. Bydd y gweminar yn archwilio elfennau allweddol y proses diswyddo, y cyfreithiau cysylltiedig a hefyd arfer da wrth ystyried dewisiadau amgen.
25 Chwef 14:00-1500 manylion / cofrestru

Small scale redundancies - Free Acas webinar
A lot of employers are facing tough decisions and planning for potential redundancies. The webinar will examine the key elements of a redundancy process, the related laws and also good practice when considering alternatives.

25 Feb  14:00 - 15:00  |  view details or register

 
Cynllun Grantiau Kickstart
Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi dileu y trothwy 30 swydd o gynllun Kickstart. Mae'r cynllun yn darparu cyllid i greu lleoliadau swyddi newydd i bobl ifanc 16 i 24 oed ar Gredyd Cynhwysol sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor.
Kickstart Grant Scheme
The UK Government has removed the 30-job threshold from Kickstart scheme. The scheme provides funding to create new job placements for 16 to 24 year olds on Universal Credit who are at risk of long term unemployment.
 
Cronfa Ymddiriedolaeth Argyfyngau Genedlaethol Dyfodolau LHDTh+
Mae croeso i grwpiau, sefydliadau neu brosiectau di-elw sy'n gweithio gyda phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thraws +  ymgeisio. Nid oes dyddiadau cau ar gyfer y gronfa hon. Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried nes y bydd yr holl gyllid wedi'i ddyfarnu.
LGBT+ Futures: National Emergencies Trust Fund
Non-profit groups, organisations or projects that work with Lesbian, Gay, Bisexual and Trans + (LGBT+) people are welcome to apply. There are no deadlines for this fund. Applications will be considered on a rolling basis until all the funding has been awarded.
 
Mae Dangos yma i helpu pobl i sicrhau eu bod yn cael y cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo. Mae hynny'n cynnwys buddion gan lywodraethau canolog a lleol, yn ogystal â chymorth arall sydd ar gael yng Nghymru.

Nid yw llawer o bobl eisiau gofyn am help, neu nid ydynt hyd yn oed yn sylweddoli bod help ar gael.
 
Mae Dangos wedi'i sefydlu i helpu pobl sydd mewn cysylltiad, fel rhan o'u gwaith arferol, ag unrhyw un a allai fod angen help. Does dim ots a ydych chi'n cael eich talu neu'n gwirfoddoli; os gwelwch bobl sy'n mynd hebddynt, yna gall Dangos eich helpu
Dangos is here to help people make sure that they get the financial help that they’re entitled to. That includes benefits from central and local governments, as well as other help that is available in Wales.
 
A lot of people don’t want to ask for help, or do not even realise help is available.
 
Dangos has been set up to help people who are in contact, as part of their normal work, with anybody that might need help. It doesn’t matter whether you are paid or volunteer; if you see people who are going without, then Dangos can help you help them.
 
Dolenni defnyddiol
Useful Links
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved