Clychlythyr - 18/5/2023

Thursday, 18 May 2023
Clychlythyr - 18/5/2023
Croeso i'n haelodau newydd
 
Welcome to new members
Daeth Prosiect Canddo i’r amlwg o'r angen i frwydro ar ran iechyd meddwl a'r rhai sy'n teimlo'n ynysig yn y gymuned.  Maen nhw'n credu y bydd gweithio gyda'i gilydd ym myd natur ac ymdeimlad cadarnhaol o gymuned, yn rym er daioni! 
The Canddo Project was born from a need to help combat poor mental health and those who feel isolated within the community, they believe that working together in nature and a positive sense of community, will be a force for good! 
 
Mae Cwmni Buddiannau Cymunedol ‘Young And Mindful’ yn cydnabod yr angen am wybodaeth, sgiliau ac effeithlonrwydd ymarferoldeb a thechnolegau, ond mae hefyd angen mynd ati i 'hunan-addysgu' mewn modd dewisol, heb ormod o ddehongli na ddisgyblaeth er mwyn hudo ac annog y myfyriwr i eisiau gwybod am yr 'hunan' oddi mewn.
Young And Mindful CIC recognises the necessity of knowledge, skill, and efficiency of practicalities and technologies but there is also a need to approach ‘self-education’ in an unforced, uncontrived and undisciplined manner that intrigues and encourages the student to want to know about the ‘self’ within.
 
Chwmni Buddiannau Cymunedol Pontydd sy'n darparu gwasanaethau cymorth emosiynol ac ymarferol pwrpasol i bobl sy'n byw gydag awtistiaeth a'u teuluoedd yn ardal Merthyr Tudful.
Pontydd Bespoke Autism Support Services CIC who provide bespoke emotional and practical support services to people living with autism and their families in the Merthyr Tydfil area.
 
Cronfa Cymunedau Byw’n Weithgar
Grantiau o rhwng £5,000 a £40,000 ar gyfer grwpiau cymunedol a sefydliadau dielw ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Caerffili, Sir Gaerfyrddin, Casnewydd, Sir Benfro, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg.
 
Maent yn chwilio am brosiectau bach a lleol ac mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn clywed sut y bydd eich prosiect yn ymateb i'r argyfwng costau byw ac anghenion iechyd meddwl cynyddol.
Dyddiad cau 1pm, 7 Mehefin.
Active Communities fund
Grants of between £5,000 and £40,000 for community groups and not-for-profit organisations in Blaenau Gwent, Bridgend, Cardiff, Caerphilly, Carmarthenshire, Newport, Pembrokeshire, Rhondda Cynon Taf, Torfaen and Vale of Glamorgan.
 
They're looking for small and local projects and are particularly interested to hear how your project will respond to the cost of living crisis and rising mental health needs. Deadline 7 June at 1pm.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Sut i godi Arian Cyfatebol (Y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol) – 24 Mai
Cynhelir y digwyddiad Zoom rhad ac am ddim hwn gan Sefydliad Plunkett, un o bartneriaid cymorth swyddogol Cronfa Perchnogaeth Gymunedol Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol sydd ar agor i unrhyw grwpiau â diddordeb mewn ymgeisio am y grant ar gyfer eu prosiect nhw.
Byddant yn trafod beth yw arian cyfatebol, a sut y gall eich grŵp cymunedol ei sicrhau, yn benodol mewn perthynas â gofynion y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol.
How to Raise Match Funding (Community Ownership Fund) - 24 May
This free Zoom event hosted by the Plunkett Foundation, one of the official support partners for the UK Government’s Community Ownership Fund (COF) is open to any groups interested in applying for a COF grant for their project.
They will discuss what match funding is, and how your community group can get it, specifically in relation to the requirements of the COF.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Mae gan Anabledd Dysgu Cymru swydd newydd: Cymorth Gweinyddol
Mae hon yn rôl 30 awr yr wythnos, gellir gweithio oriau’n hyblyg dros yr wythnos.  Byddwch yn gweithio yn ein swyddfa yn Llanisien, Caerdydd, a gallwch hefyd weithio rhywfaint o’ch amser chi o gartref.
Bydd y swydd hon sydd newydd ei chreu yn darparu cefnogaeth weinyddol lefel uchel i’r tîm.  Byddwch yn gweithio ar draws prosiectau amrywiol, arloesol, yn helpu i redeg ein swyddfa a gyda sgiliau sy’n canolbwyntio ar ateb, yn arwain ar ddatblygiad parhaus ein systemau a’n prosesau i wella’r ffordd rydym yn gweithio.
Dyddiad cau: 29 Mai 2023
Learning Disability Wales has a new job vacancy: Administrative Support 
This is a 30 hour a week role, hours can be worked flexibly over the week.  You will be based at our office in Llanishen, Cardiff and can also work some of your time from home.
This is newly created post will provide high level administrative support to the team.  You will work across diverse, innovative projects, help to run our office and with solution focussed skills lead on the ongoing development of our systems and processes to improve the way we work.
Closing date: 29 May 2023
Cliciwch yma am wybodaeth lawn | Click here for full information
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved