Clychlythyr - 22/7/2021

Thursday, 22 July 2021
Clychlythyr - 22/7/2021
Llongyfarchiadau i ddau o aelodau Cwmnïau Cymdeithasol Cymru,
 
   a   
 
 
sydd wedi cael eu cydnabod ymysg y 100 menter gymdeithasol gorau ym Mynegai SE100 NatWest 2021. 
Congratulations to two Social Firms Wales members,

  and 


who have been recognised in the top 100 social enterprises in the NatWest SE100 Index 2021. 
 
Cynllun Agored Grantiau Gwneuthurwyr Dillad
Mae'r Cynllun Grantiau Agored yn derbyn ceisiadau gan elusennau cofrestredig Y Deyrnas Gyfunol neu sefydliadau dielw am gyllid tuag at brosiectau cyfalaf. Cymerwch y cwis cymhwysedd fan hyn
The Clothworkers Open Grants Programme
The Open Grants Programme accepts applications from UK registered charities or not-for-profits for funding towards capital projects. Take the eligibility quiz here 
 

Mentrau Cymdeithas Heneiddio'n Iach
Ydych chi’n fenter gymdeithasol yng Nghymru sydd â syniad neu wasanaeth arloesol a allai gefnogi heneiddio'n iach?  Gallai’r gystadleuaeth Ymchwil ac Arloesi'r DU (UKRI) Mentrau Cymdeithasol Heneiddio'n Iach Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) fod yn berffaith i chi.

Nod y gystadleuaeth a chaiff ei lansio ar 19 Gorffennaf yw eich helpu chi i gyflawni eich cenhadaeth drwy ddyfarnu cyfanswm o £4m. Gyda grantiau ar gyfer costau prosiect cymwys yn cael eu dyrannu ar draws dwy ffrwd ariannu:

Ffrwd 1: £25 – 50k

Ffrwd 2: £51 – 150k

I gael gwybod mwy am sut y bydd Mentrau Cymdeithasol SBRI yn gweithio, sut i wneud cais a'r hyn y mae UKRI yn ei geisio, cofrestrwch yma ar gyfer y sesiwn friffio ar-lein hon a sesiwn holi ac ateb ddydd Mawrth 10 Awst 2021. 

Healthy Ageing Social Ventures
Are you a social enterprise in Wales with an innovation idea or service that could support healthy ageing?  UK Research and Innovation’s SBRI Healthy Ageing Social Ventures Competition could be for you.

Launching on 19 July, the competition aims to help you achieve your mission by awarding a total of £4m. With grants for eligible project costs being allocated across two funding streams:

Stream 1: £25 – 50k

Stream 2: £51 – 150k

To find out more about how the SBRI for Social Ventures will work, how to apply and what UKRI are seeking please register here for this online briefing and Q&A on Tuesday 10th August 2021, 12:00-13:00

 
Lleoedd lleol ar gyfer Cronfa Natur
Grantiau o £30,000 - £100,000 er mwyn helpu sefydliadau sy'n gweithio gyda chymunedau difreintiedig ac sydd wedi'u hallgau i adnabod a dileu'r rhwystrau i gyfranogiad cymunedol i fyd natur.
Dyddiad cau ar gyfer ymholiadau 6 Awst
Local Places for Nature Fund
Grants of £30,000 -  £100,000 to help organisations working with excluded and disadvantaged communities to identify and remove barriers to community involvement in nature. Deadline for enquiries 6 August
 
Cyfle olaf i ymgeisio am Arweinwyr Cymdeithasol Cymru
Arweinwyr Cymdeithasol Cymru fydd y cynllun sgiliau a datblygu ar-lein gyntaf i ddod â'r trydydd sector ynghyd ledled Cymru, wedi'i ddarparu gan Clore Social Leadership mewn partneriaeth â Chanolfan Cydweithredol Cymru.
 
Yn ei dro, bydd hyn yn helpu i adfer y sector o Covid-19 drwy wella gwydnwch, cryfhau cymunedau a chynyddu amrywiaeth arweinwyr.
 
Cliciwch yma am wybodaeth bellach
Last Chance to apply for Social Leaders Cymru
Delivered by Clore Social Leadership in partnership with the Wales Co-operative Centre, Social Leaders Cymru will be the first online skills and development programme to bring together the third sector across Wales.

In turn, this will assist the recovery of the sector from Covid-19 by enhancing resilience, strengthening communities and increasing the diversity of leaders

Click here for more information

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved