Clychlythyr- 23/2/2023

Monday, 27 February 2023
Clychlythyr- 23/2/2023
7 Mawrth 2023, Arena Abertawe, 10am i 4pm
Rydym am wneud Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2023 yn hygyrch i bawb. Dyna pam rydyn ni’n cynnig bwrsariaeth i bobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig, pobl LGBTQ+, pobl anabl, a phobl o gefndiroedd amrywiol i fynychu’r gynhadledd. Cyflwynwch ffurflen wedi'i chwblhau erbyn 5pm ar y 1af o Fawrth 2023
7 March 2023, Swansea Arena, 10am to 4pm
We want to make the Social Business Wales Conference 2023 accessible to everyone. That’s why we’re offering a bursary to people from minority ethnic communities, people who are LGBTQ+, disabled people, and people from diverse backgrounds to attend the conference. Please submit a completed form by 5pm on 1 March 2023
Ffurflen Gais am Fwrsariaeth | Bursary Application Form
 
Mae Choose2Reuse CIC yn arbenigo mewn ailddefnyddio dillad, esgidiau, bagiau ac eitemau eraill nad oes eu heisiau. Hoffem gynnig cyfleoedd i fudiadau trydydd sector godi arian drwy ailgylchu dillad, esgidiau a bagiau, bric a brac, teganau, dillad gwely a llyfrau. Os ydych yn rhedeg siop elusen, gallwn ddarparu gwasanaeth casglu rheolaidd i chi. Hefyd, os oes gennych ddarn o dir, gallem ddarparu banc tecstilau i chi yn rhad ac am ddim. Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth hwn ar gael i sefydliadau ar hyd coridor yr M4 ac yng Ngorllewin Cymru.
Choose2Reuse CIC specializes in reusing unwanted clothes, shoes, bags and other items. They would like to offer third sector organisations opportunities to fundraise through recycling clothing, shoes, and bags, bric a brac, toys, bedding, and books.
If you operate a charity shop, they are able to provide you with a regular collection service. Also, if you have a piece of land, they could provide you with a textile bank free of charge. Currently, this service is available to organizations along the M4 corridor and in West Wales
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae Effaith Gymdeithasol yn gyfle allweddol wrth dendro, yn enwedig ar gyfer y sector cyhoeddus.
Am ddim i fynychu, dydd Mawrth nesaf am 10yb ar Zoom.
Social Impact is a key opportunity when tendering, particularly for the public sector.
Free to attend, next Tuesday at 10am on Zoom
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Mae sefydliad The Morrisons Foundation yn dyfarnu arian grant ar gyfer prosiectau elusennol sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol mewn cymunedau lleol. Mae’r prif grantiau ar gael i ariannu prosiectau yn llawn hyd at £25,000. Dim dyddiad cau
The Morrisons Foundation awards grant funding for charity projects which make a positive difference in local communities. In the main grants are available to fully fund projects up to £25,000. No deadline
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol
Cyllid o £300 i £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.
Dim dyddiad cau
National Lottery Awards for All
Funding from £300 to £10,000 to support what matters to people and communities.
No deadline
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
24 awgrym grymus ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol i elusennau bach a dielw
24 Social media tips for small charities and non profits
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Tueddiadau'r Trydydd Sector yng Nghymru a Lloegr 2022
Adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2023 yn cwmpasu cyllid, asedau a lles sefydliadol.
Third Sector Trends in England and Wales 2022
Report published in January 2023 covering finance, assets and organisational wellbeing
Darllenwch yr adroddiad yma | Read the report here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved