Clychlythyr- 26/10/2023

Thursday, 26 October 2023
Clychlythyr- 26/10/2023
Mae rownd ddiweddaraf Cronfa Budd Cymunedol Brenig bellach ar agor i sefydliadau yn yr ardal leol. Dyddiad cau 17eg Rhagfyr
The latest round of the Brenig Community Benefit Fund is now open to organisations in the  local area. Closing date 17th December
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Fe'ch gwahoddir i Ddiwrnod Agored V21 Sbectrwm ar Dachwedd 8fed
Dyma gyfle i archwilio'r ganolfan ac ymweld â phrosiectau V21. Bydd cwis, raffl, a chacennau, a helfa ysglyfaethus i blant ac oedolion!
Diwrnod Agored yn dechrau 11yb, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2.30yp.
Mae angen RSVP fel bod modd cael rhagamcan o niferoedd.
You're invited to V21 Sbectrwm Open Day, 8th November 
A chance to explore the centre and visit V21 projects. There will also be a children's and adults' scavenger hunt, a quiz, raffle, and cake! 
Open Day starts 11am, AGM 2.30pm
Please RSVP so they can get a headcount.
Cofrestrwch eich presenoldeb yma erbyn 6ed Tachwedd | Register your attendance here by 6th of November
 
Gwybodaeth ac adnoddau o'r Gynhadledd SEWF ddiweddaraf fan hyn | Information and resources from the recent SEWF Conference here
 
Toriad am Goffi Busnes Cymdeithasol
Gweminar - sut i wneud penderfyniadau sy’n anodd pan fydd pethau'n mynd o chwith
Social Business Coffee Breaks
Webinar - How to take tough decisions when things go wrong
Cofrestrwch yma | Register here
 
Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi adnewyddu eu hystafelloedd cyfarfod yng Nghaerdydd sydd nawr ar gael i'w rhentu.
Learning Disability Wales have updated their meeting rooms in Cardiff which are available to rent.
Gweler eu llyfryn yma | View their brochure here
 
Sesiynau hyfforddi digidol yn rhad am ddim mis Tachwedd a mis Rhagfyr yma
Free digital training sessions this November & December
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Swydd ar gael - Rheolwr Partneriaeth Busnes - Gogledd a Chanolbarth Cymru | Job vacancy - Business Partnership Manager - North & Mid Wales
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved