Clychlythyr - 28/3/2022

Monday, 28 March 2022
Clychlythyr - 28/3/2022
Ail-lenwi Cymru - Cymerwch ran i helpu i fynd i'r afael â llygredd plastig untro!
Eisiau gwybod sut y bydd ymuno â'r Chwyldro Ail-lenwi o fudd i'ch busnes?
Rhowch eich tap ar y map gan elwa o fwy o amlygrwydd, cynnydd yn nifer yr ymwelwyr... a dangos i'ch cwsmeriaid eich bod yn cymryd camau i wrthwynebu llygredd plastig!
Darganfyddwch fwy fan hyn: Refill Cymru - Cenedl ail-lenwi o Lywodraeth Cymru
Refill Cymru – Get involved to help tackle single-use plastic pollution!
Want to know how joining the Refill Revolution will benefit your business?
Put your tap on the map and benefit from increased visibility, increased footfall…and show your customers you are taking action against plastic pollution!
Find out more on Refill Wales | Refill | A Refill nation from the Welsh Government
 
Mae Groundwork yn gweithio ochr yn ochr ag One Stop i gefnogi symudedd cymdeithasol drwy eu cynllun ysgoloriaeth.
Bydd y cynllun yn gymorth i bobl ifanc o gefndiroedd incwm isel neu sydd yn cefnogi eu hunain drwy'r brifysgol. Bydd ymgeiswyr yn cael cymorth ariannol a phrofiad gwaith go iawn drwy gydol eu hastudiaethau tra'n gweithio tuag at rôl i raddedigion yn One Stop. Pe baech yn adnabod unrhyw un a allai elwa o hyn, rhannwch os gwelwch yn dda.
Groundwork work alongside One Stop to support social mobility through the One Stop Scholarship programme.
The programme will support young people, who are self-supporting or from low income backgrounds, through University. Candidates will receive financial support and real life work experience throughout their studies while working towards a graduate role at One Stop. If you know of anyone who could benefit from this please pass it on.
 
Beth sy'n newydd ar gyfer 2022 i 2023 - Gweminar, 27 Ebrill
Mae CThEM yn cynnal gweminar byw i gael trosolwg o'r cyfraddau newydd ar gyfer: 
• Yswiriant Gwladol
• Cyflog Byw Cenedlaethol/Isafswm Cyflog Cenedlaethol
• Taliadau statudol
Byddant hefyd yn dweud wrthych am unrhyw newidiadau i dreuliau a budd-daliadau, didyniadau Benthyciadau Myfyrwyr, porthladdoedd rhydd, rhyddhad cyfraniadau Yswiriant Gwladol cyflogwyr, a'r Ardoll Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd.
Gallwch ofyn cwestiynau yn ystod y gweminar gan ddefnyddio'r blwch testun ar y sgrin.
Cofrestrwch yma
What’s new for 2022 to 2023 - Webinar, 27 April
HMRC are holding a live webinar for an overview of the new rates for:  
  • National Insurance
  • National Living Wage/National Minimum Wage
  • Statutory payments
They will also tell you about any changes to expenses and benefits, Student Loan deductions, freeports, employer National Insurance contributions relief, and the new Health and Social Care Levy. 
You can ask questions during the webinar using the on-screen text box. 
Register here
 
Lechyd Meddwl
Mental Health 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved