Clychlythyr - 30/6/2022

Monday, 04 July 2022
Clychlythyr - 30/6/2022
Mae Antur Waunfawr yn darparu swyddi a chyfleoedd hyfforddi i bobl ag anableddau dysgu yn eu cymuned eu hunain ac yn cael ei chydnabod fel hyrwyddwr dwyieithrwydd yn y gweithle.
Antur Waunfawr that provides jobs and training opportunities for people with learning disabilities in their own community is hailed as a champion of bilingualism in the workplace.
Darllenwch yr erthygl yma | Read the article here
 
Grantiau o hyd at £50,000 ar gael i elusennau bach a lleol sydd â hanes blaenorol o helpu pobl ar daith o newid cadarnhaol drwy gymorth manwl, cyfannol sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Maent yn cynnig cyllid anghyfyngedig gan gynnwys costau craidd a chymorth datblygu wedi'i deilwra i helpu eich elusen i fod yn fwy effeithiol. Dyddiad cau 29ain Gorffennaf 2022
Grants of up £50,000 available to small and local charities with a proven track record of helping people on a journey of positive change through in-depth, holistic and person-centred support. They offer unrestricted funding including core costs and tailored development support to help your charity be more effective. Deadline 29th July 2022.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae grantiau ar gael i sefydliadau dielw sy'n darparu gweithgareddau sy'n cael effaith barhaol ar sut mae pobl yn meddwl, yn ymddwyn ac yn rheoli eu harian.
Grants are available to not for profit organisations that deliver activities which make a lasting impact on how people think, behave and manage their money.
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Mynd i'r Afael ag Anghydbwysedd - diwrnod rhyngweithiol RHAD AC AM DDIM o ddysgu, trafod, rhwydweithio a rhannu syniadau a grëwyd gan ac ar gyfer arweinwyr amrywiol o elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol.
Addressing Imbalance Live is a FREE interactive day of learning, discussion, networking and idea-sharing created for and by diverse leaders of charities, social enterprises and community groups.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Eisiau gwella ar eich cyflwyno a llenwi ffurflenni P11D neu dyma'ch tro cyntaf i chi eu cwblhau? Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael drwy ymuno â gweminar fyw CThEM.
Byddant yn edrych ar drosolwg o'r ffurflenni P11D a P11D(b), cyflogresi, manteision cyflwyno ar-lein, a sut y gwneir hyn. D.S. nid yw'r weminar hon yn cynnwys sut i gyfrifo gwerth buddion.
Want to brush up on submitting and completing forms P11D or it’s your first time completing them? Get the latest information by joining HMRC’s live webinar.
They will be looking at an overview of the forms P11D and P11D(b), payrolling, the benefits of online submission, and how this is done. N.B. this webinar doesn’t include how to work out the value of benefits
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Mae Anabledd Dysgu Cymru yn cynnig sesiynau blasu Hawdd ei Ddeall ar-lein o awr yn RHAD AC AM DDIM. Y nod yw rhoi cyflwyniad i'r cysyniad sylfaenol o Hawdd ei Ddeall a sut y gall ei gymhwyso i'r gwaith rydych chi'n ei wneud.
 
Os hoffech chi drefnu sesiwn blasu am ddim, anfonwch e-bost at [email protected]  er mwyn cofrestru.
LDW are offering FREE online 1 hour Easy Read taster sessions. The aim is to provide an introduction to the basic concept of Easy Read and how it can apply it to the work you do. 

If you would like to arrange a free taster session please email [email protected] to register your interest.
Ebostiwch [email protected] er mwyn trefnu sesiwn. | Email [email protected] to arrange a session

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved