Clychlythyr - 3/5/2024

Friday, 03 May 2024
Clychlythyr - 3/5/2024
Hafan Awtistig - encil heddychlon yn y Bala ar gyfer ymlacio ac archwilio'r synhwyrau. Mae ardal tsilio yn darparu hafan i unigolion sydd angen seibiant o amgylcheddau ysgogol.

Llefydd ar gael ar gyfer carafanau, gwersyllwyr a phebyll yn ystod gwyliau ysgol mis Mai, 3 noson = £100.

Cyrraedd o 12yp Dydd Mawrth 28ain Mai.  
Gadael cyn 11.30yb, Dydd Gwener 31ain Mai.
Bydd rhan sylweddol o'r maes gwersylla yn cael ei neilltuo ar gyfer teuluoedd yn unig, gyda giât i gerbydau a chlo rhag plant. Mae'r blociau cawodydd yn eang ac yn fodern, gydag ardal golchi potiau, toiled i bobl anabl, a golchdy bach.
Ceir dewis o weithgareddau; gan gynnwys gemau a chrefftau yn ystod y dydd, ioga teuluol gyda'r nos, a dawn y cyfarwydd. Mae'r rhain ar gael i bawb yn y gwersyll.
(Mae 15 safle bachu trydan ar gael ar sail y cyntaf i'r felin am dâl o £6 y noson.)
Autistic Haven - A peaceful retreat in Bala for relaxation and sensory exploration. Chill-out area provides a haven for individuals who may need a break from stimulating environments. 

Pitches available for caravans, campers, and tents in the May school holiday, 3 nights = £100

Arrivals from 12 pm Tuesday 28th May.  

Departure by 11.30 am Friday 31st May.

A large section of the camping field will be fenced off exclusively for families, fitted with a vehicle gate and childproof lock. The toilet and shower blocks are spacious and modern, with a pot washing area, a disabled toilet, and a small laundrette.

Activities on offer include daytime games and crafts, evening family yoga, and storytelling. These are optional and complementary.

(15 electric hook-up pitches are available on a first-come, first-served basis at a charge of £6 per night.)

Archebwch yma | Book here
 
Cronfa Arian Spar i’r Gymuned
Gall cwsmeriaid ymgeisio am grant ar gyfer sefydliad neu elusen maen nhw'n teimlo sy'n haeddu cyllid. Yr unig beth sydd angen i ymgeiswyr ei wneud yw rhannu'r cyfraniad eithriadol y mae sefydliad lleol wedi'i wneud i'w cymuned a beth fuasai’r defnydd o’r grant. Dyddiad cau 22 Mai 2024
Spar Community Cashback Fund
Shoppers can apply for a grant for an organisation or charity they feel deserves funding. All applicants need to do is share the exceptional contribution that a local organisation has made to their community and what the grant would be put towards. Applications will close on the 22nd May 2024
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Sesiwn Holi ac Ateb: Cyflwyniad i Microsoft Copilot 14 Mai, 13:00 - 14:00
Yn y dyfodol , bydd Deallusrwydd Artiffisial yn trawsnewid y ffordd rydym yn gweithio.  Mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd i elusennau, – ac felly hefyd y teclynnau! 
Un teclyn blaenllaw DA yw Microsoft Copilot, cynorthwyydd DA Microsoft sydd wedi'i gynllunio i gynorthwyo defnyddwyr Microsoft 365, Bing, ac Edge, gyda'r nod o symleiddio tasgau a gwella cynhyrchiant.
Q&A session: An introduction to Microsoft Copilot 14 May - 13:00 - 14:00
Artificial Intelligence (AI) is set to transform the way we work in the future. For charities, the possibilities are endless – but so too are the tools. 
One of the leading AI tools is Microsoft Copilot, Microsoft’s AI assistant and is designed to assist users across Microsoft 365, Bing, and Edge, aiming to simplify tasks and enhance productivity
Archebwch yma | Book here
 
Cwrdd â’r Cyllidwr: Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post
Dydd Iau Mai - 9 - 10am Zoom
Meet the Funder: Postcode Community Trust
Thursday, May 9 - 10am via ZOOM
Archebwch yma | Book here
 
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Ysgol Haf Arweinyddiaeth Un Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru 2024
25ain – 28ain  Mehefin
Cwrs preswyl ar gampws Llanbed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


Cynlluniwyd y cwrs er mwyn rhoi cyfle i chi adolygu ac adnewyddu eich sgiliau, meithrin gwybodaeth newydd, a chael mewnwelediad i'ch arddull arweinyddiaeth. Mae'n rhoi cyfle i archwilio ffyrdd arloesol o ‘draddodi gwaith’ gan ddefnyddio cyfoeth o wybodaeth a phrofiad byd-eang.

Maent yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, grwpiau lleiafrifol a difreintiedig a/neu ble mae yna brinder cyllid gan gyflogwyr.
One Welsh Public Service Leadership Summer School 2024
25th - 28th June
Residential at Lampeter Campus, University of Wales Trinity Saint David

It is designed to give you the opportunity to review and refresh your skills, build new knowledge, and gain insights into your leadership practice. It provides the opportunity to explore innovative ways to ‘deliver the business’, drawing on a wealth of global knowledge and experience.

They encourage applications from underrepresented, minoritised, and disadvantaged groups and/or where employing organisations have limited funds. 
Darganfyddwch fwy am ymgeisio am y fwrsariaeth yma. | Find out more about applying for a bursary here.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Prifysgol De Cymru
Nod y cynllun Partneriaethau Academaidd-Diwydiant a ariannir ar y cyd gan Gronfa Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yw dod â diwydiant a'r byd academaidd ynghyd i nodi atebion arloesol i heriau menter, yn enwedig ymhlith busnesau micro, bach a chanolig (BBaChau)
South Wales University
Jointly funded by the UK Government’s Shared Prosperity Fund and Cardiff Capital Region (CCR) the Academic-Industry Partnerships programme aims to bring together industry and academia to identify innovative solutions to enterprise challenges, particularly amongst micro, small and medium-sized enterprises (SMEs)
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Hyfforddiant ym mis Mai ar gyfer elusennau, mentrau cymdeithasol neu unrhyw grwpiau dielw sy'n gweithio yng Nghymru
Training for charities, social enterprises or any not-for-profit groups working in Wales in May
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved