Clychlythyr - 4/4/2024

Thursday, 04 April 2024
Clychlythyr - 4/4/2024
Sesiwn Galw Heibio Wythnosol i Fusnesau
Menter gymdeithasol newydd yn Eglwys Y Clas, Abertawe yw Caffi’r Purple Elephant. Dyma'r man cyntaf mae NeuDICE wedi canfod sy'n ddefnyddiadwy o ran niwro-gynhwysiant. 
  • Cymorth busnes a/neu ymunwch â’r bwrdd mawr os ydych chi eisiau cymysgedd o weithio a siarad.
  • Haciau gwaith niwrowahanol yw eu harbenigedd
  • Croeso i bawb, niwroamrywiol neu beidio
Dydd Gwener 1.30pm - 3pm
New weekly business drop-in
Purple Elephant is a new social enterprise café in Grace Church, Clase, Swansea. It’s the first place NeuDICE has found that ticks enough neuro-inclusion boxes to be usable
  • Business support and/or join around a big table for a mix of working and talking.
  • Neurodivergent work hacks are their speciality
  • All welcome, neurodivergent or not
Friday's 1.30pm - 3pm
 
 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Bydd pobl ledled Cymru yn cael cyfle i fod yn berchnogion tafarndai, theatrau, swyddfeydd post, meysydd chwaraeon, a siopau cornel lleol sydd dan fygythiad gyda lansiad Cylch 4 Cronfa Perchnogaeth Gymunedol Llywodraeth y DU. Mae Ffenestr 1 Cylch 4 ar agor, ac yn cau ar 10 Ebrill 2024, gallwch gyflwyno datganiad o ddiddordeb nawr.
People across Wales will have the chance to become owners of at-risk local pubs, theatres, post offices, sports grounds, post office buildings and corner shops with the launch of the UK Government’s Community Ownership Fund (COF) Round 4. Round 4 Window 1 is open and will close on 10 April 2024, you can submit an expression of interest now.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
Newid i gyfreithiau gweithio hyblyg
Ydy'ch busnes chi'n cyflogi pobl? Os eich ateb yw 'ydy', bydd angen i chi newid sut rydych yn rheoli ceisiadau gweithio hyblyg gan eich gweithwyr
Change to flexible working laws
Does your business employ people? If the answer is ‘yes’, you will need to change how you manage flexible working requests from your employees. 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
Gweminar am ddim 24 Ebrill - Rhwydwaith Busnes Cymdeithasol Cymru - newidiadau i gyfraith cyflogaeth
Mae 2024 yn flwyddyn ddigynsail ar gyfer newidiadau mewn cyfraith cyflogaeth. Bydd angen i fusnesau cymdeithasol ddeall y newidiadau hyn a diweddaru eu polisïau a'u gweithdrefnau cyflogaeth er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio â'u gwaith. Bydd y sesiwn hon yn rhoi amlinelliad o'r rheoliadau a'r canllawiau newydd o ran pa bolisïau bydd angen eu diweddaru.
Free webinar 24 April - Social Business Wales Network - employment law changes
2024 is an unprecedented year for changes in employment law. Social businesses will need to understand these changes and update their employment policies and procedures to make sure that they remain compliant. This session will provide an outline of the new regulations and guidance on which policies will need updating.
Archebwch yma | Book here
 
Grant Calonnau Iachus ar agor i Gymru
Ceisiwch am gyllid o hyd at £15,000 ar gyfer prosiectau cymunedol i oedolion yng Nghymru sy'n hyrwyddo calon iach. Dyddiad cau 24 Ebrill
Healthy Heart Grant round open in Wales
Apply for funding of up to £15,000 for adult community projects in Wales that promote a healthy heart. Deadline 24 April
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved