Clychlythyr - 7/9/2023

Thursday, 07 September 2023
Clychlythyr - 7/9/2023
Mae’r Gronfa Allweddol yn rhaglen adeiladu capasiti gyffrous sy’n cefnogi mudiadau trydydd sector ar draws Sir Ddinbych i ddod yn fwy gwydn a mwy cynaliadwy drwy ddyrannu grantiau refeniw a grantiau cyfalaf, rhwng  £2,000 a £50,000. Bydd y grantiau hyn yn sicrhau bod mudiadau’n gryfach ac yn medru parhau i gyflawni eu gwaith rhagorol.   

Mae’r Gronfa Allweddol yn wahanol i gyllid grant mwy cyfarwydd, gan NAD yw’r Gronfa Allweddol yn ymwneud â chyllido prosiectau.

The Key Fund is an exciting capacity-building programme which supports third sector organisations across Denbighshire to become more resilient and more sustainable through the allocation of one-off revenue and capital grants ranging from £2,000 to £50,000. Grants will ensure organisations are stronger and can continue to deliver their amazing work. 

The Key Fund differs from the more familiar grant funding as the Key Fund is NOT about funding projects.  

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Grant Trydydd Sector Castell-Nedd Port Talbot
Mae Cyngor CNPT yn cynnig cyfle i sefydliadau trydydd sector ymgeisio am 12 mis o ariannu. Gall grwpiau gwirfoddol, sefydliadau cymunedol a mentrau cymdeithasol gyflwyno ceisiadau.

Ceir tri chategori:
  • Cefnogi cyllid craidd dros £1,000
  • Cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau o dan £1,000;
  • Cefnogaeth o £1,000 neu fwy ar gyfer gweithgareddau sy'n ymwneud â chostau heblaw cyllid craidd, megis prosiectau.
Dyddiad cau Hydref 13eg
The Neath Port Talbot Third Sector Grant fund is now open.
NPT Council is offering the opportunity to third sector organisations to apply for 12 months funding. Voluntary groups, community organisations and social enterprises can submit applications. .

There are three categories:

  • Support for core funding over £1,000
  • Support for activities under £1,000;
  • Support of £1,000 or more for activities relating to costs other than core funding,
    such as projects.
Deadline 13th October
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2023
Ymunwch â ni am Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, lle byddwn yn dathlu’r Mentrau a Entrepreneuriaid Cymdeithasol yng Nghymru sydd yn gweithio i greu newid am y gwell yn eu cymunedau.
 
Date: 18/10/2023
Time: 18:00 – 20:00
Venue: Y Senedd, Stryd Pierhead, Caerdydd, CF99 1SN
Social Business Wales Awards 2023 

Join us for the prestigious Social Business Wales Awards, where we'll be celebrating the Social Enterprises and Entrepreneurs in Wales working to change their communities for the better.
 
Date: 18/10/2023
Time: 18:00 – 20:00
Venue: Senedd, Pierhead Street, Cardiff, CF99 1SN
 
Archebwch eich tocyn | Get your tickets
 
Bydd gweminar arwain yn ddoeth nesaf WISE, a gynhyrchir gan Pioneers Post mewn partneriaeth â NatWest, yn cael ei chynnal ar Ddydd Mawrth 26 Medi 2023 rhwng 1-2pm.

Bydd y sesiwn, sy'n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb, yn archwilio sut y gall menywod dod i’r amlwg ym myd mentrau cymdeithasol. Ymunwch â'r gymuned WISE100 i glywed cyngor ymarferol y gallwch ddechrau ei roi ar waith nawr.
The next WISE Ways to Lead webinar, produced by Pioneers Post in partnership with NatWest, will take place on Tuesday 26 September 2023 from 1-2pm. 

The session, free and open to all, will explore how women in the social enterprise world can break through the glass ceiling. Join the WISE100 community to hear practical advice that you can start putting into action now. 

Cofrestrwch yma | Register here
 
7 Dull ar gyfer Codi Arian cychwynnol | 7 Methods for Fundraising on a Shoestring
 
Siarad am Niwroamrywiaeth
Darllenwch yr erthygl hon gan 3SC ar sut i siarad â rhywun am fod yn niwroamrywiol am y tro cyntaf heb achosi iddynt deimlo'n anghyfforddus.
Talking about Neurodiversity
Take a look at this article from 3SC on how to talk to somebody about being neurodivergent for the first time without making them feel uncomfortable.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved