Clychlythyr - 9/12/2022

Friday, 09 December 2022
Clychlythyr - 9/12/2022
Mae tîm y cynllun Mannau Gwyrdd Gwydn yng Nghymru'n gyffrous iawn i gyhoeddi £100,000 o gyllid ar gael i gynorthwyo prynu tir fferm ar gyfer ffermio agro-ecolegol a fydd yn elwa'r gymuned yn y tymor hir.
Dim ond ar gyfer prynu tir y bydd modd i sefydliadau nid-er-elw ddefnyddio'r arian, nid ar gyfer offer cyfalaf cysylltiedig nac unrhyw ddibenion buddsoddi eraill.
The Resilient Green Spaces programme team in Wales are excited to announce £100,000 of available funding to support the purchase of farmland for agroecological farming with long-term community benefit.
Open to not-for-profit organisations the funds will only be able to be used for the purchase of land, not for associated capital equipment or any other investment purposes.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Grantiau o hyd at £3000 ar gyfer prosiectau i helpu teuluoedd a phobl ifanc ac sy'n ceisio gwella cyfleoedd bywyd eu buddiolwyr. Dyddiad cau 16 Rhagfyr
Grants of up to £3000 to projects that help families and young people and that are aiming to improve the life chances of their beneficiaries. Deadline 16 December
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cynllun ariannu newydd i gefnogi elusennau arbenigol bach sy'n helpu pobl i oresgyn materion cymhleth fel digartrefedd, camddefnyddio cyffuriau a cham-drin domestig. Fe fyddan nhw'n dyfarnu grantiau anghyfyngedig o £75,000 dros dair blynedd i tua 70 o elusennau yn 2023.
Dyddiad cau Mawrth 3

Ceir gweminar Cwestiwn ac Ateb am y gronfa ar Ionawr 12
A new funding programme to support small specialist charities who are helping people overcome complex issues like homelessness, addiction and domestic abuse. They will award unrestricted grants of £75,000 over three years to around 70 charities in 2023. Deadline 3 Marc

There is a Q & A webinar about the fund being held on 12 January
Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma | Register for the webinar here
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Mae grantiau cyfyngedig o £6,500 ar gael i hyd at 22 o elusennau uchelgeisiol a fydd yn defnyddio'r cyfraniadau ariannol i ddechrau newid strategol a chyflymu twf arloesol er gwaethaf yr heriau presennol. Mae ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn derbyn mynediad am ddim i'r rhaglen Pilotlight 360 - pecyn deg mis o hyfforddi arweinyddiaeth gwerth tua £16,000. Dyddiad cau 6 Ionawr 
Unrestricted grants of £6,500 are available for up to 22 ambitious charities who will use the cash contributions to instigate strategic change and accelerate innovative growth despite current challenges. Winning applicants also gain free access to the Pilotlight 360 programme - a ten-month package of leadership coaching worth an estimated £16,000.  Closing date 6 January
Sicrhewch a ydych chi'n gymwys | Check out your eligibility
 
Cronfa Gymunedol Viridor & Prosiect Gwyrdd
Gall unrhyw sefydliad neu grŵp sydd nid-er-elw ac wedi'i gyfansoddi'n gywir ymgeisio am gyllid trwy ddangos:
 • Angen lleol
 • Cyfranogiad cymunedol
 • Addysg
 • Gwerth am arian
Viridor & Prosiect Gwyrdd Community Fund
Any organisation or group, which is properly constituted and not-for-profit can apply for funding, demonstrating:
 • Local need
 • Community involvement
 • Education
 • Value for money
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
Wrth i'r tymheredd gostwng a'r gaeaf agosáu, cofiwch fod gan ACAS restr wirio tymheredd ar gyfer y gweithle i'ch helpu chi gynnal asesiad risg sylfaenol.
With winter approaching and temperatures dropping, ACAS have a workplace temperature checklist to help you carry out a basic risk assessment.
Cyngor am ddim yma | Free advice here
 
Mae ein Cronfa Ecwiti  ar agor ar gyfer ceisiadau cylch 4
Dyddiad cau: 31ain Rhagfyr

Mae ein cynllun Ecwiti ni'n ymroddedig i gefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol yng Nghymru sy'n gweithio mewn cymunedau ymylol, gan gynnwys y rhai sy'n byw neu sy'n gweithio mewn ardaloedd difreintiedig, pobl Ddu, Asiaidd ac/neu o gefndir lleiafrifoedd ethnig, yr anabl, neu sydd wedi cael profiad byw uniongyrchol o'r mater cymdeithasol maen nhw'n bwriadu ei ddatrys.
 • Gwobr i Gychwyn – hyd at £8,000 ar gyfer cychwyn (i fentrau cymdeithasol sydd newydd ddechrau neu sydd wedi bodoli am lai na blwyddyn)
 • Gwobr Uwchraddio – hyd at £18,000 (mentrau cymdeithasol sydd wedi'u sefydlu ers dros flwyddyn ond llai na 4 blynedd)
Yn ogystal ag ariannu, bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan Gwmnïau Cymdeithasol Cymru ac UnLtd. Diolch i Lywodraeth Cymru am ariannu'r cynllun hwn
Our Ecwiti Fund is open for
round 4 applications
Deadline: 31st December
 
The Ecwiti programme is dedicated to supporting social entrepreneurs in Wales working in marginalised communities including those living or working in areas of high poverty, are Black, Asian and/or from a minority ethnic background, are disabled, and have direct lived experience of the social issue they are setting out to solve.
 • Starting Out Award – up to £8,000 for starting up (social enterprises that are not established or been running for under a year)
 • Scaling Up Award – up to £18,000 (social enterprises have been running over a year and under 4 years)
 As well as funding successful applicants will receive support and guidance from both Social Firms Wales and UnLtd. This programme is kindly funded by the Welsh Government
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved