Clychlythyr - 9/6/2022

Thursday, 09 June 2022
Clychlythyr - 9/6/2022
Cyhoeddiad ariannu gweithgareddau Diwrnod Windrush 2022 | Ceisiadau nawr ar agor
Race Council Cymru wedi ennill contract gan Lywodraeth Cymru i reoli dyraniad arian ar gyfer Diwrnod Windrush 2022.
 
Maent yn ymwybodol mor fyr yw’r amserlen i gynllunio ar gyfer diwrnod Windrush a’r broses ymgeisio ill dau. Maent yn agor llwybr carlam ar gyfer ceisiadau Cam 1 am arian, i gefnogi gweithgareddau i’w cynnal ym mis Mehefin a bydd opsiwn Cam 2 yn nes ymlaen ar gyfer grwpiau a mudiadau a fyddai’n well ganddynt gynnal gweithgareddau rhwng Gorffennaf a Medi 2022.
 
Bydd proses ymgeisio Windrush Cam 1 ar agor nawr i’r holl grwpiau a mudiadau sy’n dymuno gwneud cais am ddigwyddiad / gweithgaredd / prosiect sydd wedi’i amserlennu ar gyfer Diwrnod Windrush neu yn ystod mis Mehefin 2022.
 
Gellir cyflwyno ceisiadau am arian rhwng £100 a £4999 fesul grŵp/mudiad Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: hanner nos, nos Sul 12 Mehefin 2022.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwybod erbyn 16 Mehefin 2022.

Bydd proses ymgeisio Windrush Cam 2 ar gyfer grwpiau mudiadau sy’n dymuno gwneud cais am arian ar gyfer digwyddiad / gweithgaredd / prosiect rhwng 1 Gorffennaf a 30 Medi 2022 yn agor ychydig yn hwyrach, ar 17 Mehefin 2022, a’r dyddiad cau ar gyfer hwn fydd 27 Mehefin 2022.
Windrush Day Funding Announcement 2022 | Applications Now Open
Race Council Cymru has been awarded a contract from Welsh Government to manage the distribution of funds for Windrush Day 2022.

They are aware how short the timescale is for Windrush planning and for the application process. They are opening a fast-track Stage 1 route for funding, to support activities scheduled in June 2022 and a later Stage 2 option for groups and organisations who would prefer to schedule activities between July and September 2022.
 
Windrush Stage 1 application process is open now for all groups and organisations wanting to apply for an event/activity/project, scheduled for Windrush Day or within the month of June 2022.

Applications can be submitted for funding between £100 and £4999 per group/ organisation

Application deadline midnight Sunday 12 June 2022
Successful applicants will be notified by 16 June 2022.
 
Windrush Stage 2 application process for groups and organisations who want to apply for funding to deliver an event/ activity / project between 1 July and 30 September 2022 will open slightly later on 17 June 2022 with a closing date of 27 June 2022.
Ffurflen gais | Application form
 
Mae Gwobrau Cwmdeithasol Cymru yn ôl!
Eleni, mae 10 categori gwobr i fentrau cymdeithasol ddewis o’u plith a chystadlu ynddynt, gan gynnwys pedwar categori newydd* sy’n adlewyrchu’r ffyrdd y mae mentrau cymdeithasol ac entrepreneuriaid cymdeithasol wirioneddol wedi gwneud gwahaniaeth i’n bywydau yn ystod y 12 mis diwethaf: 
 •  Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
 •  Fenter i’w Gwylio
 • Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
 • Menywod mewn Menter Gymdeithasol (*newydd)
 • Amgylcheddol (*newydd)
 • Profwch Ef: Effaith Gymdeithasol (*newydd)
 • Trawsnewid Cymuned a Lle
 • Technoleg er Budd
 • Meithrin Amrywiaeth, Cynhwysiant, Cydraddoldeb a Chyfiawnder (*newydd)
 • Prynu’n Gymdeithasol – Meithrin y Farchnad
Social Business Wales Awards are back!
This year there are 10 award categories for social enterprises to choose from and enter, including four *new categories which reflect the ways that social enterprises and social entrepreneurs have really made a difference to our lives in the last 12 months: 
 • Social Enterprise of the Year 
 • One to Watch 
 • Social Enterprise Team of the Year 
 • Women in Social Enterprise (*new)
 • Environmental (*new)
 • Prove it: Social Impact (*new)
 • Transforming Community & Place 
 • Tech for Good 
 • Building Diversity, Inclusion, Equality & Justice (*new)
 • Buy Social – Market Builder 
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae gofod3 yn ôl : 20-24 Mehefin
P'un a ydych chi'n ymddiriedolwr, yn aelod o staff, yn wirfoddolwr neu bob un o'r tri, mae gofod3 wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer pobl sy'n ymwneud â mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Wythnos gyfan o ddigwyddiadau, gan gynnwys amserlen gyffrous a phrysur o siaradwyr, dosbarthiadau meistr, trafodaethau panel a gweithdai, mae'n siŵr bydd rhywbeth at ddant pawb.
gofod3 is back 20-24 June
Whether you’re a trustee, staff member, volunteer or all three, gofod3 is designed especially for people involved in Welsh voluntary organisations. With a whole week of events on offer, including an exciting and busy schedule of speakers, masterclasses, panel debates and workshops,they can guarantee there’ll be something for everyone.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Cwrs arlein pedair wythnos Dechrau Rhywbeth Da
 
Wedi'i fwriadu ar gyfer pobl yng Nghymru sydd am gychwyn menter gymdeithasol o'r newydd, bydd un cwrs yn rhedeg yn y prynhawn ac un arall gyda'r nos.  Beth bynnag fo'r effaith gymdeithasol rydych chi'n edrych i'w chreu, os oes gennych weledigaeth ar gyfer newid, bydd y cwrs byr hwn yn ffordd berffaith o roi eich syniad ar waith.
Start Something Good four-week online course.

Intended for people in Wales who want to develop the building blocks of a social enterprise start-up, there will be one course running in the afternoon and another in the evening. Whatever the social impact you are looking to create, if you have a vision for change, this short course will be the perfect way to get your idea off the ground.
Darganfyddwch fwy ac bwciwch cwrs prynhawn | Find out more and book the afternoon course
Darganfyddwch fwy ac bwciwch cwrs nos | Find out more and book the evening course
 

How to Make a Small Business Successful


Each week Social Firms Wales will provide a business tip to help your business grow. 
This week's tip:

Learn from your customers.
 
As your business grows, listening to customer feedback, both positive and negative, is crucial.
 • Encourage your customers to provide online / social media feedback
 • Read and consider all product reviews
 • Provide good customer service support
 • Read and reply to customer service reviews, don’t just react to negative feedback, say ‘Thank you’ for positive feedback too.

Sut i Wneud Busnes Bach yn Llwyddiannus

 
Bob wythnos bydd Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn darparu cyngor busnes i helpu'ch busnes i dyfu. 
Awgrym yr wythnos hon:

Dysgwch gan eich cwsmeriaid
 
Wrth i'ch busnes dyfu, mae gwrando ar adborth cwsmeriaid, y cadarnhaol a'r negyddol, yn hanfodol.
 • Anogwch eich cwsmeriaid i ddarparu adborth trwy'r cyfryngau cymdeithasol / arlein
 • Darllenwch ac ystyriwch yr holl adolygiadau o'ch cynnyrch
 • Darparwch gymorth gwasanaeth cwsmeriaid da
 • Darllenwch ac ymatebwch i adolygiadau o'ch gwasanaeth i gwsmeriaid, a pheidiwch ag ymateb i adborth negyddol yn unig, dywedwch 'Diolch' am adborth cadarnhaol hefyd.

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved