Clychlychyr - 13/1/2022

Thursday, 13 January 2022
Clychlychyr - 13/1/2022
Llongyfarchiadau i Gaffi Cymunedol Miss Tilley am ennill gwobr Grŵp Gwirfoddolwyr y Flwyddyn a Clare a enillodd wobr Cydlynydd Gwirfoddolwyr y Flwyddyn yng Ngwobrau Trydydd Sector Cyngor Caerdydd
Congratulations to Miss Tilley's Community Cafe who have won the Volunteer Group of the Year award and Clare who has won the Volunteer Coordinator of the Year award at the Cardiff Third Sector Council Awards
 
Llongyfarchiadau i Weithdy Beiciau Caerdydd a enillodd Busnes Trydydd Sector y Flwyddyn  yng Ngwobrau Busnes Caerdydd.
Congratulations to Cardiff Cycle Workshop who won Third Sector Business of the Year at the Cardiff Business Awards
 
Croeso i aelodau newydd
 
Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan sy'n llais unedig i grwpiau hunan-eiriolaeth a phobl ag anableddau dysgu yng Nghymru.
 

 
Buddug Y Byd sy'n helpu pobl greadigol i ddod o hyd i swyddi creadigol a Divergent-Emergent sy'n gydweithwyr niwroamrywiol ag uchelgeisiau mawr i arloesi'r broses recriwtio draddodiadol sy'n cyfrannu at y gyfradd ddiweithdra o 80% ar gyfer oedolion Awtistig yn y Deyrnas Gyfunol. 
Welcome to new members
All Wales People First who are the united voice of self-advocacy groups and people with learning disabilities in Wales.

and 
 
Buddug Y Byd who help creative people find creative jobs and Divergent-Emergent  who are a neurodivergent collective with big ambitions to innovate the traditional recruitment process that is contributing to the 80% unemployment rate for Autistic adults in the U.K. 
 
RCS - Cymorth mewn Gwaith i bobl yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin.
Gwasanaeth therapi a chymorth seicolegol a chorfforol wedi'i ariannu'n llawn ar gael i unrhyw unigolion sy'n absennol o'r gwaith ar hyn o bryd ac sy'n byw / neu'n gweithio yn siroedd Ceredigion neu Sir Gaerfyrddin. Cliciwch fan yn am fwy o wybodaeth
RCS - In Work Support for people in Ceredigion and Carmarthenshire.
Fully funded psychological and physical therapy and support service available to any individuals who are currently absent from work and who live / or work in the counties of Ceredigion and Carmarthenshire. Click her for more information
 
Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 – Rhagfyr 2021 Chwefror 2022
Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd (CCE) wedi'i thargedu at fusnesau yn y sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi sydd wedi cael eu heffeithio gan ostyngiad o fwy na 60% yn eu trosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. Gwiriwr Cymhwysedd
 
Yn ogystal, bydd gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy'n talu Ardrethi Annomestig hawl i daliad o £2,000, £4,000 neu £6,000 yn dibynnu ar eu gwerth ardrethol.
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu ymestyn y cymorth hwn i fanwerthu nad yw'n hanfodol fel y bydd siopau llai yn cael eu cefnogi hefyd. Bydd angen i fusnesau ailgofrestru eu manylion, drwy broses ar-lein cyflym a hawdd, gyda'u hawdurdod lleol er mwyn derbyn eu taliadau a fydd ar agor drwy wefannau awdurdodau lleol o'r wythnos sy'n dechrau ar 10 Ionawr.
COVID-19 ERF Business Support – December 2021 February 2022 
The Economic Resilience Fund (ERF) is targeted at businesses in the hospitality, leisure and attraction sectors and their supply chains who have been material impacted by a greater than 60% reduction of turnover between 13 December 2021 and 14 February 2022. Eligibility Checker

In addition, retail, hospitality, leisure and tourism business who pay Non Domestic Rates will be entitled to a payment of £2,000, £4,000 or £6,000 depending on their rateable value.

The Welsh Government has decided to extend this support to non-essential retail so that smaller shops will be supported too. Businesses will need to re-register their details, through a quick and easy online process, with their local authority in order to receive their payments which will be open via local authority websites from the week commencing 10 January.
 
Cynllun cymorth tanwydd gaeaf
Mae £38 miliwn wedi'i ddarparu drwy Gynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf. Mae'r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-dal lles penodol. Bydd awdurdodau lleol yn ysgrifennu at aelwydydd cymwys y maent yn ymwybodol ohonynt, gan eu gwahodd i wneud hawliad i'r cynllun. Gall unigolion hefyd ddewis cyflwyno hawliad drwy wefan eu cyngor lleol
Winter fuel support scheme
£38 million has been made available through a winter fuel support scheme. The scheme is open to households where one member is in receipt of certain welfare benefit. Local authorities will be writing to eligible households they are aware of, inviting them to make a claim to the scheme. Individuals may also choose to submit a claim via their local council’s website
 
Anabledd Cymru - Sut i fod yn Llwyddiannus gyda Chodi Arian
Cwrs hyfforddi bach 4 wythnos yn rhad ac am ddim i ddechreuwyr.
Cliciwch yma am wybodaeth bellach
Disability Wales - How to be Successful with Fundraising
A free 4 week beginners mini coaching course. Click here for more information 
 
Sefydliad Matthew Good
Bob tri mis mae £10,000 yn cael ei rannu rhwng 5 prosiect ar eu rhestr fer sy'n cael effaith gadarnhaol ar gymunedau, pobl neu'r amgylchedd. Rhaid i geisiadau fod ar ran grŵp cymunedol lleol, elusen, grŵp gwirfoddol neu fenter gymdeithasol sydd ag incwm cyfartalog o lai na £50,000 yn ystod y 12 mis diwethaf
The Matthew Good Foundation
Every three months £10,000 is shared between 5 shortlisted projects that have a positive impact on communities, people or the environment. Applications must be on behalf of a local community group, charity, voluntary group or social enterprise that has an average income of less than £50,000 in the last 12 months

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved