Clychlythyr - 10/05/2024

Monday, 13 May 2024
Clychlythyr - 10/05/2024
Croeso i’n haelod newydd George Hinton sydd ar gamau cyntaf sefydlu ei fusnesbuddiannau cymunedol Brain Nutrition Revolution.
Bydd yn darparu gweithdai a gwybodaeth yn rhad ac am ddim sy'n canolbwyntio ar y 4 maes sydd wedi dangos eu bod yn cael dylanwad mawr ar iechyd yr ymennydd.
Welcome to new member George Hinton who is at the early stages of setting up his business Brain Nutrition Revolution CIC.
He will be providing free workshops and information concentrating on 4 areas shown to have a big influence on brain health.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Cronfa Grantiau Bach y Brenin Siarl III ar agor i sefydliadau dielw gydag incwm o lai na £1m y flwyddyn.  Mae'n darparu grantiau o hyd at £5,000 y flwyddyn am hyd at dair blynedd. Yn cau canol dydd 15 Mai.
King Charles III Small Grants Fund is open for non-profit organisations with an income of less than £1m per year and provides awards of up to £5,000 per year for up to three years. Deadline Noon 15 May
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Sefydliad Screwfix
Grantiau o hyd at £5,000 ar gael i elusennau cofrestredig neu sefydliad dielw i helpu pobl mewn angen. Gallai hyn fod oherwydd caledi ariannol, salwch, gofid neu anfanteision eraill yn Y Deyrnas Gyfunol. Byddant yn chwilio am gyllid i gefnogi prosiectau sy'n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill.
The Screwfix Foundation
Grants of up to £5,000 available to registered charities or not for profit organisation to help those in need. This could be by reason of financial hardship, sickness, distress or other disadvantages in the UK. They will be looking for funding to support projects that relate to the repair, maintenance, improvement or construction of homes, community buildings and other buildings.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Morrisons yn cyllido prosiectau elusennol sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn eu cymunedau lleol. Yn bennaf, mae’r prif grantiau ar gael i ariannu prosiectau yn llawn hyd at £10,000. Dim dyddiad cau
The Morrisons Foundation awards grant funding for charity projects which make a positive difference in local communities. In the main grants are available to fully fund projects up to £10,000. No deadline
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Uplift: Uwchgynhadledd Cyfryngau Cymdeithasol 2024 ar gyfer sefydliadau Di-elw yw eich cyfle chi i ddysgu sut i adeiladu a chynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol effeithiol. Ymunwch ag arbenigwyr cyfryngau cymdeithasol a chyd-weithwyr proffesiynol dielw er mwyn archwilio'r camau allweddol i ddatblygu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus sy'n wirioneddol gynrychioli'ch achos ac yn ennyn diddordeb eich cynulleidfa. 
Uplift: The 2024 Social Media Summit for Non-profits is your opportunity to learn how to build and run an effective social media campaign from the ground up. Join social media experts and fellow non-profit professionals in exploring the key steps to develop a successful social media presence that truly represents your cause and engages your audience. 
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Cefnogaeth rhad ac am ddim ar gyfer Elusennau
Gyda 800+ o ddarparwyr a 19 categori chwilio, gall y Darganfyddwr Cymorth rhad ac am ddim ddod o hyd i bron unrhywbeth, gan gynnwys codi arian corfforaethol, rhoddion elusennol busnes, nawdd elusennol a gwirfoddolwyr.
Free support for Charities
With 800+ providers and 19 search categories, the free Help Finder can find almost anything for free, including corporate fundraising - business charitable donations, charity sponsorship and company volunteers.
Cofrestrwch yma | Register here
 
‘Cynnyrch sydd angen, nid perffeithrwydd': enillwyr WISE100 2024 sy'n rhannu argymhellion arweinyddiaeth
'Be prolific, not perfect': WISE100 2024 winners share their lessons on leadership
Gwyliwch y fideo fan hyn | Watch the video here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved