Clychlythyr- 11/4/2024

Thursday, 11 April 2024
Clychlythyr- 11/4/2024
Mis Ebrill yw Mis Ymwybyddiaeth Straen.
Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn gwahodd cyflogwyr a rheolwyr i gwblhau 5 cam o’u hymgyrch Ymwybyddiaeth Straen yn ystod y mis - p'un a yw hynny'n dysgu haniaethol, neu weithredu ymarferol.
April is Stress Awareness Month.
HSE are inviting employers and managers to complete the 5 steps of their Working Minds campaign over the course of the month - whether that’s learning how, or actually getting stuck in.
Register for bitesize learning for step-by-step advice, tools and templates
 
Gweminar am ddim: Recriwtio cynhwysol o ran anabledd – 16 Mai
Trafodwch ffyrdd o nodi a dileu rhwystrau yn y broses recriwtio o ddisgrifiadau swydd i gyfnod croesawu.
Yn edrych ar y cwestiynau canlynol:
 • Beth sydd ei angen ar bobl anabl wrth ymgeisio am swydd?
 • Sut ddylech chi ofyn i ymgeiswyr am addasiadau?
 • Beth sy'n rhoi'r dechrau gorau i bobl anabl mewn sefydliad?
Free webinar: Disability inclusive recruitment – 16 May
Discuss ways to identify and remove barriers in the recruitment process from job descriptions to onboarding.
Addressing the following questions:
 • What do disabled people need when applying for a job?
 • How should you ask candidates about adjustments?
 • What gives disabled people the best start in an organisation?
Cofrestrwch yma | Register here
 
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol  yn cefnogi prosiectau a arweinir gan y gymuned sy'n cynnig cyllid o £300 i £20,000 er mwyn cyflawni gweithgaredd newydd neu gyfoes, neu i gefnogi eich sefydliad i newid ac addasu i heriau newydd nawr ac yn y dyfodol.
Maent yn ariannu prosiectau a fydd yn gwneud o leiaf un o'r pethau hyn:
 • dod â phobl at ei gilydd i feithrin perthnasoedd cryf mewn a rhwng cymunedau
 • gwella'r lleoedd a'r mannau sy'n bwysig i gymunedau
 • helpu mwy o bobl i gyrraedd eu potensial, drwy eu cefnogi ar y cam cynharaf posibl
 • Cefnogi pobl, cymunedau a sefydliadau sy'n wynebu mwy o ofynion a heriau oherwydd yr argyfwng costau byw.
The National Lottery Community Fund supports community-led projects offering funding from £300 to £20,000 to deliver new or existing activity or to support your organisation to change and adapt to new and future challenges.
They fund projects that’ll do at least one of these things:
 • bring people together to build strong relationships in and across communities
 • improve the places and spaces that matter to communities
 • help more people to reach their potential, by supporting them at the earliest possible stage
 • support people, communities and organisations facing more demands and challenges because of the cost-of-living crisis.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Grantiau Cychwyn a Thyfu Busnes Sir Gâr.
Mae'r grantiau wedi cynyddu o £10k i £50k ac mae'r grant ar gyfer prosiectau sydd â chysylltiadau i arloesi wedi cynyddu o £50k hyd at £90k. Dyddiad cau Awst
The Carmarthenshire Business Start Up Grant and Business Growth Grant. 
The grants have increased from £10k up to £50k and the grant for projects with links to innovation has increased from £50k up to £90k.  Deadline August
Grant Cychwyn Busnes | Business Start Up Grant
Grant Tyfu Busnes | Business Growth Grant
 
Gall elusennau sy'n cynorthwyo pobl ifanc dan anfantais, pobl ag anableddau, pobl â phroblemau iechyd meddwl a phobl hŷn ymgeisio am grantiau o £2,000+ tuag at ddodrefn ac offer (ac eithrio eitemau swyddfa), prosiectau adeiladu neu adnewyddu
Charities assisting disadvantaged youth, people with disabilities, people with mental health problems and older people may apply for grants of £2,000+ towards furnishings and equipment (excluding office items), building or refurbishment projects.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved