Clychlythyr- 15/2/2024

Thursday, 15 February 2024
Clychlythyr- 15/2/2024
Croeso i'n haelodau newydd Autistic Haven CIC 
Y weledigaeth yw, creu maes gwersylla wedi'i deilwra ar gyfer gosod carafán i’r tymor cyfan i deuluoedd â phlant awtistig. Bydd hyn yn cynnig y cyfle i rieni a phlant gysylltu a chymdeithasu ag eraill, ac i deuluoedd dreulio amser gwerthfawr gyda'i gilydd.
Welcome to our new members Autistic Haven CIC 
The vision is to create a tailored made campsite to pitch a caravan for the whole season for families with Autistic children. Giving parents and children the chance to connect and socialise with others, and for families to spend quality time together.
Autistic Haven CIC
 
Ymddiriedolaeth Cymunedol Cod Post
Gall elusennau a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol ymgeisio am grantiau o hyd at £25,000, a gall sefydliadau dielw eraill geisio am grantiau o hyd at £2,500 i gefnogi costau prosiect a chraidd.
Rhoddir blaenoriaeth i sefydliadau sydd:
 • ag incwm blynyddol o dan £250,000
 • â chymunedau sy'n uchel ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru
 • gyda grwpiau dan arweiniad ac sydd yn cefnogi pobl o gymunedau ymylol:
  • Yn profi anghydraddoldeb hiliol
  • Pobl ag anableddau
  • Cymuned LHDT+
Mae'r gronfa'n agor ar 23 Chwefror, ac yn cau 1 Mawrth
Postcode Community Trust
Charities and CICs can apply for grants of up to £25,000, and other not for profit organisations can apply for grants of up to £2,500 to support both project and core costs.
Priority will be given to organisations with:
 • annual income under £250,000
 • communities high on the Welsh Index of Multiple Deprivation
 • Groups led by and supporting people in marginalised communities:
  • Experiencing racial inequality
  • People with disabilities
  • LGBT+ Community
The fund opens on 23 February, closing on 1 March 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Grantiau Ymddiriedolaeth Oakdale
Grantiau o £250 - £2000 (ar gyfartaledd tua £1000 ar gael i elusennau, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol a grwpiau cymunedol.)
 • Prosiectau cymdeithasol a chymunedol yng Nghymru
 • Meddygol: Grwpiau cymorth sy'n gweithredu yng Nghymru; prosiectau ymchwil feddygol a sefydlwyd yn y Deyrnas Gyfunol
 • Prosiectau cadwraeth yr amgylchedd wedi'u lleoli yng Nghymru
 • Rhoddir rhywfaint o gefnogaeth i'r Celfyddydau lle ceir cysylltiad Cymreig
 • Diwygio Cosb
Dyddiad cau yr wythnos gyntaf ym mis Mawrth.
The Oakdale Trust
Grants of £250 - £2000 (avg. approx.£1000 available to charities, Community Interest Companies and community groups.
 • Welsh based social and community projects
 • Medical: Support groups operating in Wales; UK based medical research projects
 • Environment conservation projects based in Wales
 • Some support is given to the Arts where there is a Welsh connection
 • Penal Reform
Deadline first week in March.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Gwobr Arloesedd Cymdeithasol Caergrawnt yn chwilio am unigolion eithriadol sydd â chyflawniadau amlwg a allai elwa o gefnogaeth i gynyddu eu heffaith. Bydd hyd at bedwar enillydd yn derbyn £10,000 yr un i ddatblygu eu sgiliau, yr adnoddau a'r rhwydweithiau sydd angen arnynt i gynyddu effaith eu gwaith, datblygu prosiect newydd, neu ddilyn posibiliadau newydd. Dyddiad cau 12 Ebrill
The Cambridge Social Innovation Prize seeks extraordinary individuals with demonstrated achievements who could benefit from support to grow their impact. Up to four winners will receive £10,000 each to develop the skills, resources and networks they need to scale the impact of their work, develop a new project, or pursue new possibilities. Deadline 12 April
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cwrs Gwerth Cymdeithasol - Gwneud i werth Cymdeithasol Cyfri ar gyfer Tendrau
Am ddim, ar-lein, 27 Mawrth
Social Value Course - Making Social Value Count for Tenders
Free, online, 27 March
Cofrestrwch yma | Register here
 
Cyfres weminar AM DDIM, yn agored i bawb, sy'n anelu at godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd addasiadau yn y gweithle ac arfogi cyflogwyr gydag adnoddau ac awgrymiadau ymarferol i wella eu harferion. Bydd 4 gweminar drwy gydol y flwyddyn, yn dilyn cylch bywyd gweithwyr o recriwtio i gadw a chamu ymlaen yn eu gyrfa.
A FREE webinar series, open to all, which aims to raise awareness of the importance of workplace adjustments and to equip employers with resources and practical tips to improve their own practice.
There will be 4 webinars throughout the year, following the employee life cycle from recruitment to retention and career progression.
Cofrestrwch yma | Register here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved