Clychlythyr -  15/6/2023

Thursday, 15 June 2023
Clychlythyr - 15/6/2023
Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn chwilio am 
Ymgynghorydd Datblygu Menter ychwanegol, ai chi yw hyn?

Y rôl : Cynghorydd Datblygu Menter
Oriau: 30 (hyblyg) 
Cyflog: £23,400
Yn adrodd i: Prif Swyddog Gweithredol 

Lleoliad : Cartref, a wyneb-yn-wyneb yn ôl yr angen e.e. cyfarfodydd a digwyddiadau.

Rôl: Gweithio fel rhan o dîm sy'n cefnogi unigolion, grwpiau a sefydliadau i archwilio a datblygu mentrau cymdeithasol a busnesau hunangyflogedig sy'n sicrhau effaith economaidd, gymdeithasol ac amgylcheddol.

Eich sgiliau a'ch profiad
 • Cymorth a mentora: datblygu sgiliau busnes a hyder
 • Ecwiti ac Amrywiaeth: gweithio gyda phobl â gallu a chymunedau eang
 • Sgiliau Technoleg Gwybodaeth: Word, Excel, PowerPoint, hyfforddiant ar-lein, cyfryngau cymdeithasol
 • Hyfforddiant: Dylunio a darparu
Darparu cymorth busnes ansawdd uchel wedi'i deilwra; gan gynnwys:
 • Asesu syniadau busnes
 • Cynllunio busnes a phrosiectau
 • Datblygu cynnyrch a gwasanaeth
 • Cynllunio ariannol
 • Ymchwil, brandio a marchnata
 • Cynllunio ar gyfer risg
Amdanom ni

Rydym yn fenter gymdeithasol sy'n angerddol am gefnogi entrepreneuriaid ysbrydoledig a thalentog o gymunedau a chefndir amrywiol ledled Cymru.  Cefnogwn fentrau i roi cydraddoldeb wrth galon eu busnes. Rydyn ni eisiau Cymru lewyrchus lle mae gan bob person waith, a chyfleoedd lle maen nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, yn ddefnyddiol ac yn cael eu cynnwys Gwefan: www.socialfirmswales.co.uk/hafan
 
Dogfennau’r swydd

Dolen i’r Disgrifiad swydd/manyleb
Bydd angen gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd uwch ar ymgeiswyr llwyddiannus.
Dyddiad cau Dydd Gwener 23 Mehefin
Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar-lein trwy Teams neu Zoom
Cais
Anfonwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol at [email protected] 
Llythyr Eglurhaol : amlinellwch sut mae eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn bodloni'r meini prawf ar gyfer y rôl hon

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.
Social Firms Wales is looking for an additional
 Enterprise Development Advisor,
could this be you?

The role : Enterprise Development Advisor
Hours: 30 flexible  
Salary: £23,400
Reports to: CEO  

Location : Home based & in-person as needed e.g. meetings & events.

Role: Work as part of a team supporting individuals, groups & organisations to explore and develop social enterprises & self-employed businesses delivering economic, social & environmental impact.

Your skills and experience
 • Support & mentoring: developing business skills & confidence
 • Equity & Diversity: working with people with wide ranging ability and communities
 • IT skills : Word, Excel, PowerPoint, online training, social media
 • Training: Design and delivery
Provide high quality, tailored business support including:
 • Assessing business ideas
 • Business & project planning
 • Product & service development
 • Financial planning
 • Research, branding & marketing
 • Planning for risk
About Us

We are a social enterprise passionate about supporting inspiring & talented entrepreneurs from diverse communities and background across Wales. Supporting enterprises to place equality at the heart of their business. We want a thriving Wales where every person has work, and opportunities where they feel valued, useful and included. www.socialfirmswales.co.uk

Job documents

Link to Job description/specification
Successful candidates will require an enhanced DBS check.  

Closing Date  Friday 23rd June

Interviews will be conducted on line via Teams or Zoom

Application

Please send your CV and Covering Letter to
[email protected]  

Covering Letter : outline how your knowledge, skills and experience meet the criteria for this role

No Agencies Please
 
Sut gallwn ni sicrhau dyfodol Cwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru?
Digwyddiad rhwydweithio a gwybodaeth yn rhad ac am ddim i Aelodau Cwmnïau Cymdeithasol (a phobl â diddordeb), d.Mercher 5ed Gorffennaf @ 10-11.30am (Zoom)

Mae eich angen chi!

Yma yng Nghwmni Cymdeithasol Cymru rydym yn edrych ar ddyfodol cwmnïau cymdeithasol yng Nghymru a sut y gallwn lunio ein cefnogaeth fel sydd orau i chi yn y blynyddoedd sydd i ddod. Byddem wrth ein bodd pe baech yn dod draw i rannu eich meddyliau, eich anghenion a'ch syniadau fel bod unrhyw un yng Nghymru sydd ag anabledd neu anfantais arall yn cael cyfle cyfartal i gael gwaith cyflogedig.

Rydym am sicrhau bod Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn ‘Ateb y Gofyn’ ac yn diwallu anghenion y rhai yr ydym yn bodoli i'w gwasanaethu.  Rydym hefyd am ei wneud yn ddigwyddiad diddorol ac addysgiadol ac felly byddwn yn arddangos gwaith a dulliau dau Gwmni Cymdeithasol Cymru (enwau i'w cadarnhau).

Bydd cyfle hefyd i rwydweithio â chwmnïau cymdeithasol eraill o bob cwr o Gymru, felly gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli’r cyfle!

I archebu eich tocyn digwyddiad am ddim, dilynwch y ddolen a pheidiwch ag anghofio dweud wrthym am unrhyw anghenion mynediad sydd gennych.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld ar y diwrnod. 
How can we ensure the future of Social Firms in Wales?
 
Free networking and information event for Social Firms Members (and interested parties), Wed 5th July @ 10-11.30am (ZOOM)
 
We need you!
 
Here at Social Firms Wales we are taking a look at what the future holds for Social Firms in Wales and how we can best shape our support to you in coming years. We would love you to come along and share your thoughts, needs and ideas so that anyone in Wales with a disability or other disadvantage is given equal opportunity to receive paid employment.
 
We want to make sure that Social Firms Wales is ‘Fit for Purpose’ and meeting the needs of those we exist to serve-but we also want to make it an interesting and informative event and so we’ll be showcasing the work and approaches of two Welsh Social Firms (Names to be confirmed).
 
There will also be a chance to network with other Social Firms across the country, so make sure you don’t miss out!
 
To book your free event ticket, follow this link and don’t forget to tell us about any access needs you may have.

We look forward to seeing you on the day
 
Cynllun newydd i gefnogi lles staff mewn busnesau bach
Bydd y gwasanaeth yn darparu mynediad yn rhad ac am ddim at gymorth therapiwtig i weithwyr BBaChau neu'r hunangyflogedig. Bydd cymorth ar gael i bobl sy'n absennol o’r gwaith, neu sydd mewn perygl o fod yn absennol, oherwydd salwch meddyliol neu gorfforol, gan eu helpu i aros yn y gwaith neu i ddychwelyd. Bydd y cynllun hefyd ar gael i gyflogwyr yn y trydydd sector.
New scheme to help staff at small businesses access well-being support
The service will provide free access to therapeutic support for employees of SMEs or the self-employed. Support will be available for people who are absent or at risk of becoming absent from work with mental or physical ill-health, with the aim of helping them to remain in or return to work. The scheme will also be available to third sector employers.
Darllenwch yr erthygl | Read the article
 
Strategaeth saith mlynedd newydd Arian i Bawb yn datgelu y bydd grantiau i ddyblu i £20,000.
Awards for All grants to double to £20,000 as new seven-year strategy is unveiled
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Ariannu anghyfyngedig ar gael gan Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer elusennau bach dan arweiniad sy'n gweithio gyda phobl F/fyddar ac Anabl sy'n profi tlodi.
 
Mae yna gweminar rhad ac am ddim i ddarganfod mwy am y rhaglen ariannu hon
Unrestricted funding available from Lloyds Bank Foundation for small charities led by and working with d/Deaf and Disabled people who are experiencing poverty.
 
There is a free webinar to find out more about this funding programme 
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma | Register for the webinar here
 
Cwrdd â'r Cyllidwr - Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm
Mae sesiwn ar-lein yn rhad ac am ddim yn cael ei chynnal ar y 14eg o Orffennaf am 10yb
Meet the Funder - The Millennium Stadium Trust
The online session is free to attend and will take place on the 14th of July at 10am.
Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma | Register for the webinar here
 
Grantiau Cymunedau Gwyrdd Sefydliad BUPA
Grantiau i gefnogi prosiectau ymarferol sy'n cynorthwyo iechyd pobl a'r blaned gyda chyllid o rhwng £250 a £2,500. Mae'r cynllun ar gael i elusennau cofrestredig a sefydliadau nid-er-elw. Dyddiad cau 30 Mehefin
Bupa Foundation Green Community Grants
Grants to support practical projects which help both people and planet health through funding amounts between £250 and £2,500. The scheme is open to all to registered charities, not-for-profit organisations. Deadline 30 June
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2023
Eleni, mae 6 categori gwobr i fentrau cymdeithasol ddewis o’u plith sy’n adlewyrchu sut mae mentrau cymdeithasol ac entrepreneuriaid cymdeithasol yn gwneud wahaniaeth wirioneddol i’n bywydau yn ystod y 12 mis diwethaf:  
 • Categori 1: Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
 • Categori 2: Un i'w Wylio
 • Categori 3: Menter Gymdeithasol Meithrin Amrywiaeth, Cynhwysiant, Tegwch a Chyfiawnder
 • Categori 4: Hyrwyddwr Menywod Mentrau Cymdeithasol
 • Categori 5: Menter gymdeithasol yn y gymuned
 • Categori 6: Arloesedd y Flwyddyn gan Fenter Gymdeithasol
Social Business Wales Awards 2023
There are 6 award categories for social enterprises to choose from and enter which reflect the ways that social enterprises and social entrepreneurs have really made a difference to our lives over the past 12 months: 
 • Category 1: Social Enterprise of the Year
 • Category 2: One to Watch
 • Category 3: Social Enterprise Building Diversity, Inclusion, Equity & Justice 
 • Category 4: Social Enterprise Women’s Champion 
 • Category 5: Community-based social enterprise
 • Category 6: Social Enterprise Innovation of the Year
Buy Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Dod i Adnabod Rhwydweithiau Cyfeillio
Digwyddiad byw yn rhad ac am ddim i elusennau bach sydd am gychwyn neu sy'n gweithredu gwasanaeth cyfeillio ar hyn o bryd.Dydd Iau 22ain Mehefin, 12:30yp – 1:30pm ar Zoom
Get To Know Befriending Networks
A free live event for small charities who wish to start or are currently operating a befriending service.
Thursday 22nd June, 12:30pm - 1:30pm on Zoom
Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma | Register for the webinar here
 
Mae ceisiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Menter Gymdeithasol Y Deyrnas Gyfunol 2023!
Gwobrau Menter Gymdeithasol Y Deyrnas Gyfunol yw'r dathliad mwyaf i gydnabod y gorau yn y sector. Mae’n gyfle i arddangos y cyfraniadau anhygoel a wnaed gan fusnesau sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn wrth fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol ac amgylcheddol yn Y Deyrnas Gyfunol ac o gwmpas y byd. Dyddiad cau 30 Mehefin
Applications are open for the UK Social Enterprise Awards 2023!

The UK Social Enterprise Awards are the country’s biggest celebration of social enterprises recognising the best in the sector. They are a chance to showcase the incredible contributions made by businesses that have been making a real difference in tackling social and environmental problems both in the UK and around the world. Deadline 30 June

Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Wrth i'r haf agosáu, bydd llawer o gyflogwyr yn derbyn ceisiadau am absenoldeb. Mae gan Acas gyngor a all eich cynorthwyo ar absenoldeb, gwyliau a salwch.
As summer approaches many employers will be receiving requests for leave. ACAS has advice that can help on Holiday, sickness and leave advice
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Fersiynau Hawdd ei Ddeall o daflenni gwybodaeth anabledd a thechnoleg rhad ac am ddim ar gael nawr.
Easy Read versions of free disability and technology factsheets now available
Cliciwch yma am wybodaeth lawn | Click here for full information
 
Gwobrau Elusennol Cymru
Mae'r gwobrau'n cydnabod ac yn dathlu'r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, nid-er-elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru drwy dynnu sylw at y gwahaniaeth cadarnhaol y gallwn ei wneud i fywydau ein gilydd. Dyddiad cau 26 Mehefin
The Welsh Charity Awards 
The awards recognise and celebrate the fantastic contribution charities, community groups, not-for-profits and volunteers make to Wales by highlighting and championing the positive difference we can make to each other’s lives. Deadline 26 June
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved