Clychlythyr - 15/7/2021

Thursday, 15 July 2021
Clychlythyr - 15/7/2021
Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd COVID-19 (ERF)
Bydd busnesau yng Nghymru sy'n dal i deimlo effeithiau cyfyngiadau Covid yn cael hyd at £25,000 o gymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Bydd y pecyn cymorth brys yn talu costau gweithredu mis Gorffennaf a mis Awst 2021 busnesau y mae'n ofynnol iddynt aros ar gau ac sy'n parhau i ddioddef yn ddifrifol o ganlyniad i barhad y cyfyngiadau.
Mae'r gwiriwr cymhwysedd ar agor ar wefan Busnes Cymru, a fydd yn caniatáu i fusnesau wirio eu bod yn gymwys i gael y cymorth a faint o gymorth y maent yn gymwys i wneud cais amdano. Bydd hyn yn eu helpu i ddechrau paratoi eu ceisiadau.
Bydd y gronfa'n agor i geisiadau o ddydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021 a bydd yn cae ddydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021.
COVID-19 Economic Resilience Fund (ERF) – eligibility checker now open
Businesses in Wales that continue to be affected by Covid restrictions will receive up to £25,000 of additional support from the Welsh Government. The emergency package of support will cover the operating costs for July and August 2021 of businesses required to remain closed and who remain severely impacted as a result of the continuation of the restrictions.
The eligibility checker is open on the Business Wales website, which will allow businesses to check their eligibility for the support and the amount of support they are eligible to apply for, which will help them to start preparing their applications.
The fund will open to applications from Tuesday 13 July 2021, and will close on Tuesday 27 July 2021.
 

Pecyn Cymorth Cymunedol COVID-19 Barclays 
Fe fydd Barclays yn gwneud 50 rhodd arall o £100,000 yr un i elusennau yn y Deyrnas Gyfunol sy'n gweithio i gefnogi pobl fregus sydd wedi'u heffeithio gan COVID-19, ac i leddfu'r caledi cymdeithasol ac economaidd cysylltiedig a achosir gan yr argyfwng. 
Dyddiad cau Awst 6 

Barclays’ COVID-19 Community Aid Package
Barclays will be making a further 50 donations of £100,000 each to UK charities working to support vulnerable people impacted by COVID-19, and to alleviate the associated social and economic hardship caused by the crisis. Deadline 6 August
 

Cronfa Grymuso Ariannol a Digidol Sefydliad Santander 
Grantiau o hyd at £150,000 ar gael i 12 elusen neu Gwmni Buddiannau Cymunedol sy'n gweithio yn y Deyrnas Gyfunol ar fentrau sy'n cefnogi grymuso ariannol a digidol.  Dyddiad cau Awst 13

The Santander Foundation Financial and Digital Empowerment Fund
Grants of up to £150,000 available to 12 charities or CICs working in the UK on initiatives that support financial and digital empowerment. Deadline 13 August
 

Yr Achos Busnes dros Hygyrchedd – Webinar Yn Rhad ac Am Ddim 20 Gorffennaf 
Pam ddylech chi fuddsoddi mewn hygyrchedd digidol? Mewn byd ble y digidol sy'n dod yn gyntaf, ni fu erioed yn bwysicach bod gwefannau, apiau a gwasanaethau digidol eraill yn gynhwysol i bawb sydd eu hangen, gan gynnwys pobl ag anghenion mynediad penodol. 


The Business Case for Accessibility – Free Webinar 20 July
Why should you invest in digital accessibility? In a digital-first world, it has never been more important for websites, apps and other digital services to be inclusive for everyone who needs them, including those with specific access needs.
 

Ffair Ariannu Rithwir yn Aberafan 
Mae Mr Kinnock AS yn cynnal ei ffair ariannu flynyddol ar gyfer Aberafan ar-lein am y tro cyntaf. Mae cyllidwyr gan gynnwys Loteri Cod Post y Bobl, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Sefydliad Banc Lloyds ymhlith nifer o ddarparwyr cyllid allweddol a fydd ar gael i siarad gyda chi yn y digwyddiad ar Zoom rhwng 10am a 1pm ar Ddydd Gwener 16 Gorffennaf.  Archebwch eich lle fan hyn 


Virtual Funding Fair in Aberavon
Mr Kinnock M.P is holding his annual funding fair in Aberavon online for the first time. Funders including People’s Postcode Lottery, The National Lottery Community Fund and Lloyds Bank Foundation are among many key funding providers who will be available to speak to at the event which will run on Zoom from 10am until 1pm on Friday July 16. Book your place here
 

Sefydliad 7 Stars 
Cyllid ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi rhai o'r bobl ifanc sydd yn wynebu'r heriau fwyaf. Mae hyn yn cynnwys dioddefwyr ifanc sy'n gaeth, wedi eu camdrin, neu'r rhai sy'n ofalwyr ifanc. Mae'n cynnig grantiau uniongyrchol ac ar gyfer prosiectau. Dyddiad cau bob chwarter, mae'r nesaf 31 Gorffennaf 


The 7 Stars Foundation
Funding for projects that support some of the most challenged young people. This includes young victims of abuse, addiction or those who are young carers. It offers direct and project grants. Quarterly deadlines, next one 31 July
 

Allbynnau Cyfrifiad 2021: cynigion ar gyfer camau dylunio a rhyddhau cynnwys 
Ar 13 Gorffennaf 2021, bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn lansio ymgynghoriad ar allbynnau cyfrifiad 12 wythnos gyhoeddus 2021.  Yn yr ymgynghoriad, byddant yn rhannu'r cynlluniau ar gyfer cynllunio cynnwys a rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021. Cewch y cyfle i roi gwybod iddynt a yw'r cynlluniau'n diwallu eich anghenion. Byddwch hefyd yn gallu rhannu unrhyw flaenoriaethau neu anghenion newidiol sydd gennych ar gyfer data a dadansoddiadau Cyfrifiad 2021. Bydd eich adborth yn eu helpu penderfynu ar ddyluniad terfynol allbynnau Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. 
Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad yma 15fed Gorffennaf, 16eg Gorffennaf neu 3ydd Awst 


Census 2021 outputs: content design and release phases proposals
On 13 July 2021, the Office for National Statistics (ONS) will be launching a public 12-week Census 2021 outputs consultation.
In the consultation, they will share the plans for the content design and release of Census 2021 outputs. You will have the opportunity to tell them if the plans meet your needs. You will also be able to share any priorities or changing needs you have for Census 2021 data and analysis. Your feedback will help them to make decisions on the final design of the Census 2021 outputs for England and Wales. Register for the event here 15th July, 16th July or 3rd August
 
Grantiau gwirfoddoli strategol newydd bellach ar agor
Mae dyraniad grant Gwirfoddoli Cymru yn cynnwys £250,000 ychwanegol ar gyfer buddsoddi strategol. Y diben hwn yw datgloi’r potensial ar gyfer ymgorffori’r gwirfoddoli cydgysylltiedig a/neu uwchraddio o’r gwirfoddoli cydgysylltiedig a ddangoswyd yn ystod pandemig Coronafeirws ymhellach. Mae grantiau sy’n werth rhwng £30,000 a £50,000 ar gael.
New strategic volunteering grants now open
This year’s Volunteering Wales grants allocation includes an additional £250,000 for strategic investment. Its purpose is to unlock the potential for further embedding and/or upscaling of the co-ordinated volunteering that has been demonstrated during the Coronavirus pandemic. Grants with a value of between £30,000 – £50,000 are available.
 
Y Trydar / Twitter
Y Trydar / Twitter
Gwefan / Website
Gwefan / Website

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved